Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn về trình độ tối thiểu của giáo viên dự bị đại học

Rate this post

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT

Quy định trình độ tối thiểu của giáo viên mầm non

Ngày 05/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT quy định chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/1/2018. Theo đó, giáo viên mầm non được phân thành 3 hạng I, II, III; Trong đó giáo viên dự bị đại học hạng II, III phải đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định dưới đây:

Bạn đang xem: Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT Quy định trình độ tối thiểu của giáo viên mầm non

  • Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành phù hợp với môn học giảng dạy;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông;
  • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư này;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 30/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 thứ mười hai 2017

nhà tròn
QUY ĐỊNH CHUẨN CHUYÊN NGÀNH GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 06/2017/TT-BNV ngày 27/09/2017 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Nội vụ tại Công văn số. 6083/BNV-CCVC ngày 21/11/2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Công nghệ THCS

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên dạy mầm non trong các trường dự bị đại học của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Chuẩn mực chung về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo mầm non

1. Có ý thức tu dưỡng đạo đức, giữ vững tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; làm mẫu cho học sinh.

2. Thương yêu, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Các chuẩn mực đạo đức khác của nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

Chương II

TRÌNH ĐỘ CHUẨN NGHỀ GIÁO VIÊN DỰ THI CAO ĐẲNG

Điều 3. Giáo viên mầm non lớp 1

1. Nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ của giáo viên chuẩn bị lớp 2, giáo viên chuẩn bị lớp 1 còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì biên soạn, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu dạy học cho giáo viên dự bị đại học;

b) Tham gia xét duyệt sáng kiến ​​kinh nghiệm/đề tài nghiên cứu-khoa học;

c) Tham gia Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi/giáo viên chủ nhiệm giỏi các trường dự bị đại học;

d) Tham gia kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên trường dự bị đại học;

đ) Chủ trì xây dựng nội dung đào tạo, chuyên đề sinh hoạt của nhà trường; Làm báo cáo viên các khóa/khóa bồi dưỡng giáo viên dự bị đại học; tham gia đánh giá kết quả bồi dưỡng, tự bồi dưỡng giáo viên mầm non;

e) Chủ động phối hợp với địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc trong nhà trường.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1147/TCT-KK Hướng dẫn áp dụng tiểu mục mới trong hệ thống Mục lục NSNN

2. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng thạc sĩ trở lên đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; nếu là phó hiệu trưởng có thể thay bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS nếu chưa có bằng đại học sư phạm;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với công việc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số ;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam.

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

3. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục mầm non;

b) Việc thực hiện và đánh giá sáng tạo việc vận dụng kiến ​​thức sư phạm và tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh mầm non của đồng nghiệp;

c) Vận dụng linh hoạt những kiến ​​thức về kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước để định hướng nghề nghiệp cho học sinh dự bị đại học một cách hiệu quả;

d) Tích cực, chủ động, linh hoạt trong tổ chức, phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh dự bị đại học;

đ) Có khả năng vận dụng sáng tạo khoa học giáo dục hoặc phổ biến sáng kiến, sản phẩm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm áp dụng cho các trường dự bị đại học;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 53/2010/QĐ-TTG Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ

đ) Được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, giáo viên dạy giỏi/giáo viên dạy giỏi cấp bộ trường dự bị đại học;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng II lên giáo viên dự bị đại học hạng I phải có thời gian giữ chức danh giáo viên dự bị hạng II hoặc tương đương ít nhất là 06 tháng. sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giáo viên dự bị đại học hạng II ít nhất là 01 (một) năm trở lên.

Điều 4. Giáo viên dự bị đại học hạng II

1. Nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ của giáo viên dự bị lớp 3, giáo viên dự bị lớp 2 còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập, thẩm định nội dung tài liệu giảng dạy của giáo viên dự bị đại học;

b) Chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

c) Tham gia đánh giá hoặc chủ trì đồng nghiệp viết sáng kiến ​​kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường;

d) Tham gia kỳ thi giáo viên dự bị đại học cấp trường;

đ) Chủ trì nội dung tập huấn, sinh hoạt chuyên đề theo tổ chuyên môn;

e) Chủ động đề xuất các hoạt động bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc trong nhà trường;

g) Hỗ trợ đồng nghiệp tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh dự bị đại học;

h) Tham gia tổ chức, đánh giá các cuộc thi/cuộc thi học sinh trong các trường dự bị đại học.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn về trình độ tối thiểu của giáo viên dự bị đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *