Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT Quy chế vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục

Rate this post

Qarkorja 35/2017/TT-BGDĐT

Rregullore për funksionimin dhe përdorimin e sistemit informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit

Më datë 13.02.2018, Qarkorja 35/2017/TT-BGDDT lëshuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit. Qarkorja përcakton menaxhimin, funksionimin dhe përdorimin e sistemit informativ për menaxhimin e arsimit universal dhe zhdukjen e analfabetizmit.

Po shikoni: Qarkorja 35/2017/TT-BGDDT Rregulloret mbi funksionimin dhe përdorimin e sistemit të informacionit për menaxhimin e universalizimit të arsimit

Prandaj, kjo Qarkore zbatohet për provincat dhe qytetet e drejtuara nga qendra; rrethe, rrethe urbane, qyteza dhe qytete provinciale; komunat, lagjet dhe qytezat; organizatat dhe individët e lidhur. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni dhe shkarkoni Qarkoren këtu.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 35/2017/TT-BGDĐT

Hanoidite 28 muaj i dymbëdhjeti vit 2017

RRETHOREN
RREGULLORE MBI MENAXHIMIN, FUNKSIONIMIN DHE PËRDORIMIN E SISTEMIT TË INFORMACIONIT TË MENAXHIMIT DISTRIKTIV TË ARSIMIT, FSHI KODIN

Në zbatim të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit nr. 64/2007/ND-CP, datë 10.04.2007 të Qeverisë për aplikimin e teknologjisë së informacionit në veprimtaritë e agjencive shtetërore,

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 20/2014/ND-CP datë 24 mars 2014 për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Teknologjisë së Informacionit;

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxjerr një qarkore që përcakton menaxhimin, funksionimin dhe përdorimin e sistemit informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore parashikon menaxhimin, funksionimin dhe përdorimin e sistemit informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit.

2. Kjo qarkore zbatohet për provincat dhe qytetet e drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë provinca); rrethe, rrethe urbane, qyteza dhe qytete provinciale (më poshtë të referuara kolektivisht si rrethe); komunat, lagjet dhe bashkitë (në tekstin e mëtejmë të referuara si komuna); organizatat dhe individët e lidhur.

Neni 2. Sistemi informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit

1. Sistemi i informacionit për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit është një sistem i specializuar i teknologjisë së informacionit i menaxhuar dhe ofruar nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit, duke siguruar funksione bazë për të ndihmuar provincat të sintetizojnë të dhënat për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit për Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit. t’i shërbejë provimit dhe njohjes së krahinës si përmbushëse e standardeve të universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit. Një sistem informacioni për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe çrrënjosjes së analfabetizmit u krijua, funksionoi dhe funksionoi në internet në adresën pcgd.moet.gov.vn.

2. Sistemi informativ për menaxhimin e arsimit dhe shkrim-leximit, duke përfshirë infrastrukturën e teknologjisë informative, softuerin e menaxhimit dhe bazën e të dhënave për arsimin dhe shkrim-leximin.

3. Baza e të dhënave për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit përfshin të dhënat e anketës për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit të subjekteve të anketuara në mënyrë që të ofrojë informacion mbi të dhënat e raportuara dhe rezultatet e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit. Dekreti nr. 20/2014/ND-CP i datës 24 mars 2014 i Qeverisë për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit dhe dispozitat e qarkores nr. 07/2016/TT- Ministria e Arsimit dhe Trajnimit datë 22 Mars 2016 të Ministri i Arsimit dhe Arsimit përcakton kushtet për të siguruar dhe përmbajtjen, proceset dhe procedurat për shqyrtimin dhe njohjen e standardeve të përmbushjes për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Rezultatet dhe të dhënat për arsimin dhe çrrënjosjen e analfabetizmit të ofruara në Sistemin Informativ të Menaxhimit për arsimin dhe shkrim-leximin janë një nga bazat për të kontrolluar aplikimin për njohjen e krahinës si standarde përmbushëse.Universalizimi i arsimit, zhdukja e analfabetizmit; duke i shërbyer formulimit të politikave të zhvillimit arsimor dhe social-ekonomik.

Neni 3. Funksionet e Sistemit të Informacionit për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit

Sistemi informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe çrrënjosjes së analfabetizmit përfshin funksione bazë dhe të unifikuara, të cilat përdoren për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit (shtojca e bashkangjitur).

Neni 4. Llogaria për përdorimin e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Arsimit dhe Shkrim-leximit

1. Llogaria e përdoruesit të sistemit të informacionit të menaxhimit të nivelit krahinor për arsimin dhe shkrim-leximin, dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit.

2. Llogaritë e përdoruesve të nivelit provincial kanë të drejtë të menaxhojnë, shpërndajnë dhe tërheqin llogaritë e përdoruesve në nivel qarku.

3. Llogaritë e përdoruesve në nivel rrethi kanë të drejtë të menaxhojnë, shpërndajnë dhe tërheqin llogaritë e përdoruesve në nivel komune.

4. Organizatat dhe individët e caktuar për të menaxhuar llogaritë e përdoruesve janë përgjegjës për mbajtjen e llogarive të sigurta dhe përdorimin e tyre për qëllimet dhe funksionet e duhura të caktuara në Sistemin e Informacionit të Menaxhimit për arsimin dhe shkrim-leximin universal.

Neni 5. Funksionimi i sistemit informativ për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit

1. Funksionimi i Sistemit të Informacionit të Menaxhimit për arsimin universal, çrrënjosjen e analfabetizmit, ofrimin e manualeve të përdorimit, mbështetjes teknike dhe manualeve të përdorimit në krahinë (nëpërmjet emailit). [email protected] dhe mësime online nëpërmjet internetit) të zbatuara nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit.

2. Organizimi i përdorimit të Sistemit të Informacionit për Menaxhimin e Arsimit Universal, Alfabetizmit dhe Alfabetizmit në krahinë, udhëzimet e përdorimit dhe të mbështetjes teknike për rrethet dhe komunat (nëse ka) është përgjegjësi e krahinës.

3. Gjatë përdorimit, në rast të zbulimit të problemeve teknike që lidhen me sistemin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit, krahinat sintetizojnë dhe raportojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit për masat në kohë të trajtimit.

4. Provincat, rrethet dhe komunat që përdorin softuer të tjerë për të mbledhur dhe menaxhuar të dhëna për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit janë përgjegjës për kontaktimin dhe koordinimin me Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit (nëpërmjet Departamentit të Teknologjisë). informacion) për udhëzime dhe mbështetje në lidhje dhe shkëmbimin e të dhënave me Sistemin Informativ për Menaxhimin e Arsimit Universal, Alfabetizmit dhe Alfabetizmit sipas kërkesës.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 47/HD-TLĐ Chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Neni 6. Mbledhja dhe sinteza e të dhënave për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit

1. Të dhënat që do të mblidhen për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit përfshijnë një koleksion informacioni të detajuar mbi subjektet e hetimit për arsimin universal dhe çrrënjosjen e analfabetizmit sipas formularit të anketimit të informacionit të ofruar në Sistemin e Informacionit Menaxhimi universal i arsimit, çrrënjosja e analfabetizmit.

2. Krahina do të marrë përgjegjësinë kryesore për organizimin e mbledhjes dhe sintezës së të dhënave për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit në lokalitet. Sistemi i informacionit të menaxhimit për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit mbështet funksionet për të ndihmuar krahinën të mbledhë të dhëna dhe të dorëzojë raporte, veçanërisht si më poshtë:

a) Lejo që niveli i komunës të fusë të dhënat e mbledhura nga formularët e anketimit të informacionit në Sistemin e Informacionit për menaxhimin e arsimit universal, shkrim-leximit dhe raportet e plota të të dhënave të komunës në qark nëpërmjet Sistemit të Informacionit Menaxhimi i universalizimit të arsimit, zhdukjes së analfabetizmit;

b) Lejo që niveli i qarkut të përmbledhë dhe kontrollojë të dhënat e futura nga niveli i komunës në Sistemin e Informacionit të Menaxhimit për arsimin dhe shkrim-leximin universal dhe të raportojë të dhënat e plota të qarkut në krahinë nëpërmjet Sistemit të Informacionit të Menaxhimit universalizimi i arsimit, zhdukja e analfabetizmit;

c) Lejoni krahinën të përmbledhë dhe kontrollojë të dhënat e raportuara nga qarku për Sistemin Informativ të Menaxhimit për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit dhe të dhënat e plota për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit të krahinës.

d) Procedurat dhe mënyrat e futjes së të dhënave në nivel komune, duke përdorur sistemin në nivel qarku dhe krahine, janë në përputhje me udhëzimet në Manualin e Përdoruesit të dhënë në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Arsimit të Përgjithshëm, eliminojnë analfabetizmin.

Neni 7. Raportimi i të dhënave për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit

1. Pas sintetizimit të plotë të të dhënave për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit në krahinë, niveli krahinor do t’i raportojë të dhënat Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit sipas funksionit të raportimit të parashikuar në Sistemin e Informacionit Menaxhimi universal i arsimit, çrrënjosja e analfabetizmit.

2. Përpara datës 10 tetor të çdo viti, krahina plotëson raportin për të dhënat e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit nëpërmjet Sistemit të Informacionit për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit.

Neni 8. Menaxhimi, sigurimi dhe përdorimi i të dhënave për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit

Menaxhimi, sigurimi dhe përdorimi i të dhënave për universalizimin e arsimit dhe çrrënjosjen e analfabetizmit në Sistemin e Informacionit për menaxhimin e universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e nenit 21 të Dekretit Nr. të Qeverisë për menaxhimin, ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të internetit dhe informacionit online; parashikuar në pikën 2 të nenit 8 të qarkores nr.07/2016/TT-BGDDT datë 22 mars 2016 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit që përcakton kushtet e garancisë dhe përmbajtjen e inspektimit, proceset dhe procedurat e njohjes së standardeve për universalizimin e arsimit, zhdukjen e analfabetizmit dhe rregullore të tjera përkatëse.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Neni 9. Përgjegjësitë e Komiteteve Popullore të krahinave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra

1. Drejtimi dhe organizimi i përdorimit të Sistemit Informativ për Menaxhimin e Arsimit dhe Shkrim-leximit për të bërë raporte të plota, të sakta dhe në kohë për të dhënat e arsimit dhe shkrim-leximit në Ministrinë e Arsimit, Arsimit dhe Trajnimit.

2. Të sigurohet saktësia dhe plotësia e të dhënave për Sistemin Informativ për menaxhimin e arsimit universal dhe shkrim-leximit, të raportuara në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit.

3. Menaxhimi dhe përdorimi i të dhënave dhe informacionit për universalizimin e arsimit dhe zhdukjen e analfabetizmit duhet të jetë në përputhje me Dekretin e Qeverisë Nr.20/2014/ND-CP datë 24 mars 2014 për universalizimin. 2016/TT-BGDDT datë 22 Mars 2016 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit që përcakton kushtet dhe përmbajtjet e garancisë, proceset dhe procedurat për vazhdimin e kontrollit dhe njohjes së standardeve të universalizimit të arsimit dhe zhdukjes së analfabetizmit.

Neni 10. Efekti

Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 13 shkurt 2018.

Neni 11. Përgjegjësitë për zbatimin

Shef i Zyrës, Drejtor i Departamentit të Arsimit në Fëmijërinë e Hershme, Drejtor i Departamentit të Arsimit Fillor, Drejtor i Departamentit të Arsimit të Mesëm, Drejtor i Departamentit të Arsimit të Vazhdueshëm, Drejtor i Departamentit të Planifikimit Financiar, Drejtori i Departamentit të Informacionit të Teknologjisë së Informacionit, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimi dhe trajnimi, kryetarët e komiteteve popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, drejtorët e departamenteve të arsimit dhe trajnimit, organizatat dhe individët e interesuar janë përgjegjës për zbatimin e kësaj qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e KQ të Partisë (për b/c);
– Komiteti Qendror për Propagandë (për b/c);
– Zyra e Kuvendit Kombëtar (për b/c);
– Komisioni i Kulturës dhe Edukimit të Burimeve Natyrore Popullore të Kuvendit Kombëtar (për b/c);
– Zyra e Qeverisë (për b/c);
– Këshilli Kombëtar i Arsimit (deri në b/c);
– Njoftim;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Komitetet Popullore të krahinave/qyteteve drejtpërdrejt nën pushtetin qendror;
– Departamentet e arsimit dhe trajnimit;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Si në nenin 11 (deri në t/h);
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i IT (10b).

KT. MINISTRI
GRAND KRYETARI
Nguyen Van Phuc

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT Quy chế vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *