Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định đào tạo trung cấp cao đẳng thường xuyên vừa làm vừa học

Rate this post

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy vừa làm vừa học

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ khoa, trung học và sơ cấp theo hình thức giáo dục trung học, vừa làm vừa học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Bạn đang xem: Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế đào tạo chính quy trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học

Theo đó, thông tư quy định đào tạo ở các cấp trung học phổ thông, trung cấp và sơ cấp theo hình thức vừa học vừa làm bao gồm: chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian, địa điểmHuh?m, phương pháp đào tạo; tiêu chuẩn giáo viên; Kế hoạch đào tạo; mặc dùHuh?n ghiệp đào tạo sinh viên; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; cóHuh?kiểm tra, sát hạch, xét công nhận tốt nghiệp và cấp học vị cao hơnHởchứng chỉ chuyên môn, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm.

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 31/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 nHuh?năm 2017

nhà tròn
QUY CHẾ ĐÀO TẠO, TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG DẠY HỌC

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung học và sơ cấp theo hình thức vừa học vừa làm.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định về đào tạo cấp khoa, cấp trung học và sơ cấp theo hình thức đào tạo tại chỗ, bao gồm: chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian, địa điểm và phương thức đào tạo; tiêu chuẩn giáo viên; Kế hoạch đào tạo; tuyển sinh đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo tại chỗ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT Quy định về phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác khoáng sản

2. Thông tư này không quy định về đào tạo giảng viên, trung học và sơ cấp theo hình thức đào tạo tại chỗ đối với ngành sư phạm.

3. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục đại học đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng; doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở dạy nghề) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vừa học vừa làm là hình thức đào tạo liên tục không tập trung, học viên học tập trung tại nơi đào tạo theo từng học kỳ hoặc từng khóa học; Vào cuối học kỳ, sinh viên tiếp tục làm công việc của mình tại nơi làm việc.

2. Học kỳ là một phần của khóa học hoặc của một năm học, được phân chia theo nội dung chương trình đào tạo và được đăng ký trong kế hoạch đào tạo của khóa học, bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; số thứ tự, tên môn học, học phần trong học kỳ; vị trí của từng môn học, mô-đun thực hiện chương trình đào tạo. Học kỳ có một hoặc một số môn học phù hợp với học sinh.

3. Buổi dạy học là một phần của học kỳ, được bố trí theo đối tượng dạy học, bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; số lượng, tên môn học, học phần; địa điểm biểu diễn.

Chương II

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI QUY ĐÀO TẠO; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO; CHUẨN, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Điều 3. Chương trình, giáo trình đào tạo.

1. Chương trình, giáo trình đào tạo trình độ khoa, trung học, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa làm là chương trình, giáo trình đào tạo của ngành, nghề phù hợp theo hình thức đào tạo chính quy được nhà trường phê duyệt và cơ sở dạy nghề điều chỉnh để phù hợp với năng lực và thời gian rèn luyện của học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 30/2016/NĐ-CP Quy định chung về hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm

Đối với các môn học chung như giáo dục thể chất, giáo dục an toàn và quốc phòng trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp có thể được điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng và do người đứng đầu cơ sở đào tạo chuyên môn trọng yếu chuẩn bị.

2. Chương trình, giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hình thức vừa làm vừa học do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ xây dựng, phê duyệt và được sử dụng theo quy định của pháp luật. Thông tư số Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chương trình; tổ chức soạn thảo, lựa chọn, thẩm định văn bản đào tạo trung học và giảng viên (sau đây gọi là Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH).

3. Chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học do người đứng đầu cơ sở đào tạo nghề xây dựng và sử dụng theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 42/ 2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ sơ cấp (sau đây gọi là Thông tư số 42/) 2015/TT-BLĐTBXH).

4. Chương trình đào tạo đã được phê duyệt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở dạy nghề trước khi tổ chức đăng ký.

Điều 4. Thời lượng khóa học và thời gian giảng dạy.

1. Thời lượng khóa học

a) Trường hợp tổ chức đào tạo theo hệ hàng năm thì tổng thời lượng của khóa đào tạo (từ khi khai giảng đến khi bế mạc) không quá hai lần thời gian của khóa đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo. đào tạo quy định tại điểm a, c, d khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo tổ chức đào tạo. việc thực hiện chương trình đào tạo cấp trung học, cấp khoa theo hệ thống hàng năm hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ; quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH) đối với cấp khoa và cấp trung học và khoản 1 Điều 18 Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH. 42/2015/TT-BLĐTBXH cấp tiểu học.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 132/2018/NĐ-CP Quy định quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

b) Trường hợp tổ chức đào tạo theo phương thức thu học phần – mô-đun hoặc tín chỉ thì thời gian của khóa học là thời điểm người học học đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo cùng ngành, nghề và tín dụng giống nhau. trình độ đào tạo quy định tại các điểm b, c, đ khoản 1 và điểm 2 Điều 3 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH đối với cấp khoa và cấp trung học và khoản 1 điều 18 thông tư số 42 /2015/TT-BLĐTBXH đối với cấp tiểu học.

2. Thời lượng giảng dạy của cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ trong toàn khóa học và từng học kỳ do Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quy định, bảo đảm yêu cầu quy định tại điểm 1 Điều này. 3 Điều 3 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH đối với cấp khoa và cấp trung học; khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH đối với trình độ sơ cấp và các yêu cầu sau:

a) Thời khóa biểu linh hoạt (sáng, chiều, tối các ngày trong tuần hoặc thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) theo nhu cầu của học viên nhưng phải đáp ứng yêu cầu về nội dung chương trình đào tạo.

b) Chủ cơ sở đào tạo quy định thời gian tối đa, tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; thời lượng khóa học, thời gian giảng dạy cụ thể của từng khóa học, đối tượng, đối tượng giảng dạy để người học biết.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH Quy định đào tạo trung cấp cao đẳng thường xuyên vừa làm vừa học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *