Thông tư 35/2014/TT-NHNN Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Rate this post

Thông tư 35/2014/TT-NHNN

Quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phòng Giáo dục Sa Thầy trân trọng giới thiệu Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20/11/2014.

Bạn đang xem: Thông tư 35/2014/TT-NHNN Quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
—-

Số: 35/2014/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

nhà tròn

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ RÚT TIỀN MẶT QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 6 năm 2010;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1071/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 3. Phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

Khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chịu Phí rút tiền mặt là 0,005% số tiền rút.

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Trao đổi

a) Thu phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại đơn vị;

b) Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu năm liền sau năm lập báo cáo tổng hợp số liệu phí rút tiền mặt trong năm báo cáo tại đơn vị theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. gửi Vụ Thanh toán hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Thu phí rút tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua tài khoản thanh toán của đơn vị;

b) Hàng năm, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu tiên ngay sau năm báo cáo, tổng hợp số liệu thu phí rút tiền mặt trong năm báo cáo tại đơn vị theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Vụ Thanh toán, kế toán hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Âm nhạc 1 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

4. Phòng Thanh toán

a) Theo dõi việc thực hiện, giải quyết vướng mắc và tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thông tư này;

b) Định kỳ hàng năm, chậm nhất vào ngày 25 của tháng đầu tiên ngay sau năm báo cáo, tổng hợp số liệu thu phí rút tiền mặt trong năm báo cáo tại Ngân hàng Nhà nước, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.

Điều 5. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

2. Hủy bỏ Thông tư số. Thông tư 01/2007/TT-NHNN ngày 07/3/2007 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện điều 4 và điều 7 Nghị định số Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 23/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Người nhận:

  • Như Điều 6;
  • Ban Lãnh đạo NHNN;
  • Bộ Tư pháp (để thẩm tra);
  • Thông báo;
  • Lưu: VP, PC, TT.

KT. thống đốc
phó chính phủ

Nguyễn Toàn Thắng

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 35/2014/TT-NHNN Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *