Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Rate this post

Qarkorja 35/2015/TT-BGDĐT

Udhëzues për emulimin dhe lavdërimin e sektorit të arsimit

Më 31 dhjetor 2015, Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxori Qarkoren 35/2015/TT-BGDDT që udhëzon emulimin dhe lavdërimin e sektorit të Arsimit. Qarkorja hyn në fuqi nga data 16 shkurt 2016. Prandaj, parimet e rishikimit dhe lavdërimit të emulimit rregullohen si më poshtë:

Po shikoni: Qarkorja 35/2015/TT-BGDĐT Emulimi dhe lavdërimi udhëzues i sektorit të arsimit

  • 1. Shqyrtimi dhe lavdërimi bëhet gjatë përmbledhjes së vitit të punës ose të vitit shkollor, përmbledhjes së fushatave dhe emulimit sipas temave ose kur zbulohen shembuj të njerëzve të mirë dhe veprave të mira.
  • 2. Mbledhjet për të marrë në konsideratë titujt e emërimit dhe lavdërimit konsiderohen të vlefshme kur janë të paktën 2/3 e numrit të përgjithshëm të kuadrove, nëpunësve civilë, nëpunësve publikë dhe punonjësve ose anëtarëve të Këshillit Emulues – Lavdërues.njësitë pjesëmarrëse.
  • 3. Titulli “Punë e Avancuar”, “Ushtar Emulues Bazë”, “Kolektiv i Shkëlqyer i Punës”, “Flamur Emulues i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit”, “Flamuri i Emulimit të Qeverisë”, Certifikata e Meritës së Ministrisë, Çertifikata e Kryeministrit. i Meritës, Urdhrat e të gjitha notave duhet të marrin të paktën 70% të votave po të llogaritura në numrin total të pjesëmarrësve ose të konsultuar.
  • 4. Titulli “Luftëtar i Emulacionit në nivel Ministrie”, “Luftëtar i Emulimit Kombëtar”, Titulli i Nderit Shtetëror, Çmimi Ho Chi Minh, Çmimi Shtetëror duhet të votohet me votim të fshehtë nga anëtarët e Këshillit dhe të marrë të paktën 90% të votat në favor të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit në atë nivel (nëse një anëtar i Këshillit mungon, mendimi i tij/saj merret me votim).

Përmbajtja e Qarkores 35/2015/TT-BGDĐT

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 35/2015/TT-BGDĐT

Hanoi, 31 dhjetor muaj 12 viti 2015

RRETHOREN

UDHËZIME PËR PUNËSIM DHE LËVENDIM NË SEKTORIN E ARSIMIT

Në bazë të Ligjit për Emulim dhe Lavdërim;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 42/2010/ND-CP i datës 15 prill 2010 që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Përngjalljen dhe Lavdërimet dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Garat e Konkurrencës. , shpërblyese; Dekreti nr. 39/2012/ND-CP i datës 27 prill 2012 i Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 42/2010/ND-CP datë 15 prill 2010 që rregullon shpenzimet që detajojnë zbatimin e një numri i neneve të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim;

Në bazë të Dekretit Nr. 65/2014/ND-CP të datës 1 korrik 2014 të Qeverisë që detajon zbatimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim 2013;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Emulimit – Lavdërim;

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit shpall një Qarkore që udhëzon imitimin dhe lavdërimin e sektorit të Arsimit.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

1. Kjo Qarkore drejton emulimin dhe lavdërimin e sektorit të arsimit, duke përfshirë: lëndët e emulimit dhe lavdërimit; organizimi i nisjes së lëvizjeve emulative; titujt emulues dhe standardet e titujve emulues; format e shpërblimit dhe standardet e shpërblimit; autoriteti për të vendosur, përpunuar dhe procedurat për të kërkuar njohjen e titujve emulues, formën e lavdërimit dhe organizimit të dhënies; Këshilli Emulues – Shpërblimi dhe Nisma; emulimi dhe fondi i shpërblimit.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Âm nhạc 3 sách Cánh diều (Cả năm)

2. Puna e emulimit dhe lavdërimit të sektorit të arsimit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Ligjit për emulim dhe lavdërim; Dekreti Nr. 42/2010/ND-CP i datës 15 Prill 2010 i Qeverisë që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Ringjallje dhe Lavdërim dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Emulim, lavdërim (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 42/2010/ND-CP); Dekreti nr. 39/2012/ND-CP i datës 27 prill 2012 i Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 42/2010/ND-CP datë 15 prill 2010 që rregullon shpenzimet që detajojnë zbatimin e një numri i neneve të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim (në tekstin e mëtejmë: Dekreti nr. 39/2012/ND-CP); Dekreti Nr. 65/2014/ND-CP i datës 1 korrik 2014 i Qeverisë që detajon zbatimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Ringjalljen dhe Lavdërimet 2013 (në tekstin e mëtejmë: Dekreti Nr. Dekret Nr. 65/2014/ND-CP); Qarkorja nr. 07/2014/TT-BNV datë 29 gusht 2014 e Ministrisë së Punëve të Brendshme që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 42/2010/ND-CP datë 15 prill 2010 që rregullon detajimin e shpenzimeve zbatimin e një sërë nensh të Ligjit për Emulim dhe Lavdërim dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Emulim dhe Lavdërim, Dekreti nr. 39/2012/ND-CP i datës 27 Prill 2012 i Qeverisë. ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 42/2010/ND-CP datë 15 prill 2010 dhe Dekretit të Qeverisë nr. 65/2014/ND-CP datë 1 korrik 2014 që përcaktojnë zbatimin në detaje të ligjit ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Përmirësim dhe Lavdërim 2013 (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 07/2014/TT-BNV) dhe dispozitave të kësaj Qarkoreje.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Objektet e emulimit përfshijnë:

a) Departamentet, Departamentet, Inspektorët, Zyrat dhe Zyrat Përfaqësuese të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit në qytetin Ho Chi Minh (në tekstin e mëtejmë të referuara si njësitë në varësi të Ministrisë);

b) Institucionet arsimore, njësitë jo-afariste dhe ndërmarrjet në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit (në tekstin e mëtejmë: njësitë në varësi të Ministrisë);

c) Institucionet parashkollore, të arsimit të përgjithshëm dhe të arsimit të vazhdueshëm;

d) Departamentet e Arsimit dhe Trajnimit, Divizioni i Arsimit dhe Trajnimit;

dd) Shkollat ​​e ndërmjetme, kolegjet dhe institucionet e arsimit të lartë të lidhura me Komitetet Popullore të provincave dhe qytetet e drejtuara nga qendra (në tekstin e mëtejmë kolektivisht të referuara si shkolla nën Komitetet Popullore krahinore), nën ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë e lidhura me qeverinë (në tekstin e mëtejmë të referuara kolektivisht si shkolla ministrore); institucionet e arsimit të lartë jopublik; shkollat ​​e mesme, kolegjet dhe institucionet e tjera të arsimit të lartë që i përkasin sistemit kombëtar të arsimit;

c) Universiteti Kombëtar i Hanoi, Universiteti Kombëtar i qytetit Ho Chi Minh;

g) Fakultetet, divizionet, departamentet dhe organizatat ekuivalente sipas njësive të përcaktuara në pikat b, d, dd dhe e të kësaj pike;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 981/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

h) Kuadrot, nëpunësit civilë, punonjësit publikë, punonjësit përfshirë ata që janë në periudhë prove, kontratë 1 vjeçare ose më shumë që punojnë në agjencitë dhe njësitë e përcaktuara në pikat a dhe b, pika c, pika d, pika dd, pika e të këtij Klauzola;

i) Studentët që studiojnë në institucionet arsimore.

2. Objektet e lavdërimit përfshijnë:

a) subjektet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni;

b) Organizatat dhe individët jo në sektorin e arsimit; organizatat dhe individët vietnamezë jashtë shtetit dhe organizatat dhe individët e huaj me arritje të jashtëzakonshme për të kontribuar në zhvillimin e arsimit dhe trajnimit.

Neni 3. Parimet e komentimit, emulimit dhe lavdërimit

1. Shqyrtimi dhe lavdërimi bëhet gjatë përmbledhjes së vitit të punës ose të vitit shkollor, përmbledhjes së fushatave dhe emulimit sipas temave ose kur zbulohen shembuj të njerëzve të mirë dhe veprave të mira.

2. Mbledhjet për të marrë në konsideratë titujt e emërimit dhe lavdërimit konsiderohen të vlefshme kur janë të paktën 2/3 e numrit të përgjithshëm të kuadrove, nëpunësve civilë, nëpunësve publikë dhe punonjësve ose anëtarëve të Këshillit Emulues – Lavdërues.njësitë pjesëmarrëse.

3. Titulli “Punë e Avancuar”, “Ushtar Emulues Bazë”, “Kolektiv i Shkëlqyer i Punës”, “Flamur Emulues i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit”, “Flamuri i Emulimit të Qeverisë”, Certifikata e Meritës së Ministrisë, Çertifikata e Kryeministrit. i Meritës, Urdhrat e të gjitha notave duhet të marrin të paktën 70% të votave po të llogaritura në numrin total të pjesëmarrësve ose të konsultuar.

4. Titulli “Luftëtar i Emulacionit në nivel Ministrie”, “Luftëtar i Emulimit Kombëtar”, Titulli i Nderit Shtetëror, Çmimi Ho Chi Minh, Çmimi Shtetëror duhet të votohet me votim të fshehtë nga anëtarët e Këshillit dhe të marrë të paktën 90% të votat në favor të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit në atë nivel (nëse një anëtar i Këshillit mungon, mendimi i tij/saj merret me votim).

Neni 4. Detyrat dhe kompetencat e organizatave dhe individëve në punën e emulacionit dhe lavdërimit

1. Drejtori i Departamentit të Emulimit dhe Lavdërimit koordinon me drejtuesit e njësive në varësi të Ministrisë, këshillon dhe i propozon ministrit udhëzime, përmbajtje, programe, plane, masa për organizimin, nisjen dhe drejtimin e drejtimit të lëvizjes emulative në Sektori i arsimit; drejtimin, nxitjen, shqyrtimin, paraprakisht dhe përmbledhjen e lëvizjeve emuluese dhe lavdëruese; përsëritja e shembujve tipikë të avancuar, shembujve të njerëzve të mirë, veprave të mira në industri; asiston Këshillin në vlerësimin e dosjeve të imitimit, shqyrtimin e dhënies dhe lavdërimit, dorëzimin e tyre në Këshillin e Emulimit të Ministrisë për shqyrtim dhe dorëzimin tek Ministri për shqyrtim dhe dhurim sipas kompetencës së tij/saj ose dorëzimin tek Ministri për dorëzim tek autoritetet kompetente. për shqyrtim, jep tituj imitues dhe formularë lavdërimi në përputhje me ligjin.

2. Drejtuesit e njësive në varësi të Ministrisë, drejtpërdrejt në varësi të Ministrisë, Drejtori i Universitetit Kombëtar, Drejtori i Departamentit të Arsimit dhe Formimit, drejtuesi i institucioneve arsimore në varësi të Komitetit Popullor të krahinës ose përgjegjësisë së Ministrisë për koordinimin. me organizata masive në të njëjtin nivel për të konkretizuar përmbajtjen, objektivat dhe masat për të organizuar lëvizje emulative dhe për të kontrolluar zbatimin; paraprakisht, duke përmbledhur lëvizjet e emulimit dhe replikimit të shembujve tipikë të avancuar; propozime lavdëruese dhe propozime për rinovimin e punës emulative dhe lavdëruese.

3. Agjencitë e informimit, shtypit dhe publikimit të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit, Drejtoritë e Arsimit dhe Aftësimit dhe institucionet arsimore janë përgjegjëse për përhapjen e rregullt të punës së imitimit dhe lavdërimit; popullarizoni dhe jepni një shembull shembujsh të avancuar, njerëzve të mirë dhe veprave të mira në lëvizjet emulative; luftojnë dhe kritikojnë shkeljet e ligjit për emulimin dhe lavdërimin.

Tham Khảo Thêm:  Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học

4. Njësitë dhe individët që kërkojnë shqyrtim për dhënien e titullit emulues dhe formës së lavdërimit duhet të respektojnë dispozitat e kësaj qarkoreje dhe dispozitat e ligjit dhe të marrin përgjegjësinë për saktësinë e dosjes së aplikimit.

Neni 5. Blloqet dhe rajonet emulative

1. Bazuar në pozicionin, funksionet, detyrat, natyrën e punës dhe fushëveprimin e njësive në varësi të Ministrisë, drejtpërdrejt në varësi të Ministrisë, Universitetit Kombëtar dhe institucioneve arsimore në varësi të Komitetit Popullor në të njëjtin nivel.Në krahina, ministri dhe jo. -Institucionet publike të arsimit të lartë, Ministri vendos vendosjen e blloqeve emulative.

2. Ministri, në bazë të karakteristikave dhe kushteve socio-ekonomike vendore, vendos krijimin e zonave emulative për Drejtoritë e Arsimit dhe Trajnimit.

3. Kreu i bllokut, drejtuesi i qarkut emulues përgjigjet para ministrit për funksionimin e bllokut ose qarkut emulues.

4. Detyrat dhe kompetencat e bllokut dhe rajonit emulues:

a) Organizon zbatimin e lëvizjes emulative të nisur nga Ministria; objektiva, përmbajtje dhe masa specifike për të ndërtuar lëvizje emuluese në blloqe dhe rajone emulative;

b) Përmbledhja paraprake dhe përfundimtare e lëvizjeve emulative, shkëmbimi i mësimit, shkëmbimi i përvojave, ndërtimi i modeleve të reja dhe tipike të avancuara në blloqe dhe rajone emulative;

c) Vlerësimi dhe renditja në blloqe dhe rajone emulative që Ministri të marrë në konsideratë dhe të vendosë për dhënien e titullit “Kolektiv i shkëlqyer i Punës”, Flamurit të Emulimit të Ministrisë, Certifikatës së Meritës së Ministrisë sipas udhëzimit vjetor të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit. Edukimi dhe trajnimi.

kapitulli II

ORGANIZIMI I LËVIZJES SË PUNËSIMIT; FITUESIT E KONKURSIT DHE STANDARDET E KLUBIT TË KONKURSIT

Neni 6. Forma dhe përmbajtja e organizimit të lëvizjeve emulative

Forma dhe përmbajtja e lëvizjes emulative duhet të jetë në përputhje me dispozitat e neneve 2 dhe 3 të qarkores nr. 07/2014/TT-BNV.

Neni 7. Regjistrimi i emulacionit, nënshkrimi i marrëveshjeve të imitimit

1. Drejtuesi i njësisë së përcaktuar në pikën a, pika b, pika e pika 1, Neni 2 i kësaj Qarkoreje organizon regjistrimin e regjistrimit emulues për individët dhe njësitë nën drejtimin e tyre dhe ia dërgon Ministrisë së Arsimit dhe Formimit. Departamenti i Emulimit – Lavdërim) përpara datës 30 tetor të çdo viti për njësitë që konsiderojnë emulimin sipas vitit shkollor, përpara datës 31 janar të çdo viti për njësitë që marrin në konsideratë emulimin sipas vitit të punës.

2. Bazuar në përmbajtjen e lëvizjes emulative të nisur nga Ministri, blloqet dhe rajonet e emullimit organizohen për të nënshkruar marrëveshje imituese dhe për të dërguar raporte në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit (nëpërmjet Departamentit të Emulimit dhe Lavdërimit) sipas ligjit.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *