Thông tư 42/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Rate this post

Thông tư 42/2013/TT-BTC

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Thông tư 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 42/2013/TT-BTC Quy định chế độ thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Con số: 42/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

nhà tròn

QUY ĐỊNH VỀ MỨC PHÂN CÔNG, QUY CHẾ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH, ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Điều 1. Đối tượng nộp phí

Đối tượng nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1954/QĐ-TTG Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

1. Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

2. Tổ chức trọng tài nước ngoài xin cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Thu lệ phí

Lệ phí trong lĩnh vực trọng tài được quy định như sau:

đường phố

NỘI DUNG

Mức thu

(đồng/lần)

Đầu tiên

Phí trung tâm trọng tài:

– Cấp giấy phép thành lập

3.000.000 thu nhập

– Thay đổi nội dung của Giấy phép Foundation

1 triệu

– Cấp lại giấy phép thành lập

thu nhập 500.000

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

1.500.000 thu nhập

– Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động

1 triệu

– Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

thu nhập 500.000

2

Phí cho Chi nhánh Trung tâm Trọng tài:

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

1.500.000 thu nhập

– Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động

1 triệu

– Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

thu nhập 500.000

3

Lệ phí đối với chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

– Cấp giấy phép thành lập

6.500.000

– Thay đổi nội dung của Giấy phép Foundation

Thu nhập 2.000.000

– Cấp lại giấy phép thành lập

thu nhập 500.000

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

1.500.000 thu nhập

– Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động

1 triệu

– Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

thu nhập 500.000

4

Lệ phí Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

– Cấp giấy phép thành lập

Thu nhập 2.000.000

– Thay đổi nội dung của Giấy phép Foundation

1 triệu

– Cấp lại giấy phép thành lập

thu nhập 500.000

Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý phí

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 3486/QĐ-BGDĐT Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông

1. Bộ Tư pháp cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và việc thu lệ phí.

2. Sở Tư pháp cấp, cấp lại, thay đổi nội dung văn bản đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; cấp lại, thay đổi nội dung Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài và thu phí.

3. Cơ quan thu phí nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền phí thu được theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Kinh phí cấp giấy phép và thu lệ phí hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại của cơ quan, tổ chức trực thuộc nào do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, tổ chức đó.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu lệ phí cấp Giấy phép trọng tài thương mại không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số. 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002, Thông tư số. Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 981/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số. Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 04/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép, đổi giấy phép. nội dung, đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài và án phí liên quan đến trọng tài.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 42/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *