Thông tư 43/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Rate this post

Thông tư 43/2013/TT-BTC

Thay đổi thuế suất thuế NK ưu đãi đối với hàng hóa nhóm 2710 sang thuế suất NK ưu đãi

Thông tư 43/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 43/2013/TT-BTC Về việc thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 sang Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 43/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

nhà tròn
THAY ĐỔI VỀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU RIÊNG CHO MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỘC NHÓM 2710 TRONG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và nhóm thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và mức thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Chương 2710 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 sang mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp trò chơi tiếng Anh vui nhộn dành cho học sinh Tiểu học

Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thuế đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu quả của việc thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013 và thay thế mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này số 193/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Thông báo;
– Trang thông tin điện tử của Chính phủ và trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

LOẠI
THUẾ NHẬP KHẨU CAO CẤP ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NHÓM 2710

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43 /2013/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính)

PLU

Mô tả hàng hóa

thuế

(%)

27.10

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm này; dầu thải.

– Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm, trừ nhiên liệu sinh học và loại trừ dầu thải:

2710.12

– – Dầu và các chế phẩm nhẹ:

– – – Xăng động cơ:

2710.12.11

– – – – RON 97 trở lên, có chì

14

2710.12.12

– – – – RON 97 trở lên, không pha chì

14

2710.12.13

– – – – RON 90 trở lên, nhưng dưới RON 97 có chì

14

2710.12.14

– – – – RON 90 trở lên, nhưng dưới RON 97 không chì

14

2710.12.15

– – – – Loại khác, có chì

14

2710.12.16

– – – – Loại khác, không chì

14

2710.12.20

– – – Xăng máy bay, trừ loại được sử dụng làm nhiên liệu máy bay

7

2710.12.30

– – – Tetrapropylen

14

2710.12.40

– – – Rượu trắng

14

2710.12.50

– – – Dung môi chứa dưới 1% trọng lượng hợp chất thơm

14

2710.12.60

– – – Dung môi nhẹ khác

14

2710.12.70

– – – Dầu, các chất tái tạo và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

14

2710.12.80

– – – Alpha olefin khác

14

2710.12.90

– – – Người khác

14

2710.19

– – Người khác:

2710.19.20

– – – Dầu thô tách nhẹ

5

2710.19.30

– – – Nguyên liệu sản xuất than đen

5

– – – Dầu và mỡ bôi trơn:

2710.19.41

– – – – Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn

5

2710.19.42

– – – – Chất bôi trơn cho động cơ máy bay

5

2710.19.43

– – – – Dầu bôi trơn khác

5

2710.19.44

– – – – Mỡ bôi trơn

5

2710.19.50

– – – Dầu phanh thủy lực (dầu phanh)

3

2710.19.60

– – – Dầu biến áp và dầu ngắt mạch

5

– – – Dầu; Dầu nhiên liệu:

2710.19.71

– – – – Dầu ô tô

mười

2710.19.72

– – – – Nhiên liệu điêzen khác

mười

2710.19.79

– – – – Dầu

thứ mười hai

2710.19.81

– – – Nhiên liệu động cơ phản lực (nhiên liệu phản lực) có điểm chớp cháy 23o C trở lên

7

2710.19.82

– – – Nhiên liệu động cơ phản lực (nhiên liệu phản lực) có điểm chớp cháy dưới 23o

7

2710.19.83

– – – dầu hỏa khác

thứ mười hai

2710.19.89

– – – Dầu và các chế phẩm khác

15

2710.19.90

– – – Người khác

3

2710.200.00

– Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

5

– Dầu thải:

2710.91.00

– – Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCB), terphenyl đã polyclo hóa (PCT) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBB)

20

2710.99.00 kiếm được

– – Người khác

20

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 32/2017/NĐ-CP Tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 43/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *