Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Rate this post

Qarkorja 36/2017/TT-BGDĐT

Rregullore për publikimin e institucioneve arsimore në sistemin arsimor kombëtar

Më 13 shkurt 2018 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Qarkorja 36/2017/TT-BGDDT e Ministrisë së Arsimit dhe Arsimit, datë 28 dhjetor 2017. Qarkorja parashikon rregullore për zbatimin publik të institucioneve arsimore dhe formuese në sistemin arsimor kombëtar.

Po shikoni: Qarkorja 36/2017/TT-BGDDT Rregulloret për publikimin e institucioneve arsimore në sistemin kombëtar të arsimit

Prandaj, parimi i zbatimit publik

  • Zbatimi publik i institucioneve të arsimit dhe aftësimit duhet të sigurojë plotësisht përmbajtjen, formën dhe kohën e publicitetit të përcaktuar në këtë Rregullore.
  • Informacioni i shpalosur në institucionet arsimore dhe trajnimi dhe në faqet elektronike të informacionit siç përcaktohet në këtë Rregullore duhet të jetë i saktë, i plotë, në kohë dhe lehtësisht i aksesueshëm.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 36/2017/TT-BGDĐT

Hanoi, datë 28 dhjetor 2017

RRETHOREN
Shpallja e Rregulloreve për Zbatimin Publik PËR INSTITUCIONET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT TË SISTEMIT KOMBËTAR ARSIMOR

Në bazë të Ligjit të Arsimit të 14 qershorit 2005; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin, i datës 25 nëntor 2009;

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të datës 18 qershor 2012;

Në zbatim të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 04/2015/ND-CP datë 9 janar 2015 për zbatimin e demokracisë në funksionimin e agjencive administrative shtetërore dhe njësive jo-biznesore;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 16/2015/ND-CP datë 14 shkurt 2015 që përcakton mekanizmin e autonomisë së njësive publike jo-biznesore;

Në zbatim të Vendimit të Kryeministrit Nr. 192/2004/QD-TTg datë 16 nëntor 2004 për rregulloret e deklarimit financiar për nivelet e buxhetit të shtetit, njësitë e vlerësimit buxhetor dhe organizatat e mbështetura nga buxheti i shtetit, projektet e investimeve të ndërtimit kapital të financuara nga buxheti i shtetit. , ndërmarrjet shtetërore, fondet e ardhura nga buxheti i shtetit dhe fondet e ardhura nga kontributet publike, kontributet e popullit,

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Planifikimit dhe Financave;

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxjerr Qarkoren për shpalljen e Rregullores për zbatimin publik të institucioneve të arsimit dhe aftësimit në kuadër të sistemit arsimor kombëtar.

Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Qarkore Rregullorja për zbatimin publik të institucioneve arsimore dhe formuese në kuadër të sistemit arsimor kombëtar.

Neni 2. Kjo Qarkore hyn në fuqi nga data 13 shkurt 2018 Kjo qarkore zëvendëson Qarkoren nr.09/2009/TT-BGDDT datë 7 maj 2009 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit për zbatimin e punëve publike.deklaratë institucioneve arsimore të sistemit arsimor kombëtar. .

Neni 3. Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Planifikimit dhe Financave, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit; Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Drejtorët e Departamenteve të Arsimit dhe Trajnimit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Për zbatimin e kësaj qarkoreje janë përgjegjës drejtuesit e institucioneve arsimore të sistemit arsimor kombëtar.

Marrësit:
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;

– Zyra e Presidentit;
– Zyra e qeverisë;
– Zyra e Kongresit;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për Arsimin dhe Aftësimin e Asamblesë Kombëtare;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Ministritë dhe agjencitë e nivelit ministror;
– Kontrolli i Shtetit;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Portali qeveritar i tregtisë elektronike;
– Portali i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Si neni 3 (për zbatim);
– Ministri (për raportim);
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Planifikimit dhe Financave.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Nguyen Huu Do

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 474/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011

RREGULLORE

PUBLIKIM IMPLEMENTUES PËR INSTITUCIONET E EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT TË SISTEMIT KOMBËTAR ARSIMOR
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 36/2017/TT-BGDDT datë 28.12.2017 të Ministrit të Arsimit dhe Formimit)

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo rregullore parashikon zbatimin publik të angazhimeve për cilësinë e arsimit dhe trajnimit, kushtet e sigurimit të cilësisë dhe të ardhurat dhe shpenzimet financiare.

2. Kjo Rregullore zbatohet për institucionet e arsimit dhe aftësimit në kuadër të sistemit arsimor kombëtar nën kompetencën drejtuese shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit, duke përfshirë: institucionet arsimore parashkollore, institucionet e arsimit të përgjithshëm, shkollat ​​e arsimit të përgjithshëm me konvikt për pakicat etnike, gjysmë-konviktet e përgjithshme. shkollat ​​për pakicat etnike, shkollat ​​përgatitore universitare (në tekstin e mëtejmë si institucione të specializuara arsimore), institucionet e arsimit të vazhdueshëm, pedagogjia e shkollave të mesme të mësuesve, kolegjet pedagogjike, institucionet e arsimit të lartë (në tekstin e mëtejmë kolektivisht institucionet arsimore dhe trajnimi).

Neni 2. Objektivat e publicitetit

1. Bëjë publike pjesëmarrjen e nxënësve, agjencive kompetente shtetërore dhe shoqërisë në monitorimin dhe vlerësimin e institucioneve arsimore dhe trajnuese në përputhje me ligjin.

2. Zbatimi publikisht për të përmirësuar transparencën, për të promovuar demokracinë, për të rritur autonominë dhe vetëpërgjegjësinë e institucioneve të arsimit dhe trajnimit në menaxhimin e burimeve dhe sigurimin e cilësisë së arsimit dhe trajnimit.

Neni 3. Parimet e zbatimit publik

1. Publiciteti i institucioneve të arsimit dhe aftësimit duhet të sigurojë plotësisht përmbajtjen, formën dhe kohën e publicitetit të përcaktuar në këtë rregullore.

2. Informacioni i shpalosur në institucionet arsimore dhe trajnuese dhe në faqet elektronike të informacionit siç përcaktohet në këtë rregullore duhet të jetë i saktë, i plotë, në kohë dhe lehtësisht i aksesueshëm.

kapitulli II

PËRMBAJTJA E ZBATUAR PUBLIKE

Neni 4. Publiciteti për institucionet parashkollore

1. Angazhohuni publikisht për cilësinë e arsimit dhe cilësinë aktuale të arsimit:

a) Angazhimi për cilësinë e arsimit: Cilësia e rritjes, kujdesit dhe edukimit të fëmijëve pritet të arrihet; programin arsimor që zbaton institucioni arsimor; rezultatet e arritura tek fëmijët sipas fushave të zhvillimit; aktivitete për të mbështetur kujdesin dhe edukimin e fëmijëve në institucionet parashkollore (Sipas Formularit 01).

b) Cilësia aktuale e edukimit, kujdesit dhe edukimit: numri i fëmijëve/grupi, klasa; numri i fëmijëve që studiojnë në grupe ose në klasa të përbëra; numri i fëmijëve që ndjekin dy seanca/ditë; numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara përfshirja në të nxënë; numri i fëmijëve që janë të organizuar për të ngrënë si pjesë e ushqimit; numri i fëmijëve që marrin kontrolle periodike shëndetësore; rezultatet e zhvillimit të shëndetit të fëmijëve; numri i fëmijëve që studiojnë programet e kujdesit dhe edukimit, i ndarë sipas grupmoshave (Sipas formularit 02).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh

c) Një plan për ndërtimin e një institucioni arsimor sipas standardeve kombëtare dhe rezultateve të arritura me kalimin e kohës.

d) Akreditimi i institucioneve arsimore parashkollore: publikimi i raporteve të vlerësimit të jashtëm dhe i rezultateve të njohjes së përmbushjes ose mospërmbushjes së standardeve të cilësisë arsimore.

2. Shpalosja e kushteve për sigurimin e cilësisë së arsimit:

a) Objektet: sipërfaqja e tokës, këndi i lojërave, mesatarisht për fëmijë; numri dhe sipërfaqja e klasave dhe dhomave të funksionit, mesatarisht për fëmijë; sasinë minimale të pajisjeve, enëve dhe lodrave të disponueshme dhe që mungojnë në krahasim me rregulloret; numri i lodrave në natyrë, mesatarisht për grup ose klasë (Sipas formularit 03).

b) Mësuesit, administratorët dhe stafi:

Numri i mësuesve, administratorëve dhe personelit i ndarë sipas titullit profesional, standardeve profesionale dhe kualifikimeve të trajnimit (Sipas formularit 04).

Numri i mësuesve, menaxherëve dhe stafit të trajnuar; formën, përmbajtjen, nivelin dhe kohëzgjatjen e trajnimit dhe rikualifikimit në vitin shkollor dhe 2 vitet e ardhshme.

3. Shpalosja e të hyrave dhe shpenzimeve financiare:

a) Gjendja financiare e institucionit arsimor:

Për institucionet arsimore publike: deklarimi financiar sipas rregulloreve aktuale për rregulloret për deklarimin financiar të zbatueshme për të gjitha nivelet e buxhetit të shtetit, njësitë e vlerësimit të buxhetit dhe organizatat e autorizuara. Mbështetja e buxhetit të shtetit, projektet e investimeve të ndërtimit kapital të financuara nga buxheti i shtetit, ndërmarrjet shtetërore, fondet burime nga buxheti i shtetit dhe fondet e ardhura nga kontributet e njerëzve dhe dokumentet udhëzuese për deklarimin e buxhetit për njësitë e vlerësimit të buxhetit dhe organizatat e mbështetura nga buxheti i shtetit. Zbatimi i formave publike të vlerësimeve financiare dhe finalizimi sipas rregulloreve aktuale për publicitetin e menaxhimit financiar.

Për institucionet arsimore jopublike: të publikohen aktivitetet financiare sipas rregulloreve aktuale mbi politikat për të nxitur socializimin e aktiviteteve në fushën e arsimit, formimit profesional dhe mjekësisë, mjedisit ekonomik, kulturor, sportiv. Të publikohen tarifat e shkollimit dhe të ardhurat e tjera për çdo vit, shuma e mbështetjes nga buxheti i shtetit për institucionet arsimore, të ardhurat nga ndihmat, sponsorizimet, dhuratat, donacionet dhe detyrimet e tjera të pagueshme në bankë.

b) Tarifat e shkollimit dhe të ardhurat e tjera nga nxënësit: tarifat e shkollimit dhe të ardhurat e tjera për çdo vit akademik dhe të pritshme për 2 vitet e ardhshme akademike.

c) Shpenzimet për çdo vit akademik: paga, trajnime profesionale, takime dhe seminare, vizita studimore brenda dhe jashtë vendit; nivelet e të ardhurave mujore të mësuesve dhe administratorëve (më e larta, mesatare dhe më e ulëta); shpenzime periodike/student; investim ndërtimi, riparimi dhe blerja e pajisjeve.

d) Politika dhe rezultatet e zbatimit të politikës vjetore të subvencioneve dhe përjashtimit dhe uljes së tarifës së shkollimit për nxënësit e kualifikuar për politika sociale.

dd) Rezultatet e auditimit (nëse ka): Të publikojë rezultatet e auditimit sipas përcaktimeve të dokumenteve ligjore aktuale për publikimin e rezultateve të auditimit dhe rezultateve të zbatimit të konkluzioneve dhe rekomandimeve të auditimit të të audituarit.Auditimi i Shtetit.

Neni 5. Publiciteti për institucionet e arsimit të përgjithshëm dhe institucionet e arsimit special

1. Angazhohuni publikisht për cilësinë e arsimit dhe cilësinë aktuale të arsimit:

a) Angazhimi për cilësinë e arsimit: kushtet për regjistrimin në institucionin arsimor; programin arsimor që zbaton institucioni arsimor; kërkon bashkërendim ndërmjet institucioneve arsimore dhe familjeve, kërkon qëndrimet mësimore të nxënësve; aktivitete për të mbështetur mësimin dhe jetesën për studentët në institucionet arsimore; rezultatet e vlerësimit për aftësinë, cilësinë, të nxënit dhe shëndetin e secilit student që pritet të arrihet; aftësia e nxënësve për të vazhduar mësimin (shkollat ​​fillore ndjekin Formularin 05, shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme dhe institucionet arsimore të specializuara ndjekin formularin 09).

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

b) Cilësia aktuale e arsimit: numri i studentëve që studiojnë 2 seanca/ditë; numrin e nxënësve që vlerësohen periodikisht në fund të vitit shkollor për çdo aftësi, cilësi, rezultate mësimore dhe rezultatet e përmbledhjes së fundvitit për shkollat ​​fillore (Formulari 06); numri i studentëve të klasifikuar sipas sjelljes, aftësive akademike, rezultateve të fundvitit, çmimeve të fituara në provimet e studentëve të shkëlqyer, të konsideruar ose marrë pjesë në provimet e diplomimit, u njohën për diplomim, provime të mbartura për të hyrë në universitete dhe kolegje, studentë meshkuj/femra, pakicë etnike studentë për shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme dhe institucionet arsimore të specializuara (Sipas Formularit 10).

c) Një plan për ndërtimin e një institucioni arsimor sipas standardeve kombëtare dhe rezultateve të arritura me kalimin e kohës.

d) Akreditimi i institucioneve arsimore: publikimi i raporteve të vlerësimit të jashtëm, i rezultateve të njohjes së përmbushjes ose mospërmbushjes së standardeve të cilësisë arsimore.

2. Shpalosja e kushteve për sigurimin e cilësisë së arsimit:

a) Objektet: numri dhe sipërfaqja e klasave, dhomave të funksionit, dhomave të pushimit për studentët me konvikt dhe konvikt, mesatarisht për nxënës; numri minimal i pajisjeve mësimore të disponueshme dhe të munguara në krahasim me rregulloret, (shkollat ​​fillore ndjekin formularin 07; shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme dhe institucionet arsimore të specializuara janë në përputhje me rregulloret). Formulari 11).

b) Mësuesit, administratorët dhe stafi:

Numri i mësuesve, administratorëve dhe personelit i ndarë sipas titullit profesional, standardeve profesionale dhe kualifikimeve të trajnimit (shkollat ​​fillore ndjekin formularin 08, shkollat ​​e mesme, shkollat ​​e mesme, etj.) shkollat ​​dhe institucionet arsimore të specializuara duhet të jenë në përputhje me Formularin 12).

Numri i mësuesve, menaxherëve dhe stafit të trajnuar; formën, përmbajtjen, nivelin dhe kohëzgjatjen e trajnimit dhe rikualifikimit në vitin shkollor dhe 2 vitet e ardhshme.

3. Shpalosja e të hyrave dhe shpenzimeve financiare:

a) Të respektojë dispozitat e pikave a, c, d, dd të pikës 3 të nenit 4 të kësaj rregulloreje.

b) Normat e tarifave të shkollimit dhe të ardhurave të tjera për çdo vit shkollor dhe të pritshme për të gjithë nivelin e shkollës.

c) Politika e bursave dhe rezultatet e performancës në çdo vit akademik.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *