Thông tư 32/2013/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Rate this post

Thông tư 32/2013/TT-BTC

Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí, lệ phí sát hạch cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng giấy phép lái xe và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn đang xem: Thông tư 32/2013/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 32/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2013

nhà tròn
QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ THI CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13.11.2008;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10, ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm duyệt, lệ phí cấp giấy phép phương tiện cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)

Cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đăng ký dự sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị Công an nhân dân và được đơn vị này sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì phải nộp lệ phí sát hạch lái xe. phí, lệ phí cấp giấy phép lái xe quy định tại Thông tư này; ngoài ra đối tượng cảnh sát giao thông và học viên phòng cháy, chữa cháy của các trường Công an nhân dân được học lái xe theo chương trình đào tạo của Bộ Công an.

Điều 2 Phí và lệ phí

1. Lệ phí sát hạch lái xe được quy định như sau:

a) Đối với sát hạch lái xe mô tô (hạng A1, A2, A3, A4):

– Thi lý thuyết: 40.000đ/lần

– Thi thực hành: 50.000đ/lần

b) Đối với sát hạch lái xe (các hạng B1, B2, C, D, E, F):

– Thi lý thuyết: 90.000đ/lần

– Chụp hình thực tế: 300.000đ/lần

– Thi thực hành trên các phương tiện giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

c) Người dự sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới phần nào phải nộp lệ phí sát hạch phần đó (tính theo thời gian sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch nâng cao, sát hạch lại).

2. Lệ phí cấp giấy phép lái xe là 30.000 đồng/lần (cấp mới, đổi, đổi, cấp lại).

Điều 3. Quản lý, sử dụng phí và lệ phí

1. Cơ quan, đơn vị quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe là cơ quan thu phí, lệ phí.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 343/2013/QĐ-TTg Nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính

2. Lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe là khoản thu của ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí được trích 65% số tiền lệ phí sát hạch thu được để trang trải chi phí tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe và thu các loại phí, lệ phí theo quy định (kể cả phí thuê bãi sát hạch). trung tâm kiểm tra nếu có).

Cơ quan thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 35% lệ phí sát hạch và 100% số tiền thu được giấy phép lái xe, theo quy định tại các chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2013.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân không quy định, Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số /2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. thực hiện Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 của Chính phủ. 10/2010 của Chính phủ, Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc Bộ Tài chính , ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 116/2020/NĐ-CP Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 32/2013/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *