Thông tư 40/2018/TT-BCT Quy định về tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Rate this post

Qarkorja 40/2018/TT-BCT

Rregulloret për dokumentet e menaxhimit të sigurisë në veprimtaritë e naftës dhe gazit

Më 30 tetor 2018, Ministria e Industrisë dhe Tregtisë nxori Qarkoren 40/2018/TT-BCT duke shpallur një qarkore që detajonte ndërtimin dhe përmbajtjen e dokumenteve të menaxhimit të sigurisë në aktivitetet e naftës dhe gazit.

Po shikoni: Qarkorja 40/2018/TT-BCT Rregulloret mbi dokumentet e menaxhimit të sigurisë në aktivitetet e naftës dhe gazit

Sipas përmbajtjes së Qarkores, koha e zhvillimit të dokumenteve të mësipërme të menaxhimit të sigurisë përfshin 03 faza: Zbatohet programi i menaxhimit të sigurisë; Është bërë raporti i vlerësimit të rrezikut; Plani i reagimit emergjent është në fuqi. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni dhe shkarkoni Qarkoren këtu.

MINISTRIA E INDUSTRISË DHE TREGTISË
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 40/2018/TT-BCT

Hanoi, ditë 30 muaj dhjetë 2018

Qarkorja 40/2018/TT-BCT

RREGULLORE MBI NDËRTIMIN DHE PËRMBAJTJEN E DOKUMENTEVE TË MENAXHIMIT TË SIGURISË NË AKTIVITETET E NAFTËS DHE GAZIT

Në bazë të Ligjit për Shpalljen e Dokumenteve Ligjore Nr. 80/2015/QH13;

Në bazë të ligjit të 18 dhjetorit 2013 për Naftën;

Në bazë të Dekretit Nr. 98/2017/ND-CP datë 18 gusht 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 95/2015/ND-CP datë 16 tetor 2015 që përcakton një sërë nenesh të Ligjit për Naftën;

Në zbatim të Dekretit Nr. 87/2018/ND-CP datë 15 qershor 2018 të Qeverisë për tregtimin e gazit;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 13/2011/ND-CP datë 11 shkurt 2011 për sigurinë e punimeve të naftës dhe gazit në tokë;

Në zbatim të Vendimit të Kryeministrit Nr. 04/2015/QD-TTg datë 20 janar 2015 për menaxhimin e sigurisë në veprimtaritë e naftës dhe gazit;

Ministri i Industrisë dhe Tregtisë nxjerr një qarkore që parashikon zhvillimin dhe përmbajtjen e dokumenteve të menaxhimit të sigurisë në veprimtaritë e naftës dhe gazit.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo qarkore përshkruan formulimin dhe përmbajtjen e dokumenteve të menaxhimit të sigurisë në veprimtaritë e naftës dhe gazit.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për organizatat, individët dhe agjencitë shtetërore të menaxhimit që lidhen me aktivitetet e naftës dhe gazit të kryera në tokë dhe det nën sovranitetin e Republikës Socialiste të Vietnamit.

Neni 3. Interpretimi i termave

Në këtë qarkore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. Veprimtaritë e naftës janë kryerja e këtyre detyrave:

a) Kërkoni, eksploroni, zhvilloni fushat, pastroni veprat e naftës dhe gazit.

b) Ndërtimi, instalimi dhe funksionimi i punimeve të nxjerrjes së naftës dhe gazit, përpunimit të naftës, petrokimike, trajtimit dhe përpunimit të naftës dhe gazit, magazinimit dhe transportit të produkteve të naftës.

c) Shërbimet teknike në shërbim të drejtpërdrejtë të vendeve të punës të përcaktuara në pikat a dhe b të kësaj pike.

2. Rreziku individual në vit (IRPA) është vlera mesatare vjetore e rrezikut të vdekshmërisë së një individi kur punon në kantier.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 864/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

3. Rreziku individual (IR) është probabiliteti i rrezikut të parashikuar për një person në rast të një incidenti/aksidenti. Shprehet përmes dy sasive të rrezikut personal vjetor dhe shpeshtësisë së vdekjeve.

4. Rreziku Individual specifik i vendndodhjes (LSIR) është rreziku individual në çdo vend për shkak të ndikimit nga funksionimi i sistemit teknologjik të projektit.

5. Rreziku i grupit është rreziku i shkaktuar nga puna ndaj një grupi njerëzish që punojnë në kantier ose një grupi njerëzish që nuk punojnë, por janë të pranishëm përreth punës.

6. Humbja e mundshme e jetës (PLL): Është numri i parashikuar i vdekjeve (në një vit) i shkaktuar nga një aksident/incident. PLL përdoret për të identifikuar dhe kategorizuar burimet kryesore të rrezikut, ndikimin global ose rrezikun social dhe për të ndihmuar në matjen e ndryshimeve në rrezik kur ka ndryshime në aktivitetet operacionale dhe ndryshime në qasjen ndaj rrezikut. objektet/pajisjet gjatë periudhës së funksionimit të puna.

7. Matrica e rrezikut është një matricë 2-dimensionale, duke përfshirë shpeshtësinë e aksidentit/incidentit (IPF) dhe ashpërsinë e pasojave kur ndodh aksidenti/incidenti (IPI).

Neni 4. Koha për zhvillimin e dokumenteve të menaxhimit të sigurisë

1. Programi i menaxhimit të sigurisë zbatohet:

a) Para ndërtimit, ndërtimit dhe instalimit.

b) Para testimit, vini në punë.

c) Para konvertimit, ndryshimit të kapacitetit, teknologjisë, pastrimit të punimeve në fund të shfrytëzimit ose projektit, ndryshimit të politikës së sigurisë dhe sistemit të menaxhimit të sigurisë.

2. Raporti i vlerësimit të rrezikut bëhet:

a) Gjatë hartimit të dizajnit bazë, teknik.

b) Para ndërtimit, ndërtimit dhe instalimit.

c) Para testimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të funksionimit.

d) Para konvertimit, ndryshimit të kapacitetit, teknologjisë, punimeve të pastrimit në fund të shfrytëzimit ose projektit, ndryshimit të politikës së sigurisë dhe sistemit të menaxhimit të sigurisë.

d) Përditëso çdo 5 vjet.

3. Zbatohet plani i reagimit emergjent

a) Para ndërtimit, ndërtimit dhe instalimit.

b) Para testimit, vini në punë.

c) Para konvertimit, ndryshimit të kapacitetit, teknologjisë, pastrimit të punimeve në fund të shfrytëzimit ose projektit, ndryshimit të politikës së sigurisë dhe sistemit të menaxhimit të sigurisë.

Neni 5. Kërkesat për një përshkrim të përgjithshëm të një projekti ose pune në dokumentet e menaxhimit të sigurisë

1. Emri, kapaciteti, produktet kryesore, lëndët e para kryesore.

2. Vendndodhja e punimeve, projekteve, hartave topografike, kushteve natyrore që lidhen me sigurinë dhe mjedisin.

3. Vendndodhja e ndërtesave të zyrave, shërbimeve, shërbimeve, sigurisë dhe sistemeve të mbrojtjes nga zjarri.

4. Terrenet, korridoret dhe distancat e sigurisë për pajisjet teknologjike përkatëse, pajisjet ndihmëse dhe sendet që do të mbrohen.

5. Proceset bazë teknologjike, kimikatet dhe lëngjet kryesore që lidhen me sigurinë, zjarrin dhe shpërthimin dhe mjedisin.

6. Veprimtaritë që lidhen me ruajtjen, eksportimin, importimin, transportin

7. Informacion mbi personelin që punon për projektin: Numri, shpërndarja e personelit në zona, koha e punës,….

8. Punimet dhe pajisjet për ndalimin emergjent, duke garantuar sigurinë dhe parandalimin e zjarrit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2013/TT-BCA Hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

kapitulli II

PROGRAMI I MENAXHIMIT TË SIGURISË

Neni 6. Politikat dhe objektivat e sigurisë

1. Hyrje në sistemin e menaxhimit të sigurisë – shëndetit – mjedisit, programet e aplikuara për aktivitetet e naftës dhe gazit në projekt ose punë.

2. Politika dhe objektivat specifike të sigurisë – shëndetit – mjedisit për aktivitetet, duke përfshirë:

a) Përsa i përket sigurisë: Numri i aksidenteve dhe incidenteve në 01 vit ose kohëzgjatja e funksionimit (nëse është më e shkurtër se 01 vit); kohë joproduktive të shkaktuara nga incidente/aksidente (Lost Time Injury – LTI); Shkalla totale e frekuencës së incidentit të regjistruar (TRIFR)

b) Për sa i përket mjedisit: Angazhimi për të mos shkaktuar incidente mjedisore; reduktuar mbetjet e rrezikshme.

c) Përsa i përket sistemit të menaxhimit: Planet dhe procedurat e Sigurisë – Shëndetit – Mjedisit; Rishikimi i efektivitetit Siguria – Shëndeti – Mjedisi; Hetoni dhe raportoni aksidentet/incidentet.

3. Politikat dhe objektivat duhet të jenë në përputhje me kapacitetin e organizatave dhe individëve dhe me dispozitat e ligjit.

4. Angazhimi për marrjen e masave për arritjen e objektivave.

Neni 7. Organizimi i punës së sigurisë, decentralizimi i përgjegjësisë për punët e sigurisë

1. Organizimi i personelit të lidhur me punën e sigurisë, duke përfshirë departamentin e sigurisë dhe higjienës në punë; Departamenti i shëndetësisë; këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë sipas rregulloreve.

2. Decentralizimi i përgjegjësisë për kryerjen e detyrave të departamenteve dhe individëve lidhur me punën e sigurisë.

3. Kanalet e raportimit, duke përfshirë raportimin tek agjencitë shtetërore të menaxhimit sipas rregulloreve dhe raporteve të brendshme.

Neni 8. Programi i trajnimit për siguri; kërkesat për kapacitetin, kualifikimet dhe përvojën e punonjësve

1. Programi i detajuar i trajnimit për sigurinë dhe reagimin ndaj emergjencave për subjektet dhe pozicionet e punës sipas rregulloreve dhe kërkesave të industrisë së naftës dhe gazit, duke përfshirë:

a) Fushat dhe lëndët që duhet të trajnohen për sigurinë.

b) Përmbajtja dhe kohëzgjatja e trajnimit për çdo lëndë.

c) Certifikata, certifikata pas përfundimit të kursit të trajnimit.

2. Kërkesat për kapacitetin, kualifikimet dhe përvojën për pozicionin e punës së secilit punonjës sipas rregulloreve.

Neni 9. Vlerësimi i pajtueshmërisë me Ligjin për Siguri – Shëndet – Mjedis përfshin këto përmbajtje:

1. Tabela e vlerësimit të përputhshmërisë me ligjin për Siguri – Shëndet – Mjedis përfshin këto përmbajtje kryesore:

a) Nenet dhe pjesët e dokumenteve ligjore, traktatet ndërkombëtare në të cilat Vietnami është palë kontraktuese, në të cilat duhet të zbatohet puna ose projekti.

b) Përmbledhje e përmbajtjes që duhet respektuar.

c) Plani i veprimit/përgjigjes.

d) Dokumentet që vërtetojnë përputhshmërinë.

d) Koha e zbatimit.

e) Vlerësimi i performancës: Kalon ose dështon. Në rast dështimi: Analiza e shkaqeve; mjetet juridike dhe afatet e përfundimit.

2. Lista e rregulloreve teknike kombëtare, standardeve kombëtare, rregulloreve të sigurisë dhe standardeve të tjera në përputhje me praktikat e pranuara përgjithësisht ndërkombëtare të industrisë së naftës dhe gazit në fushën e Sigurisë – Shëndetit – Mjedisi zbatohet në projekt ose punë.

3. Një listë e proceseve dhe rregulloreve për funksionimin, zgjidhjen e problemeve dhe mirëmbajtjen e punimeve, makinerive dhe pajisjeve, duke përfshirë:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 573/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

a) Emri dhe data e shpalljes së rregulloreve dhe procedurave.

b) Emri, Simboli, kodi, data e përditësimit të rregullores, procesi.

4. Lista e licencave dhe certifikatave të sigurisë dhe cilësisë teknike përfshin këto përmbajtje:

a) Emrat e lejeve dhe certifikatave.

b) Data e lëshimit dhe vlefshmëria e lejes ose certifikatës.

Neni 10. Menaxhimi i kontraktorëve

Përmbajtja e menaxhimit të kontraktorit për të siguruar kontrollin mbi sigurinë, shëndetin dhe mjedisin:

1. Rregulloret, procesi i menaxhimit, kontrolli i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit të kontraktorëve.

2. Kapaciteti i kontraktorit në menaxhimin e sigurisë, shëndetit dhe mjedisit duhet të kontrollohet dhe sigurohet në përputhje me sistemin e menaxhimit të sigurisë të organizatave dhe individëve që merren me veprimtari të naftës dhe gazit.

Kapitulli III

RAPORTI I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

1. Qëllimi i raportit është të vlerësojë dhe kuantifikojë rreziqet në funksionimin e organizatave dhe individëve në mënyrë që të kontrollojë në mënyrë efektive dhe të propozojë masa për të minimizuar rreziqet gjatë gjithë procesit të funksionimit që nga faza e projektimit.ndërtimi, vënia në punë, funksionimi dhe prishja e punimeve. .

2. Objekti i raportit përfshin:

a) Vlerësimi cilësor dhe sasior i rrezikut të rreziqeve për njerëzit.

b) Krahasoni rrezikun e aktiviteteve me nivelin e pranueshëm të rrezikut.

c) Të propozojë masa për të reduktuar rreziqet.

Neni 12. Niveli i pranueshëm i rrezikut

1. Niveli i pranueshëm i rrezikut përcaktohet përpara kryerjes së analizës së riskut, e cila është bazë për vlerësimin e rrezikut dhe procesin e zbutjes.

2. Nivelet e pranueshme të rrezikut për vlerësimin sasior të rrezikut në aktivitetet e naftës dhe gazit përcaktohen në Qarkoren Nr. 50/2012/TT-BCT datë 28 dhjetor 2012 të Ministrit të Industrisë dhe Tregtisë që shpall rregulloren teknike kombëtare për nivelet e pranueshme të rrezikut në vlerësimi sasior i rrezikut për aktivitetet e naftës, naftës, kimike dhe termike të energjisë QCVN 11:2012/BCT

3. Niveli i pranueshëm i rrezikut (individ) i organizatave dhe individëve mund të lejohet me kusht që niveli i rrezikut të mos jetë më i madh se niveli i rrezikut të specifikuar në QCVN 11:2012/BCT.

Neni 13. Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

1. Vlerësimi cilësor i rrezikut

2. Vlerësimi sasior i rrezikut

Neni 14. Identifikimi i rreziqeve

1. Identifikimi i rrezikut është të identifikojë rreziqet e mundshme që mund të ndodhin gjatë aktiviteteve të naftës dhe gazit, duke shkaktuar dëme për njerëzit, pronat dhe mjedisin.

2. Rreziqet e mundshme mund të lindin nga të gjitha artikujt e punës, sistemet teknologjike dhe aktivitetet në të gjitha fazat e operacioneve të naftës dhe gazit.

3. Organizatat dhe individët duhet të paraqesin rreziqe si bazë për vlerësimin cilësor dhe sasior të rrezikut.

…………………………

Ju lutemi shikoni përmbajtjen në skedarin e bashkangjitur

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 40/2018/TT-BCT Quy định về tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *