Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Rate this post

Qarkorja 31/2016/TT-BLDTBXH

Udhëzues për menaxhimin e punës dhe pagës në organizatat që operojnë sipas modelit të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar një anëtare me kapital 100% shtetëror

Qarkorja 31/2016/TT-BLDTBXH që drejton menaxhimin e punës, pagës, shpërblimit dhe shpërblimit në organizatat e krijuara dhe që operojnë sipas modelit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me një anëtarë në pronësi të shtetit. Vendi mban 100% të kapitalit themeltar në përputhje me me ligjin për letrat me vlerë të shpallur nga Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale.

Po shikoni: Qarkorja 31/2016/TT-BLDTBXH Drejtuese e menaxhimit të punës dhe pagave në organizatat që operojnë sipas modelit të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar një anëtarëshe me kapital 100% shtetëror

Prandaj, faktorët objektivë përjashtohen kur organizata e letrave me vlerë përcakton fondin e pagave të punonjësit, duke përfshirë:

– Faktorët që ndikojnë në produktivitetin e punës dhe fitimet e organizatave të letrave me vlerë në nenin 11 të Qarkores 26/2016/TT-BLDTBXH.

– Faktorët e shkaktuar nga bursa për të rritur ose ulur të ardhurat nga aktivitetet profesionale, që ndikojnë në produktivitetin dhe fitimin e punës:

 • Nëse qarkullimi rritet me 7% ose më shumë, pjesa e të ardhurave nga veprimtaritë profesionale që rriten me më shumë se 7% duhet të zbritet si bazë për përcaktimin e produktivitetit të punës dhe profesionale.
 • Nëse të ardhurat zvogëlohen me 3% ose më shumë, 3% më e ulët e të ardhurave nga aktivitetet profesionale do të shtohet si bazë për përcaktimin e produktivitetit dhe fitimit të punës.

Përmbajtja e Qarkores 31/2016/TT-BLDTBXH

MINISTRIA E PUNËS – TREGTI
USHTARIKA DHE SHOQËRIA
———————
REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————
Nr: 31/2016/TT-BLDTBXH Hanoi, 25 tetor 2016

RRETHOREN
UDHËZIME PËR ZBATIMIN E MENAXHIMIT TË PUNËS, PAGËS, PARTISË DHE BONUSIT NË ORGANIZATAT E THEMELARA DHE OPERUARA NGA MODELI I NJË KUPTIMI 100% RREGULLOREVE RREGULLOREVE TË SHOQËRISË PËRGJEGJËSE SHTETËRORE

Në bazë të Dekretit nr. 106/2012/ND-CP të datës 20 dhjetor 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr.51/2016/ND-CP datë 13 qershor 2016 që përcakton menaxhimin e punës, pagat dhe shpërblimet për punonjësit në një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar një anëtare në pronësi të qeverisë së shtetit, vendi që punon zotëron 100% të kapitalit themeltar;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 52/2016/ND-CP datë 13 qershor 2016 që përcakton pagat, shpërblimet dhe shpërblimet për drejtuesit e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar njëanëtarëshe të mbajtura nga shteti 100% kapital themeltar;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Punës – Paga;

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxjerr një qarkore që udhëzon administrimin e punës, pagës, shpërblimit dhe shpërblimit në organizatat e krijuara dhe që veprojnë sipas modelit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar. Shteti në përputhje me Ligjin për Letrat me Vlerë.

Seksioni 1. Dispozitat e përgjithshme

Neni 1. Fushëveprimi

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 04/2008/TT-BYT Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Kjo qarkore drejton menaxhimin e punës, pagave, shpërblimeve dhe shpërblimeve për punonjësit dhe drejtuesit në organizatat e krijuara dhe që operojnë sipas modelit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me një anëtarë.Shteti mban 100% të kapitalit themeltar në përputhje me Ligjin për letrat me vlerë. , duke përfshirë:

 1. Bursa e Hanoi.
 2. Bursa e qytetit Ho Chi Minh.
 3. Qendra e depozitimit të letrave me vlerë të Vietnamit.

Organizatat e krijuara dhe që operojnë sipas modelit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me një anëtarë, në të cilën 100% e kapitalit themeltar mbahet nga shteti, siç parashikohet në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, në vijim, shkurtimisht organizata.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

 1. Punonjësit punojnë me kontrata pune.
 2. Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.
 3. Menaxherët me kohë të plotë dhe të pjesshme përfshijnë: Anëtarët me kohë të plotë dhe të pjesshme të Bordit të Drejtorëve, Drejtori i Përgjithshëm, Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm, Kryekontabilisti.
 4. Agjencitë, organizatat dhe individët që lidhen me menaxhimin e punës, pagës, shpërblimit dhe shpërblimit sipas përcaktimeve të kësaj Qarkoreje.

Seksioni 2. Menaxhimi i punës, pagave dhe shpërblimeve për anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe punonjësit

Neni 3. Rregullimi i pagave, mëditjeve dhe shpërblimeve të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

 1. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës rregullojnë pagat sipas shkallës së pagave dhe tabelës së pagave të zhvilluara nga organizata e letrave me vlerë në përputhje me Dekretin e Qeverisë Nr. 49/2013/ND-CP datë 14 maj 2013 që detajon zbatimin e një nene të Kodit të Punës. mbi pagat dhe qarkoren nr.17/2015/TT-BLDTBXH datë 22 Prill 2015 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale që udhëzon zhvillimin e shkallëve të pagave dhe tabelave të pagave për punonjësit.që operojnë në një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar një anëtarësh në pronësi të shtetit.
 2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës kanë të drejtë në paga dhe shpërblime nga fondet e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve të përcaktuar në nenin 4 të kësaj qarkoreje.
 3. Në bazë të rregullores për pagesën e pagave dhe rregulloret e bonusit, Bordi i Drejtorëve vendos për avancimin e pagës, përcaktimin e pagës dhe shpërblimit dhe pagesën e pagave dhe shpërblimeve për anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës sipas nivelit të kryerjes së detyrave të Këshilli Mbikëqyrës.Këshilli Mbikëqyrës dhe çdo anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 4. Menaxhimi i punës, përcaktimi i fondit të pagave, avansimi i pagave, shpërndarja e pagave dhe shpërblimeve

 1. Organizatat e letrave me vlerë kryejnë menaxhimin e punës, përcaktojnë fondin e planifikuar të pagave, çmimin për njësi të pagës, paradhënien e pagës, fondin e pagave të zbatuara dhe shpërndajnë pagat dhe shpërblimet për punonjësit sipas rregulloreve të specifikuara në seksionin 2; Nenet 9, 10, 13 Seksionet 3 dhe 4 të Qarkores Nr. 26/2016/TT-BLDTBXH datë 1 shtator 2016 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale që udhëzojnë zbatimin e shpërblimeve të menaxhimit të punës, pagave dhe pagave për punonjësit. duke punuar në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar njëanëtarëshe, në të cilat 100% e kapitalit themeltar mbahet nga shteti (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 26/2016/TT-BLDTBXH).
 2. Gjatë përcaktimit të pagës mesatare të planifikuar të lidhur me produktivitetin dhe fitimin mesatar të punës, siç parashikohet në nenin 9 të qarkores nr. 26/2016/TT-BLDTBXH, produktiviteti i punës llogaritet sipas objektivit të të ardhurave totale.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP

Neni 5. Përjashtimi i faktorëve objektivë në përcaktimin e fondit të pagave të punonjësve

 1. Faktorët objektivë që ndikojnë në produktivitetin e punës dhe fitimet e organizatave të letrave me vlerë për t’u përjashtuar gjatë përcaktimit të pagave të punonjësve janë specifikuar në nenin 11 të Qarkores nr. 26/2016/TT-BLDTBXH.
 2. Përveç faktorëve objektivë të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, organizata e letrave me vlerë përjashton faktorët objektivë sepse bursa rrit ose zvogëlon të ardhurat nga aktivitetet profesionale që ndikojnë në produktivitetin dhe fitimet e punës.

Seksioni 3. Menaxhimi i pagave, shpërblimeve dhe shpërblimeve për menaxherët

Neni 6. Rregullimi i pagave për anëtarët me kohë të plotë të Bordit të Drejtorëve, Drejtori i Përgjithshëm, Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm, Kryekontabilisti

 1. Marrëveshja e pagave për drejtuesit me kohë të plotë është bërë sipas parashikimeve të seksionit 2 të qarkores nr. 27/2016/TT-BLDTBXH datë 1 shtator 2016 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale që udhëzon zbatimin e rregullores. mbi pagesën e pagës.paga, shpërblimi dhe shpërblimi për drejtuesit e shoqërive me përgjegjësi të kufizuar njëanëtarëshe, në të cilat 100% e kapitalit themeltar mbahet nga shteti (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 27/2016/TT-BLDTBXH).
 2. Me rastin e rregullimit të pagës sipas pikës 1 të këtij neni, emërtimi i Kryetarit të Bordit të Drejtorëve me kohë të plotë ndryshohet sipas titullit të Kryetarit të Bordit të anëtarëve me kohë të plotë ose Presidentit të kompanisë me kohë të plotë; titulli i anëtarit me kohë të plotë të Bordit të Drejtorëve do të kalojë në rregullimin e pagave sipas titullit të anëtarit me kohë të plotë të Bordit të anëtarëve.

Neni 7. Përcaktimi i mjeteve të pagave, shpërblimeve dhe shpërblimeve dhe pagesa e pagave, shpërblimeve dhe shpërblimeve.

 1. Përcaktimi i fondit të planifikuar të pagave dhe shpërblimeve; përcaktoni fondin e pagave, shpërblimin e performancës, fondin e bonusit; paga, shpërblimi dhe shpërblimi për anëtarët e Bordit të Drejtorëve, Drejtorit të Përgjithshëm, Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm, Kryekontabilistit duhet të jenë në përputhje me dispozitat e neneve 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dhe pikave 1, 3, 4, 5, 6, neni 10 i Qarkores Nr.27/2016/TT-BLDTBXH.

Neni 8. Përjashtimi i faktorëve objektivë gjatë përcaktimit të fondeve të pagave dhe shpërblimeve

 1. Faktorët objektivë që ndikojnë në produktivitetin dhe fitimin e punës që duhen përjashtuar gjatë përcaktimit të pagës së një drejtuesi janë të specifikuar në nenin 13 të qarkores nr. 27/2016/TT-BLDTBXH.
 2. Përveç faktorëve objektivë të specifikuar në pikën 1 të këtij neni, organizata e letrave me vlerë përjashton faktorët objektivë për shkak të ndikimit të tregut të aksioneve në rritjen ose uljen e të ardhurave nga aktivitetet profesionale që ndikojnë në produktivitetin e punës, fitimet siç përcaktohet në pikën 2, neni 5. të kësaj Qarkoreje.

Seksioni 4. Organizimi dhe efekti i zbatimit

Neni 9. Organizimi i zbatimit

 1. Drejtori i Përgjithshëm i institucionit të letrave me vlerë është përgjegjës për kryerjen e detyrave të përcaktuara në nenin 17 të Qarkores nr.26/2016/TT-BLDTBXH datë 1 shtator 2016 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale.
 2. Bordi Drejtues i një organizate të letrave me vlerë është përgjegjës për:
 3. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të një organizate të letrave me vlerë janë përgjegjës për kryerjen e detyrave të Bordit Mbikëqyrës në drejtim të inspektimit, mbikëqyrjes, vlerësimit dhe rekomandimit të përmbajtjes për menaxhimin e punës, pagën dhe shpërblimin sipas rregulloreve të përcaktuara në Kartën për organizimin dhe funksionimin. të organizatave të letrave me vlerë të përcaktuara nga Ministria e Financave.
 4. Përgjegjëse është agjencia që përfaqëson pronarin e një organizate të letrave me vlerë (Ministria e Financave).
Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Neni 10. Efekti

 1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 10 dhjetor 2016. Regjimet e përcaktuara në këtë qarkore do të zbatohen nga 1 janari 2016.
 2. Qarkorja nr. 43/2013/TT-BLDTBXH e datës 30 dhjetor 2013 e Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale që drejton menaxhimin e punës, pagës, shpërblimit dhe shpërblimit në organizatat e krijuara dhe funksionon sipas modelit të një anëtari. shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në pronësi të shtetit në përputhje me ligjin për letrat me vlerë, i cili pushon së qeni efektiv nga data e hyrjes në fuqi të kësaj qarkoreje.
 3. Menaxheri me kohë të plotë vazhdon të renditë pagat sipas notës së organizatës së renditur të letrave me vlerë. Pas 3 vjetësh nga hyrja në fuqi e kësaj qarkoreje, organizatat e titujve kryejnë renditjen sipas rregulloreve të përgjithshme të shtetit.
 4. Institucionet e letrave me vlerë do të aplikojnë pagesën për ushqimin e ndërmjetëm për punonjësit dhe drejtuesit, siç përcaktohet në pikën 4, neni 22 i qarkores nr. 26/2016/TT-BLDTBXH dhe pikës 4, nenit 25 të qarkores nr. BLDTBXH.27/2016/TT-BLDTBXH datë 01.09.2016 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale.

Gjatë zbatimit, nëse ka ndonjë problem, kërkoni nga agjencitë dhe njësitë që t’i raportojnë ato në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për udhëzime shtesë në kohë.

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri dhe zëvendëskryeministrat;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e qeverisë;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë direkt nën Qeverinë;
– Zyra e Komitetit Qendror për Antikorrupsion;
– Këshilli Popullor, Komiteti Popullor i qytetit Hanoi, Këshilli Popullor, Komiteti Popullor i qytetit Ho Chi Minh;
– Departamenti i Financave në Hanoi, Departamenti i Financave i Qytetit Ho Chi Minh;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Kontrolli i Shtetit;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Njoftim;
– Portali qeveritar;
– Portali i internetit i Ministrisë së Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale;
– Ruaj: VT, LDTL, PC.

KT. MINISTRI
Zëvendës

Pham Minh Huan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *