Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Rate this post

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin trân trọng giới thiệu Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT: Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2014, thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 , 2014.

Bạn đang xem: Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

nhà tròn
VẤN ĐỀ THƯỜNG XUYÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƯỜNG KOSOVO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định của Chính phủ số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm để thực hiện Thông tư này.

Người nhận:

 • TƯ Ban Tuyên giáo;
 • văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển năng lượng;
 • Kiểm soát nhà nước;
 • Vụ Kỹ thuật xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
 • Thông báo;
 • Như Điều 3 (để thực hiện);
 • website Chính phủ;
 • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Cứu : VT, Vụ PC, Vụ GDTX.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

nguyễn vinh hiển

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 7 sách Cánh diều

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *