Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Rate this post

Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT

Sửa đổi Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT thay đổi danh mục cơ sở giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ khoa và trường đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT sửa đổi danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Con số: 32/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

nhà tròn

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CẤP IV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CŨNG SẢN XUẤT XU SỐ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg, ngày 03/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, hoàn thiện Danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ khoa và trường đại học:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học công bố kèm theo Thông tư số Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các khóa đào tạo được liệt kê trong danh mục đính kèm. .

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ TP);
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ GD ĐH, Vụ PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

LOẠI

SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN MỘT SỐ NGÀNH TRONG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẠNG IV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 08/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

51

BẰNG ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC

52

BẰNG ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC

5114

Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên

5214

Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên

511402

Đào tạo giáo viên

521402

Đào tạo giáo viên

51140220

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Sư phạm

thêm

51140223

phương pháp sư phạm Bahna

thêm

52140223

sư phạm tiếng Tây Ban Nha

thêm

51140224

Còn sư phạm ngữ văn

thêm

52140224

Còn sư phạm ngữ văn

thêm

51140229

Sư phạm tiếng M’nông

thêm

52140229

Sư phạm tiếng M’nông

thêm

51140230

từ sư phạm

thêm

52140230

từ sư phạm

thêm

5122

nhân văn

5222

nhân văn

512202

Ngoại ngữ và văn hóa

522202

Ngoại ngữ và văn hóa

51220210

ngôn ngữ Hàn Quốc

thêm

51220221

Nước Lào

thêm

51220222

tiếng Thái

thêm

51220223

tiếng Khmer

thêm

5132

Báo chí và thông tin

5232

Báo chí và thông tin

513201

báo chí và truyền thông

523201

báo chí và truyền thông

52320407

truyền thông quốc tế

thêm

5142

Khoa học đời sống

5242

Khoa học đời sống

51420202

kỹ thuật sinh học

Xóa tên

5144

Khoa học tự nhiên

5244

Khoa học tự nhiên

524401

Khoa học vật liệu

52440103

Vật lý nguyên tử

thêm

5148

Máy tính và công nghệ thông tin

5248

Máy tính và công nghệ thông tin

5151

công nghệ

5251

công nghệ

515102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

525102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510207

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

thêm

515106

Quản lý công nghiệp

525106

Quản lý công nghiệp

52510606

Quản lý điều hành chuyến bay

thêm

51510503

Công nghệ Hàn

Nhập 51510201

5158

Kiến trúc và xây dựng

5258

Kiến trúc và xây dựng

525802

Xây dựng

52580202

Kỹ thuật thủy lực

thêm

52580211

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

thêm

5172

sức khỏe

5272

sức khỏe

527201

Quán ba

52720103

Y tế dự phòng

thêm

517203

Các dịch vụ sức khoẻ

527203

Các dịch vụ sức khoẻ

51720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

ÔN TẬP

52720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

ÔN TẬP

51720333

Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng

Đã chuyển thành 51720503

52720333

Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng

Chuyển đổi thành 52720503

527204

tiệm thuốc

52720403

hóa dược

thêm

517205

Cô y tá, người mẹ

527205

Cô y tá, người mẹ

51720503

reHabiLitatiON

Chuyển từ 51720333

52720503

reHabiLitatiON

Chuyển từ 52720333

5186

An ninh và bảo vệ

5286

Bảo vệ an ninh

518601

An ninh trật tự xã hội

528601

An ninh trật tự xã hội

518602

quân đội

528602

quân đội

52860201

Tham mưu trưởng Hải quân

thêm

52860202

Tham mưu trưởng Không quân

thêm

52860203

Tư lệnh Bộ Tham mưu Phòng không

thêm

52860204

Tư lệnh Binh chủng Pháo binh

thêm

52860205

Tư lệnh Bộ Tổng Tham mưu Tăng Thiết giáp

thêm

52860206

Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt

thêm

51860210

tham mưu trưởng quân đội

ÔN TẬP

52860210

tham mưu trưởng quân đội

ÔN TẬP

52860215

Bộ Tư lệnh Kỹ thuật Phòng không

thêm

52860216

Tư lệnh Kỹ thuật Tăng Thiết giáp

thêm

52860217

Chỉ huy kỹ thuật của kỹ sư

thêm

52860218

Chỉ huy trưởng kỹ thuật hóa học

thêm

52860219

Thông tin chỉ huy kỹ thuật

thêm

52860221

Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

thêm

52860222

khám phá kỹ thuật

thêm

52860230

Căn cứ quân sự

thêm

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 75/2020/TT-BQP Quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự xử lý kỷ luật dân quân tự vệ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *