Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Rate this post

Thông tư 3/2020/TT-BNV

Quy định về bảo vệ người tố cáo là cán bộ, công chức

Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định biện pháp bảo vệ vị trí việc làm của người tố cáo là cán bộ, công chứcdo Bộ Nội vụ ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định biện pháp bảo vệ lập trường của người tố cáo là cán bộ, công chức

BỎÔi chúa ơi phỏng vấn

_________

Số: 3/2020/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

Thông tư 3/2020/TT-BNV

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

_____________

Căn cứ Luật tố cáo tội phạm năm 2018;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Người tố cáo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1024/2013/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán kinh phí phòng, chống dịch cúm A (H7N9) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tư này quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc báo cáo và giải quyết báo cáo.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Điều 3. Nội dung bảo vệ nơi làm việc

Bảo vệ công việc của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là bảo vệ công việc có liên quan đến chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của họ; công việc hoặc nhiệm vụ có liên quan đến chức danh nghề nghiệp hoặc vị trí quản lý của công chức trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ

1. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền chỉ đạo của mình.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu hoặc có biện pháp bảo vệ vị trí việc làm của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp người tố cáo không có sự chỉ đạo. của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

3. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ nơi làm việc chịu trách nhiệm chính và phối hợp với công đoàn, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc bảo vệ nơi làm việc. vị trí của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 124/NQ-CP Bổ sung danh sách nước có công dân được thí điiểm cấp thị thực

Điều 5. Trình tự, thủ tục bảo vệ

Trình tự, thủ tục bảo vệ phải theo quy định tại Điều 2 Chương VI Luật tố cáo.

Điều 6 Các biện pháp bảo vệ

1. Các biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật tố cáo.

2. Không điều động, luân chuyển, biệt phái, thay đổi vị trí công tác hoặc phân công công tác khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

a) Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;

b) Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;

c) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

3. Không kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người này có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Điều 7. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này trong quý này./.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng;
– Các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo; Trang thông tin điện tử của chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Website Bộ Nội vụ;
– Bộ Nội vụ: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Lưu: VT, CCVC.

BỎÔi chúa ơi CÁI ĐẦU

Quả lê cố lên Tân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *