Thông tư 35/2013/TT-BTC Hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Rate this post

Qarkorja 35/2013/TT-BTC

Një udhëzues për transaksionet elektronike në tatimet

Qarkorja 35/2013/TT-BTC që ndryshon Qarkoren 180/2010/TT-BTC që jep udhëzime për transaksionet elektronike në fushën e taksave të lëshuar nga Ministri i Financave.

Po shikoni: Qarkorja 35/2013/Udhëzues TT-BTC mbi transaksionet elektronike në tatimet

FINANCIARE
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——————————

Numri: 35/2013/TT-BTC

Hanoi, 1 prill 2013

RRETHOREN

Ndryshime dhe Plotësime në DISA Nene të Qarkores Nr. 180/2010/TT-BTC të datës 10 NËNTOR 2010 TË MINISTRISË SË FINANCAVE UDHËZIME PËR E-TRANSAKSIONET NË TATIM.

Në bazë të Ligjit të 29 nëntorit 2005 për transaksionet elektronike;

Në bazë të Ligjit të 29 qershorit 2006 për teknologjinë informative;

Në bazë të Ligjit të 29 nëntorit 2006 për Administratën Tatimore dhe dokumentet udhëzuese;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 26/2007/ND-CP i datës 15 shkurt 2007 që detajon zbatimin e Ligjit për transaksionet elektronike për nënshkrimet digjitale dhe shërbimet e vërtetimit të nënshkrimit dixhital;

Në bazë të Dekretit nr. 106/2011/ND-CP të datës 23 nëntor 2011 të Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit Nr. Transaksionet mbi Nënshkrimet Dixhitale dhe Shërbimet e Çertifikimit të Nënshkrimeve Dixhitale;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 27/2007/ND-CP datë 23 shkurt 2007 që parashikon transaksione elektronike në aktivitetet financiare;

Në bazë të Dekretit Nr. 118/2008/ND-CP datë 27 nëntor 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozim të Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;

Ministri i Financave shpall një Qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë përmbajtjesh në Qarkoren nr. 180/2010/TT-BTC datë 10 nëntor 2010 të Ministrisë së Financave që udhëzon transaksionet elektronike në fushën tatimore si: pas:

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Qarkores Nr. 180 /2010/TT-BTC datë 10 nëntor 2010 të Ministrisë së Financave që udhëzojnë e-transaksionet në fushën tatimore si më poshtë:

së pari. Për t’i shtuar nenit 5 sa vijon:

“Neni 5. Kushtet për kryerjen e transaksioneve elektronike në fushën tatimore

Tatimpaguesit kryejnë transaksione elektronike në fushën tatimore (me përjashtim të rastit të pagesës së tatimit në pikën 1, neni 18 i qarkores nr. 180/2010/TT-BTC datë 10.11.2010 të Ministrisë së Financave, të cilën banka ka rregullore për : përndryshe) duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

1. Të ketë një certifikatë dixhitale të vlefshme të lëshuar nga një ofrues shërbimi i certifikimit të nënshkrimit dixhital publik (me përjashtim të rastit të pagesës së tatimit të përcaktuar në pikën 1, neni 18 i qarkores nr. 180/2010/TT-BTC datë 10/02/06/02. /Nr.11/2010 i Ministrisë së Financave).

2. Të kesh mundësinë për të hyrë dhe përdorur internetin dhe të ketë një adresë të qëndrueshme emaili për të kontaktuar organet tatimore (përveç rastit të pagesës së tatimit në pikën 1, neni 18 i qarkores nr. 180/2010/TT-BTC datë 10 nëntor, 2010 të Ministrisë së Financave).”

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 60/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về hoạt động in

2. Të ndryshohet pika 2, neni 6, si më poshtë:

“2. Organet tatimore dhe organizatat që ofrojnë shërbime T-VAN kur bëjnë njoftime elektronike në qarkoren nr.180/2010/TT-BTC datë 10 nëntor 2010 të Ministrisë së Financave duhet të përdorin nënshkrime dixhitale të nënshkruara nga Ministria e Financave.Certifikata dixhitale e lëshuar nga një ofruesi publik i shërbimit të certifikimit të nënshkrimit dixhital.”

3. Të ndryshohet neni 8 si më poshtë:

“Neni 8. Koha e depozitimit dhe vërtetimit elektronik të taksave

1. Tatimpaguesit lejohen të kryejnë transaksione elektronike në fushën tatimore nëpërmjet portalit të organeve tatimore ose ofruesve të shërbimit T-VAN 24 orë në 7 ditë në javë, duke përfshirë: Ditët e festave (e shtunë, e diel, festë publike, Viti i Ri).

Data e depozitimit elektronik të taksave llogaritet nga ora 0:00 deri në orën 24 të së njëjtës ditë.

2. Koha e depozitimit elektronik të tatimit është koha e shënuar në Njoftimin e konfirmimit të depozitimit elektronik tatimor nga organi tatimor ose organizata që ofron shërbime T-VAN.

3. Agjencia tatimore ose organizata që ofron shërbimin T-VAN (në rast të përdorimit të shërbimit T-VAN) dërgon një Njoftim konfirmimi të marrjes së të dhënave elektronike tatimore në adresën e emailit të tatimpaguesve të vonuar të paktën 15 minuta pas marrjes së dosjes tatimore elektronike të tatimpaguesit. .”

4. Të ndryshohet pika 2, neni 9, si më poshtë:

“2. Në rast se duhet të dorëzohet deklarata tatimore elektronike, por sistemi i infrastrukturës teknike nuk ka mundur të zgjidhë problemin, tatimpaguesi duhet të bëjë një deklaratë tatimore në letër dhe t’ia dorëzojë organit tatimor direkt për menaxhim.

Në rast se për shkak të gabimit të portalit elektronik të organit tatimor ose organizatës që ofron shërbimin T-VAN (në rastin e përdorimit të shërbimit T-VAN) në ditën e fundit të afatit për dorëzimin e deklaratës tatimore, tatimpaguesi Tatimpaguesit nuk janë subjekt i gjobave administrative për paraqitjen me vonesë të deklaratave tatimore nëse tatimpaguesit dorëzojnë deklarata tatimore brenda 3 ditëve pune nga afati i fundit për paraqitjen e deklaratave tatimore.”

5. Të ndryshohet neni 16 si më poshtë:

“e para. Tatimpaguesit bëjnë një deklaratë tatimore elektronike në një nga mënyrat e mëposhtme:

– Deklarata elektronike tatimore online në portalin elektronik të organit tatimor: tatimpaguesit aksesojnë llogarinë elektronike të transaksionit tatimor; bëni një deklaratë tatimore online në portalin e organit tatimor dhe dërgoni një deklaratë tatimore elektronike pranë autoritetit tatimor.

– Deklarata elektronike tatimore duke përdorur softuer dhe mjete për të mbështetur deklaratën tatimore: tatimpaguesit bëjnë dosje elektronike të deklarimit tatimor me softuer dhe mjete mbështetëse që plotësojnë standardet e formatit të të dhënave të autoriteteve tatimore; Më pas tatimpaguesi akseson llogarinë elektronike të transaksionit tatimor për të dorëzuar dosjen elektronike të deklaratës tatimore pranë organit tatimor.

– Deklaratë tatimore nëpërmjet ofruesit të shërbimit T-VAN.

2. Pas marrjes së deklaratës elektronike tatimore të tatimpaguesit, agjencia tatimore ose organizata që ofron shërbimin T-VAN (në rast të përdorimit të shërbimit T-VAN) dërgon Njoftim që konfirmon paraqitjen e deklaratës tatimore.taksë elektronike për tatimpaguesit.”

Tham Khảo Thêm:  Truyện cười hiện đại - Phòng GD&DT Sa Thầy

6. Të shtohet pika 1, neni 17, si më poshtë:

“c) ka marrë pjesë në koordinimin e mbledhjes së buxhetit të shtetit; të ketë softuer aplikimi për mbledhjen online të buxhetit të shtetit dhe zgjidhje teknike për sigurinë dhe sigurinë e informacionit të pagesës së taksave të tatimpaguesve në përputhje me rregulloret aktuale për pjesëmarrjen në mbledhjen e buxhetit të shtetit.”

7. Të ndryshohet neni 19 si më poshtë:

“Neni 19. Data e pagesës elektronike të taksës

Data e pagesës elektronike të taksës përcaktohet si data kur tatimpaguesi ka zbritur para nga llogaria e tij/saj dhe banka ka pranuar pagesën; të vërtetuar njëkohësisht nga banka tregtare ose nga Thesari i Shtetit me nënshkrim dixhital në faturën elektronike të pagesës tatimore të tatimpaguesit.”

8. Neni 20 i shtohet si vijon:

“Neni 20. Dokumentet elektronike të pagesës së tatimit

Dokumentet elektronike të pagesës së taksave përfshijnë:

1. Letër e pagesës në buxhetin e shtetit në formë elektronike sipas formularit të përcaktuar nga Ministria e Financave, me nënshkrim dixhital të një banke tregtare ose të Thesarit të Shtetit.

2. Lista e faturave të pagesës së taksave në formë elektronike të bëra nga bankat tregtare ose Thesaret e Shtetit, me nënshkrime dixhitale të bankave tregtare ose të thesarit të shtetit.

3. Faturat e pagesave në buxhetin e shtetit të printuara nga ATM të certifikuara nga bankat tregtare përfshijnë informacionin kryesor të mëposhtëm:

a) Informacion i përgjithshëm për bankat tregtare që kryejnë shërbimin e arkëtimit të buxhetit të shtetit nëpërmjet kartave të ATM-ve: emri i bankës tregtare, emri i degës së bankës tregtare që administron ATM, numri i ATM-së, adresa aktuale e ATM-së Shërbimi i mbledhjes së buxhetit të shtetit.

b) Të dhënat e tatimpaguesit: emri i tatimpaguesit, numri i identifikimit tatimor, adresa e biznesit, periudha tatimore, numri i vendimit, data e vendimit (në rast të pagesës së gjobave tatimore), numri i kartës, numri i llogarisë së kartës, gjendja e mbylljes, indeksi i buxhetit të shtetit.

c) Informacion në lidhje me transaksionet e pagesës së taksave: koha e transaksionit (orë, ditë, muaj, vit); shumën totale të paguar në buxhetin e shtetit; detaje për çdo përmbajtje pagese.”

9. Pika b, pika 1, neni 29 shtohet si më poshtë:

“b) Detyrimet e ofruesit të shërbimit T-VAN

– Ofruesi i shërbimit T-VAN do të shpallë publikisht mënyrën e tij të funksionimit dhe cilësinë e shërbimit në faqen e tij të internetit të prezantimit të shërbimit.

– Ofrimi i shërbimeve të transmetimit dhe pritjes dhe plotësimi i formularit të paraqitjes së dokumenteve elektronike në shërbim të shkëmbimit të informacionit ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve tatimore.

– Për të dërguar dhe marrë dokumente elektronike në kohë dhe me integritet siç është rënë dakord me palët në transaksion.

– Ruani rezultatet e transmetimeve dhe pritjeve; të mbajë dokumente elektronike derisa transaksioni nuk është kryer.

– Siguroni lidhjen, konfidencialitetin, integritetin e informacionit dhe ofroni shërbime të tjera për palët e përfshira në shkëmbimin e dokumenteve elektronike.

– Njoftoni tatimpaguesit dhe organet tatimore 10 ditë përpara nga data e mbylljes së sistemit për masat e mirëmbajtjes dhe trajtimit për të garantuar interesat e tatimpaguesve.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 2 Tiểu học – Tất cả các môn

– Njoftim për konfirmimin e dorëzimit të deklaratave tatimore elektronike për tatimpaguesit që përdorin shërbimin T-VAN

– Të marrë përgjegjësinë për dështimin e deklaratës tatimore të tatimpaguesit në zyrën tatimore në afatin e përcaktuar në rast se tatimpaguesi dorëzon deklaratën tatimore në kohë.

dhjetë. Shtuar Pika b, pika 1, neni 30 si në vazhdim:

“b) Detyrimet e ofruesit të shërbimit T-VAN

– Organizatat që ofrojnë shërbime T-VAN mund të ofrojnë shërbime T-VAN për tatimpaguesit vetëm nga data e dhënies së Certifikatës së organizatës që ofron shërbime T-VAN.

– Të jetë përgjegjës për transferimin e të dhënave elektronike tatimore në portalin elektronik të organit tatimor, maksimumi brenda 2 orëve nga data e marrjes së dosjes elektronike tatimore të tatimpaguesit.

– Siguroni informacion dhe të dhëna të mjaftueshme autoriteteve tatimore sipas kërkesës së përcaktuar me ligj.

– Të jenë në përputhje me rregulloret aktuale të ligjit për telekomunikacionet, internetin dhe rregulloret teknike dhe profesionale të shpallura nga autoritetet kompetente.

– Përgjegjës për vendosjen e një kanali lidhjeje me portalin elektronik të organit tatimor për të garantuar vazhdimësinë, sigurinë dhe sigurinë. Në rast se ka probleme gjatë zbatimit të shërbimeve me vlerë të shtuar në transaksionet elektronike në fushën tatimore, zgjidh në mënyrë proaktive dhe njofton organet tatimore për koordinim nëse problemet kanë të bëjnë me portalin.autoritetet tatimore elektronike.

Në rast se ka një gabim të portalit elektronik të ofruesit të shërbimit T-VAN, ofruesi i shërbimit T-VAN duhet të njoftojë menjëherë tatimpaguesin dhe organin tatimor për respektimin e rregulloreve të udhëzuar në pikën 4, neni 1 të kësaj qarkoreje.

– Zbatimi i regjimit të raportimit për ofrimin e shërbimit T-VAN në Departamentin e Përgjithshëm të Tatimeve.”

Neni 2. Organizimi i zbatimit

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 qershor 2013.

2. Për zbatimin e kësaj qarkoreje përgjigjen Departamenti i Përgjithshëm i Tatimeve, Thesari i Shtetit dhe organizatat dhe individët përkatës.

3. Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë vështirësi apo problem, ato duhet të raportohen menjëherë në Ministrinë e Financave për studim dhe zgjidhje./.

Marrësit:
– Zyra Qendrore dhe komitetet e Partisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Zyra e Komitetit Qendror për Antikorrupsion;
– Prokuroria Popullore e Lartë,
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Kontrolli i Shtetit;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njoftim;
– Faqja e Qeverisë, Faqja e Ministrisë së Financave;
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, TCT (VT, KK).

KT. MINISTRI
Zëvendës

(E nënshkruar)

Bëni Hoang Anh Tuan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 35/2013/TT-BTC Hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *