Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Rate this post

Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp nghề tư thục

Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05 tháng 11 năm 2012 về việc công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.

Bạn đang xem: Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT công bố quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————————
Con số: 39/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
Công bố quy chế tổ chức và hoạt động của
trường trung cấp nghề tư thục

————————

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp,

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 84/NQ-CP 2020 Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp nghề tư thục được công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Thông tư này thay thế Thông tư số Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trường dạy nghề tư thục. chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Dạy nghề của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Như Điều 3;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Gà

QUY ĐỊNH
Tổ chức và hoạt động của trường trung cấp nghề tư thục
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39 /2012/TT-BGDĐT ngày 11/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

————————

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của trường trung cấp nghề tư thục (sau đây gọi là TCCN), bao gồm: tổ chức và nhân sự; giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh; tài chính và tài sản.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2019/QĐ-BYT Danh sách 21 tỉnh, thành phố thuộc vùng mức sinh thấp

2. Quy định này áp dụng đối với trường dạy nghề tư thục và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí trường trung cấp nghề tư thục

1. Trường dạy nghề tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.

2. Trường dạy nghề tư thục có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như trường dạy nghề công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Thuật ngữ Trong tài liệu này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Góp vốn là việc đưa tài sản vào trường để trở thành chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu của trường. Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Tổng giá trị tài sản do các cá nhân đóng góp tạo thành vốn của trường.

2. Vốn thành lập là tổng giá trị phần vốn góp quy đổi ra đồng Việt Nam của tất cả các thành viên góp vốn, được đăng ký trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của nhà trường. Trong quá trình hoạt động, nguồn vốn có thể tăng lên do nhu cầu xây dựng và phát triển của nhà trường.

3. Vốn góp là tỷ lệ phần trăm (phần trăm) vốn góp của từng chủ sở hữu so với vốn cơ bản.

4. Thành viên sáng lập là người trực tiếp đề xuất và chuẩn bị thành lập trường từ ngày đầu thành lập; tham gia soạn thảo và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động đầu tiên của nhà trường và góp vốn bổ sung vào quy chế của nhà trường.

5. Chủ sở hữu chung là chủ sở hữu tài sản chung hợp nhất không chia của các tổ chức, cá nhân góp vốn và phần giá trị tài sản tăng thêm do góp vốn trong quá trình hoạt động của nhà trường.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

6. Cổ phần là giá trị vốn cơ bản được chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần gọi là cổ phần.

7. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, mọi cổ đông đều có quyền biểu quyết, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đang sở hữu.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của trường TCCN Trường TCCN tư thục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường TCCN và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và tài chính.

2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển giao, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường đại học.

3. Bình đẳng với trường công lập về nhiệm vụ, năng lực của nhà trường, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và đào tạo và các quy chế, quy định liên quan đến đăng ký, dạy và học, thi, kiểm tra, tốt nghiệp. công nhận, văn bằng, chứng chỉ.

Phòng Giáo dục Sa Thầy nộp hồ sơ để xem thêm chi tiết

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *