Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Rate this post

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và chi tiết của 27 môn học và hoạt động giáo dục.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Chương trình được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Mời các bạn xem chi tiết tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 32/2018/TT-BGDĐT

dòng sông NỘI BỘNGÀY 26 THÁNG thứ mười hai NĂM 2018

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội Quy định hướng dẫn thực hiện chương trình và văn bản giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội. Hội nghị đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 1. Chương trình giáo dục phổ thông được công bố kèm theo Thông tư này bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

1. Chương trình Thạc sĩ.

2. Chương trình môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điều 2. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo kế hoạch sau:

1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Chương Chương trình giáo dục phổ thông.

1. Chương trình giáo dục phổ thông công bố kèm theo quyết định số. thực hiện.

2. Đối với các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa được thực hành ngoại ngữ, theo lịch quy định tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Thông tư này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Chương trình giáo dục phổ thông đến hết lớp 12.

3. Đối với môn học giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao được tôn trọng. các trường học.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục Đại học

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;

– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban quốc gia về đổi mới giáo dục và đào tạo;
– Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển con người;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu: VT, Vụ GDĐT, Vụ GDTX, Vụ PC.

Bộ

Phùng Xuân Nhạ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *