Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh

Rate this post

Qarkorja 40/2012/TT-BGDĐT

Shpallja e rregulloreve për organizimin e mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndën Edukimi i Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare

Qarkorja 40/2012/TT-BGDĐT e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit e datës 19 nëntor 2012 që shpall rregulloren për organizimin e mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndën Edukimi i Mbrojtjes Kombëtare dhe Sigurisë.

Po shikoni: Qarkorja 40/2012/TT-BGDĐT Shpallja e rregulloreve për mësimdhënien, të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndën e edukimit të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT

——————

Numri: 40/2012/TT-BGDĐT

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————————

Hanoi, 19 nëntor 2012

RRETHOREN
Shpallja e rregulloreve për organizimin e mësimdhënies, mësimnxënies dhe vlerësimit
Rezultatet e mësimit të lëndës Edukimi për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare

—————————

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin dhe Dekretit nr. 31/2011/ND-CP të datës 11 maj 2011 të Qeveria ka ndryshuar dhe plotësuar një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr.

Në bazë të Dekretit Nr. 116/2007/ND-CP të datës 10 korrik 2007 të Qeverisë për edukimin kombëtar të mbrojtjes dhe sigurisë;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Arsimit të Mbrojtjes Kombëtare;

Ministri i Arsimit dhe Formimit nxjerr një qarkore që përcakton organizimin e mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndën Edukimi i Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare.

Neni 1. Shpallur së bashku me këtë Qarkore që përcakton organizimin e mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndën e edukimit të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare.

Neni 2. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 4 janar 2013 dhe zëvendëson vendimin nr.69/2007/QD-BGDDT datë 14.11.2007 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit për rregulloret për organizimin e mësimdhënies dhe të nxënit dhe vlerësimin e rezultateve të të nxënit në lëndë. të Arsimit të Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare.

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Arsimit të Mbrojtjes, drejtues të njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Drejtorët e departamenteve të arsimit dhe trajnimit; drejtorët e universiteteve dhe akademive; Për zbatimin e kësaj Qarkoreje janë përgjegjës drejtorët e universiteteve, kolegjeve dhe shkollave profesionale.

Marrësit:
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për Kulturën, Arsimin dhe Burimet Natyrore;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit;
– Zyra e qeverisë;
– Departamenti Qendror i Propagandës;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministria e Drejtësisë (Departamenti i Çështjeve Ligjore);
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Si neni 3 (për zbatim);
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Mbrojtjes Kombëtare.

KT. MINISTRI
Zëvendës

(E nënshkruar)

Bui Van Ga

Tham Khảo Thêm:  Công văn 597/2013/UBCK-VP Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

RREGULLORE
Organizimi i mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimi i rezultateve të të nxënit
Kursi i edukimit për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 40/2012/TT-BGDĐT
19 nëntor 2012 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit)

—————————

Kapitulli I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Ky dokument përcakton organizimin e mësimdhënies dhe të nxënies; të vlerësojë rezultatet e të nxënit dhe të lëshojë certifikata të Edukimit për Mbrojtjen Kombëtare – Sigurinë (më tej referuar shkurtimisht GDQP-AN).

2. Ky dokument vlen për mësuesit dhe pedagogët e Arsimit dhe Sigurisë Kombëtare; studentë të universiteteve, instituteve, universiteteve, kolegjeve (në tekstin e mëtejmë: Kolegje dhe Universitete); nxënësit e shkollave të mesme profesionale, shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme me shumë nivele arsimore kanë nivele të arsimit të mesëm të lartë; Qendra për Arsimin dhe Sigurinë e Mbrojtjes Kombëtare dhe organizata dhe individë të lidhur.

Neni 2. Vendndodhja, objektivat e kursit

1. Edukimi për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare është lëndë bazë dhe e detyrueshme për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe të shkollave të mesme profesionale; studentë të kolegjeve dhe universiteteve; është një përmbajtje themelore në ndërtimin e mbrojtjes mbarëpopullore kombëtare dhe sigurisë popullore.

2. Edukimi për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare kontribuon në edukimin gjithëpërfshirës të nxënësve dhe studentëve për patriotizmin, dashurinë për socializmin, krenarinë dhe respektin për traditën e popullit për të luftuar kundër agresionit të huaj, përkatësinë etnike, të forcave të armatosura të popullit vietnamez; të ketë një ndjenjë vigjilence ndaj komploteve dhe mashtrimeve të forcave armiqësore; të ketë njohuri bazë për linjën ushtarake të Partisë dhe drejtimin shtetëror të mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare; të ketë aftësi ushtarake për të marrë pjesë në kauzën e ndërtimit dhe konsolidimit të mbrojtjes kombëtare gjithëpopullore dhe sigurisë popullore, të gatshëm për të mbrojtur atdheun socialist vietnamez.

Neni 3. Programet, tekstet, librat e mësuesve dhe tekstet shkollore

1. Programi Mbrojtja e Arsimit tregon objektivat e Programit Mbrojtja e Arsimit dhe Trajnimit; përcaktimin e standardeve të njohurive, aftësive, fushëveprimit, kohës dhe strukturës së përmbajtjes lëndore të të gjitha niveleve dhe niveleve të trajnimit; përfshijnë:

a) Programi Kombëtar i Arsimit Mbrojtje-Sigurim në nivelin e mesëm të lartë;

b) programin e arsimit të mesëm profesional dhe të sigurisë;

c) Programin Kombëtar të Arsimit dhe Sigurisë në nivel Universitar ose Kolegji.

2. Tekstet arsimore i përkasin sistemit të teksteve të arsimit të përgjithshëm, që përdoren për nxënësit e shkollave të mesme; duke përfshirë: GDQP-AN 10, GDQP-AN 11, GDQP-AN 12. Libri i mësuesit të GDQP-AN përcakton përmbajtjen, kohën dhe mënyrën e mësimdhënies së çdo mësimi në tekstin e ArsimitQP-AN, që përdoret për mësuesit Mësuesi i shkollës së mesme. të Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare.3. Kurrikula e arsimit dhe trajnimit i përket kurrikulës së përgjithshme të përdorur në shkollat ​​e mesme profesionale, kolegjet dhe universitetet, duke përfshirë:

a) Kurrikula e arsimit të mesëm profesional dhe e sigurisë;

b) Teksti mësimor i Universitetit të Edukimit për Mbrojtjen dhe Sigurinë Kombëtare, Kolegji.

Neni 4. Ambientet dhe pajisjet mësimore

1. Ambientet dhe pajisjet për mësimdhënien e edukimit dhe aftësimit paraligjor përcaktohen nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit në listën e pajisjeve minimale mësimore për lëndën e arsimit të sigurisë kombëtare në universitete, kolegje, shkolla të mesme profesionale, shkolla të mesme dhe të mesme. kanë shumë nivele arsimore (ka një nivel të shkollës së mesme). Shkollat, gjatë organizimit të ushtrimeve të aftësive ushtarake, duhet të kenë një terren të përgjithshëm stërvitor.

2. Shkollat ​​me qendra arsimore të mbrojtjes kombëtare ose departamente dhe lëndë të arsimit të mbrojtjes kombëtare, në varësi të shkallës së kryerjes së detyrave të arsimit dhe sigurisë së mbrojtjes kombëtare, të ndërtojnë klasa të specializuara dhe fusha sportive të përgjithshme. Shkollat ​​që nuk garantojnë kushtet e mjediseve dhe mësuesve, respektojnë rregulloret aktuale për bashkëpunimin arsimor dhe sigurinë të institucioneve aktuale të arsimit të lartë.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án tự luận tập huấn Âm nhạc 6 sách Chân trời sáng tạo

3. Armët e qitjes praktike dhe pajisjet e bashkangjitura duhet të jenë në përputhje me regjimin ditor të menaxhimit dhe ruajtjes në përputhje me rregulloret aktuale për menaxhimin e armëve; Kur lëvizni, duhet të regjistroheni në agjencinë lokale të policisë.

kapitulli II
MENAXHIMI I MËSIMDHËNIES DHE TË MËSUARIT

Neni 5. Parimet dhe kërkesat e mësimdhënies dhe të nxënies

1. Mësimdhënia dhe nxënia e arsimit të sigurisë kombëtare duhet të sigurojë konsistencën midis teorisë dhe praktikës, midis mësimdhënies teorike dhe mësimdhënies praktike, në përputhje me rregulloret për organizimin e trajnimit të çdo niveli; mësimdhënia e aftësive profesionale duhet të shoqërohet me edukimin në kuptimin e disiplinës dhe frymës kolektive; Edukimi në shkolla dhe në Qendrën Arsimore të Mbrojtjes Kombëtare-AN duhet të lidhet me edukimin praktik në njësitë ushtarake, forcat e armatosura dhe muzetë e historisë.

2. Trajnohen mësuesit dhe pedagogët që japin mësim në drejtimin e duhur; zbatimin e duhur dhe të plotë të planit mësimor të miratuar. Gjatë mësimdhënies në sallën e leksioneve ose ushtrimeve në terren, ata duhet të mbajnë uniformën e përcaktuar; mësues, lektorë dhe oficerë të dërguar që mbanin urdhra ushtarakë.

3. Nxënësit dhe studentët gjatë studimit duhet të veshin rroba të rregullta dhe uniforme nën drejtimin e mësuesve dhe pedagogëve; gjatë ushtrimit të aftësive ushtarake duhet të veshë uniformën e përcaktuar; absolutisht në përputhje me rregulloret dhe rregullat për të garantuar sigurinë e njerëzve, armëve dhe pajisjeve.

Neni 6. Subjektet që kanë të drejtën e përjashtimit, reduktimit ose pezullimit nga studimi

1. Subjektet e përjashtuara nga lënda arsimore dhe formuese:

a) Studentët që kanë një certifikatë oficeri rezervë ose një diplomë të një Akademie, Ushtrie ose Shkolle Oficeri Policie;

b) Studentët dhe studentët të huaj;

c) Nxënës, studentë diploma e formimit 2, niveli mesatar profesional, Universitet, Kolegj.

2. Lëndët e përjashtuara nga studimi dhe marrja e provimeve për modulet:

Përjashtohen nga studimi dhe dhënia e provimit për lëndët që kanë studiuar studentët, studentët e transferuar, studentët që vijojnë trajnimin ose përfundojnë një nivel më të lartë.

3. Lëndët e përjashtuar nga studimi dhe të përjashtuar nga testi i praktikës së aftësive ushtarake:

a) Studentët dhe studentët që janë murgj të feve të ndryshme;

b) Studentët me aftësi të kufizuara, defekte në lindje, sëmundje kronike që kufizojnë funksionet motorike, të kenë certifikata nga spitalet e nivelit të rrethit dhe të barasvlefshme ose më të larta;

c) Studentët që kanë kryer shërbimin ushtarak dhe kanë certifikatë lirimi nga një repart ushtarak kompetent.

4. Subjektet që kanë të drejtë për pezullim studimi:

a) Studentët vietnamezë që studiojnë jashtë vendit ose studiojnë në shkolla të huaja, shkolla të përbashkëta ose me sipërmarrje të përbashkët në Vietnam;

b) Studentë, studentë që vuajnë nga sëmundje, aksidente, fatkeqësi natyrore, zjarre;

c) Studentët që janë shtatzënë dhe marrin leje lehonie sipas rregulloreve aktuale;

Drejtorët e shkollave konsiderojnë pezullimin për lëndët e përcaktuara në pikat b dhe c pika 4 të këtij neni. Në fund të periudhës së pezullimit, shkollat ​​do të organizojnë që nxënësit të ndjekin orët e duhura për të përfunduar programin lëndor.

Neni 7. Menaxhimi i lëndëve dhe organizimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies

1. Drejtoria e Arsimit dhe Trajnimit drejton, drejton dhe zbaton dispozitat e ligjit për arsimin e sigurisë kombëtare për nxënësit e shkollave të mesme, shkollave të mesme me shumë nivele arsimore me nivele të arsimit të mesëm, shkollave të mesme vendore dhe shkollave të mesme profesionale.

2. Shkollat ​​e mesme profesionale që organizojnë lëndë ose lëndë të përbëra duhet të kenë një staf mësuesish për të menaxhuar dhe organizuar mësimdhënien dhe mësimnxënien e EP-AN. Shkollat ​​që ende nuk kanë organizuar lëndë, caktojnë drejtues të programit të Arsimit dhe Sigurisë Kombëtare për të organizuar trajnime të përbashkëta.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 906/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030

3. Kolegjet, universitetet ose shkollat ​​ushtarake kanë një qendër arsimore për sigurinë kombëtare, e cila organizon menaxhimin dhe zbatimin e gjithanshëm të lëndës së edukimit dhe trajnimit të studentëve për sigurinë kombëtare. Kolegjet dhe universitetet nuk kanë një qendër kombëtare të arsimit dhe sigurisë, nuk organizojnë fakultete dhe lëndë dhe janë në përputhje me rregulloret aktuale për bashkëpunimin arsimor dhe sigurinë të institucioneve të arsimit të lartë.

Neni 8. Mësuesit dhe pedagogët

1. Mësimdhënësit dhe pedagogët e EP-AN të cilët janë përgjegjës për mësimdhënien, duhet të kenë një formim, moshë dhe shëndet të qartë në përputhje me kërkesat e detyrave të tyre; të kenë ndjenjën e përgjegjësisë ndaj mësuesve, administratorëve arsimorë dhe komandantëve; të kenë kualifikime profesionale të trajnuara në përputhje me rregulloret aktuale.

2. Mësuesit në shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme me shumë nivele arsimore kanë nivele të arsimit të mesëm të lartë; Shkollat ​​e mesme profesionale duhet të kenë trajnime të specializuara për arsimin dhe sigurinë kombëtare në nivel universitar, ose të kenë një diplomë bachelor në pedagogji me certifikatë arsimimi dhe trajnimi mësues; Bachelor i Pedagogjisë në Arsimin e Mbrojtjes Kombëtare.

3. Pedagogë në universitete dhe kolegje; Qendra e Arsimit të Mbrojtjes Kombëtare duhet të ketë trajnime të specializuara në edukimin për sigurinë kombëtare në nivel universitar ose më të lartë ose pedagogët janë oficerë të dërguar të ushtrisë me diploma universitare ose më të larta, të cilët janë trajnuar dhe kultivuar në aftësi pedagogjike.

Neni 9. Drejtimi dhe rikualifikimi i mësuesve dhe pedagogëve

1. Shkollat ​​menaxhojnë kontigjentin e mësuesve dhe pedagogëve të ED-EP si mësues dhe pedagogë të lëndëve të tjera. Instruktorët e Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare janë oficerë të Ushtrisë të emëruar nga agjencitë, njësitë dhe shkollat ​​në përputhje me rregulloret e qeverisë për dërgimin e oficerëve të Ushtrisë Popullore të Vietnamit.

2. Shkollat ​​zhvillojnë plane për trajnimin, nxitjen dhe përditësimin e njohurive për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare, metodat e mësimdhënies dhe transferimin e kualifikimeve për mësuesit dhe pedagogët, duke siguruar standardizimin profesional, të përshtatshëm për kërkesat e mësimdhënies në të gjitha nivelet e arsimit dhe niveleve të trajnimit.

Neni 10. Organizimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies

1. Organizimi i mësimit të Edukimit Kombëtar Mbrojtje-Sigurimi:

a) Shkolla e mesme e lartë organizon mësimdhënien dhe mësimin e arsimit të sigurisë kombëtare sipas shpërndarjes së programit.

b) Shkolla e mesme profesionale organizon mësimdhënien dhe mësimnxënien sipas planit të përgjithshëm të formimit të çdo shkolle ose jep mësim në mënyrë të përqendruar për një kohë të përshtatshme, qoftë nga autonomia e shkollës, qoftë në bashkëpunim me shkolla të tjera.

c) Kolegjet dhe universitetet organizojnë mësimdhënien dhe mësimnxënien sipas planit të trajnimit të shkollës, duke u siguruar që studentët të plotësojnë kurrikulën përpara diplomimit. Qendrat e Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare organizojnë mësimdhënien dhe mësimin e të gjithë programit në një kohë të vazhdueshme sipas planit të trajnimit të qendrës; kombinimi i mësimdhënies dhe të nxënit me trajnimin jashtëshkollor.

2. Ora e teorisë, nëse organizohet në klasë të përbërë, duhet të jetë në përputhje me metodat dhe rregulloret e mësimdhënies dhe të të nxënit të secilës shkollë; Orët praktike nuk duhet të kalojnë 40 studentë.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *