Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo điều dưỡng

Rate this post

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo điều dưỡng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. Theo đó, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng áp dụng đối với trường đại học, cao đẳng có chương trình đào tạo điều dưỡng bao gồm:

Bạn đang xem: Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo điều dưỡng

  • Mục tiêu và chuẩn đầu ra
  • Chương trình đào tạo
  • Hoạt động đào tạo
  • Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia chương trình
  • Cơ sở vật chất phục vụ chương trình
  • Công tác tài chính phục vụ chương trình
  • Công tác đánh giá người tốt nghiệp và hoạt động tư vấn việc làm

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT – Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2014/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng có thực hiện chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và
Phát triển nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan trực thuộc CP;
– Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán nhà nước;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3523/BGDĐT-KTKĐCLGD Dự thi tuyển sinh đại học năm 2013

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) có thực hiện chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng gồm: mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn năng lực của người học sau khi tốt nghiệp; nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ đào tạo; đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các chương trình đào tạo khác.

2. Chất lượng của chương trình đào tạo điều dưỡng là sự đáp ứng mục tiêu của chương trình đào tạo điều dưỡng ở các trình độ cụ thể, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng điều dưỡng của địa phương, của ngành và xã hội.

3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng là mức độ yêu cầu và điều kiện mà chương trình đào tạo phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

4. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là việc đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo trong cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra; chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên; người học và công tác hỗ trợ người học; cơ sở vật chất; tài chính; người tốt nghiệp và hoạt động tư vấn việc làm.

Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

1. Nhà trường sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi là chương trình) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình cụ thể.

2. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

3. Người học có cơ sở lựa chọn ngành học và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra

1. Mục tiêu của chương trình đáp ứng các quy định hiện hành của Luật giáo dục đại học và được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

a) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học;

b) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo ngành điều dưỡng;

c) Mục tiêu của chương trình được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo hướng cải tiến và nâng cao chất lượng.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu sử dụng điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.

a) Nội dung chuẩn đầu ra thể hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt được về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành và Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên do Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành;

b) Nội dung chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu sử dụng điều dưỡng, đặc biệt là trong lĩnh vực thực hành, lâm sàng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng, phù hợp với Việt Nam và hội nhập khu vực, quốc tế;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 199/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

c) Nội dung chuẩn đầu ra gắn với mục tiêu, sứ mạng của nhà trường, phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu của ngành.

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo

1. Việc xây dựng chương trình đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu của quốc gia và hướng tới hội nhập quốc tế.

a) Chương trình đào tạo được xây dựng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, quản lý và pháp luật trong lĩnh vực điều dưỡng;

b) Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc của người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng;

c) Chương trình đào tạo được xây dựng gắn liền với chiến lược phát triển nhân lực, các chính sách y tế của quốc gia và hướng tới hội nhập quốc tế.

2. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thực hành của ngành điều dưỡng.

a) Chương trình đào tạo bao gồm những vấn đề cốt lõi về kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ trong thực hành nghề nghiệp điều dưỡng;

b) Chương trình đào tạo thể hiện được việc chăm sóc con người trong suốt cuộc đời và kết hợp với các vấn đề ưu tiên chăm sóc sức khỏe của quốc gia và khu vực;

c) Chương trình đào tạo đảm bảo người học đạt được những kỹ năng thực hành lâm sàng thông qua sự hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát của các giảng viên lâm sàng và các cán bộ y tế khác tại các cơ sở y tế trong những hoàn cảnh khác nhau.

3. Nội dung chương trình đào tạo hỗ trợ việc phát triển và áp dụng các kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của ngành điều dưỡng.

a) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng đến quản lý điều dưỡng, chăm sóc người bệnh và cải thiện chất lượng chăm sóc;

b) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng việc hỗ trợ nghiên cứu duy trì, tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng;

c) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng đến các vấn đề pháp lý và đạo đức trong chăm sóc sức khỏe phù hợp với sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

4. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học về điều dưỡng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới và có sự tham gia của các đối tượng liên quan.

a) Có tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học về điều dưỡng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới;

b) Có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn điều dưỡng, giảng viên, cán bộ quản lý;

c) Có sự tham gia của đại diện của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến điều dưỡng, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.

5. Chương trình đào tạo có cấu trúc hợp lý, khoa học và có tính liên thông giữa các trình độ đào tạo về điều dưỡng và với các chương trình đào tạo của các lĩnh vực khác.

a) Cấu trúc chương trình đào tạo quy định rõ các khối kiến thức, đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, có sự phân bố hợp lý giữa lý thuyết, thực hành về điều dưỡng và tự học, tự nghiên cứu;

b) Có các học phần lựa chọn, học phần tích hợp, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực cần đạt được theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

c) Cấu trúc chương trình đào tạo hợp lý, đảm bảo có tính liên thông giữa các trình độ đào tạo trong mỗi trường và giữa các chương trình đào tạo về điều dưỡng ở trong và ngoài trường.

6. Có kế hoạch đào tạo và đề cương chi tiết đáp ứng yêu cầu đào tạo điều dưỡng và được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung.

a) Xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch đào tạo cho các hệ đào tạo khác nhau;

b) Xây dựng và thực hiện đầy đủ đề cương chi tiết cho các học phần, môn học;

c) Kế hoạch đào tạo, đề cương chi tiết được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung theo hướng cải tiến và nâng cao chất lượng.

Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Hoạt động đào tạo

1. Công tác tuyển sinh ngành điều dưỡng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo các yêu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực điều dưỡng.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

a) Tuân thủ các quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Số lượng tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo và theo nhu cầu xã hội;

c) Công khai, minh bạch quy trình tuyển chọn người học của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo có hiệu quả.

a) Sắp xếp, tổ chức khóa học tại trường và tại cơ sở thực hành lâm sàng phù hợp theo từng cấp độ trong tiến trình đào tạo có đối chiếu với Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam để trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng;

b) Sử dụng các phương pháp dạy và học đã được mô tả trong chương trình đào tạo, chú trọng hoạt động dạy và học lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp và khả năng ra quyết định chăm sóc cần có của người điều dưỡng;

c) Tổ chức dạy và học lý thuyết, thực hành, thực tập lâm sàng dựa trên năng lực và căn cứ vào những bằng chứng mới nhất, đáng tin cậy nhất.

3. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá người học có hiệu quả và phù hợp với lĩnh vực điều dưỡng.

a) Việc kiểm tra, đánh giá người học được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan;

b) Thực hiện đổi mới việc kiểm tra, đánh giá; sử dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, khách quan tạo động lực cho dạy và học;

c) Hằng năm, tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá, cải tiến hoạt động kiểm tra, đánh giá trên cơ sở thu thập ý kiến phản hồi từ người học và giảng viên.

4. Hoạt động thực hành nghề nghiệp được tổ chức có hiệu quả.

a) Tổ chức cho người học tham gia vào các hoạt động thực hành nghề nghiệp ngay từ năm thứ nhất để người học có sự hiểu biết về nghề nghiệp và tham gia vào môi trường chuyên nghiệp;

b) Tổ chức các hoạt động thực hành nghề nghiệp tạo điều kiện cho người học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp;

c) Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ cơ sở lâm sàng, người học, giảng viên và nhân viên y tế về hoạt động thực hành nghề nghiệp.

5. Kết hợp các hoạt động dạy và học với nghiên cứu khoa học trong đào tạo điều dưỡng.

a) Nhà trường hoặc khoa, bộ môn có các biện pháp hữu hiệu kết hợp giữa dạy, học và nghiên cứu khoa học điều dưỡng;

b) Nhà trường hoặc khoa, bộ môn có các đề tài nghiên cứu khoa học về điều dưỡng, trong đó có sinh viên từ năm thứ hai trở lên của chương trình tham gia;

c) Nhà trường hoặc khoa, bộ môn có các kết quả nghiên cứu khoa học về điều dưỡng được ứng dụng trong giảng dạy và học tập.

6. Đảm bảo an toàn, chính xác và khoa học trong lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của người học, đảm bảo thuận lợi cho việc phổ biến, quản lý, truy cập và tổng hợp báo cáo.

b) Kết quả học tập được lưu trữ bằng nhiều hình thức đa dạng, có phần mềm chuyên dụng để lưu trữ kết quả học tập, đảm bảo an toàn và bảo mật;

7. Các hoạt động đào tạo điều dưỡng được định kỳ đánh giá để cải tiến và nâng cao chất lượng.

a) Định kỳ triển khai đánh giá các hoạt động đào tạo;

b) Có biện pháp giám sát thực hiện đánh giá định kỳ các hoạt động đào tạo;

c) Có biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo theo kết quả đánh giá.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo điều dưỡng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *