Thông tư 29/2018/TT-NHNN Doanh nghiệp đa cấp được thỏa thuận lãi suất ký quỹ

Rate this post

Thông tư 29/2018/TT-NHNN

Doanh nghiệp đa cấp có thể thỏa thuận lãi suất tiền gửi

Từ ngày 18/01/2019, việc xác nhận và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện theo Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư 29/2018/TT-NHNN Doanh nghiệp đa cấp được thỏa thuận lãi suất tiền gửi

Như vậy, khi có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty và ngân hàng nhận tiền gửi ký kết hợp đồng cầm giữ với các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của công ty và ngân hàng. ; Số tiền gửi; Lãi suất tiền gửi. Mời các bạn xem chi tiết tại đây.

NGÂN HÀNG NHỎcây sồi Nước
VIỆT NAM
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 29/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tỉHáng 11 2018

Thông tư 29/2018/TT-NHNN

HƯỚNG DẪN XÁC MINH VÀ QUẢN LÝ TIỀN GỬI CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn xác nhận và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn việc xác nhận và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp (sau đây: doanh nghiệp).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập hồ sơ doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 3. Nộp tiền ký quỹ và xác nhận việc ký quỹ của doanh nghiệp

1. Khi có nhu cầu ký quỹ tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là “ngân hàng giám sát”), doanh nghiệp và ngân hàng giám sát ký kết hợp đồng ký quỹ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 218/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hợp đồng lưu trữ bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của ngân hàng (hoặc chi nhánh ngân hàng) nhận tiền gửi; số tiền gửi; mục đích của việc đặt cọc; lãi suất tiền gửi ký quỹ; Hình thức trả lãi tiền gửi; Sử dụng lưu trữ; Rút tiền gửi; Đóng tài khoản ký quỹ; Trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mở tài khoản ký quỹ theo hướng dẫn của ngân hàng ký quỹ và nộp số tiền ký quỹ (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản ký quỹ quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này. nghị định số 40. /2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi là Nghị định số 40/2018/NĐ-CP).

3. Sau khi nhận đủ số tiền đặt cọc theo quy định tại điểm 2 Điều 50 của Nghị định số. 40/2018/NĐ-CP, ngân hàng nhận tiền ký quỹ sẽ tính số tiền ký quỹ trên tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam, cấp Giấy xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp theo mẫu số 17 phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 40/2018/NĐ-CP NĐ-CP.

4. Khi có sự thay đổi các thông tin về doanh nghiệp trong xác nhận ký quỹ như: Tên, địa chỉ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, người đại diện theo pháp luật, số tiền ký quỹ, doanh nghiệp có văn bản yêu cầu ngân hàng ký quỹ sửa đổi. thông tin. theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan đến thông tin yêu cầu điều chỉnh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chứng thực). từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo xuất trình bản chính để đối chiếu). Công ty phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin cung cấp cho ngân hàng nhận tiền gửi.

Trường hợp thông tin đề nghị điều chỉnh trong Giấy đề nghị điều chỉnh của doanh nghiệp khớp với các tài liệu liên quan đến thông tin đề nghị điều chỉnh, ngân hàng ký quỹ cấp cho doanh nghiệp Giấy xác nhận ký quỹ mới theo mẫu số 01/QĐ-BKHDN. 17 tại phụ lục công bố kèm theo nghị định số. Nghị định 40/2018/NĐ-CP cấp đổi chứng chỉ tiền gửi cũ.

5. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn cổ phần cần điều chỉnh số tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp phải thay đổi, hoàn thiện hợp đồng ký quỹ hoặc ký hợp đồng ký quỹ mới và thực hiện ký quỹ theo quy định tại điểm 3 của Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2017/TT-BTTTT Quy định về đề tài, thời gian và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm

Điều 4. Quản lý tiền gửi của doanh nghiệp

Ngân hàng ký quỹ quản lý tiền ký quỹ của công ty theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 50 nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Điều 5. Lãi suất tiền gửi

Lãi suất ký quỹ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

Điều 6. Rút tiền ký quỹ

1. Trường hợp muốn rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số. 40/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp Thông báo trả lại hồ sơ của Bộ Công Thương trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (bản chính); hoặc văn bản của Bộ Công Thương chấp thuận cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ do ngừng hoạt động bán hàng đa cấp hoặc do tiền ký quỹ đã được thực hiện tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng khác (bản chính).

2. Ngân hàng chủ quản cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều 50 và khoản 4 Điều 51 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. 40/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Xử lý tiền gửi

1. Sau khi nhận được văn bản của Bộ Công Thương đề nghị trích nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp để xử lý các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 40/2018/NĐ-CP, ngân hàng nhận tiền gửi. bị trừ tiền ký quỹ đối với người tham gia bán hàng đa cấp hoặc theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trường hợp số tiền trong tài khoản ký quỹ của công ty không đủ để thanh toán theo yêu cầu tại văn bản của Bộ Công Thương, ngân hàng nhận ký quỹ phải có văn bản thông báo cho Bộ Công Thương (Vụ cạnh tranh). và Bảo vệ người tiêu dùng) biết và xử lý theo văn bản trả lời của Bộ Công Thương.

Điều 8. Trách nhiệm của ngân hàng lưu ký

1. Hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, trả lãi số dư ký quỹ và quản lý tài khoản ký quỹ theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cấp chứng thư lưu trữ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP và khi doanh nghiệp thay đổi thông tin Xác nhận chữ ký. theo quy định tại điểm 4 Điều 3 của thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

3. Có văn bản xác nhận và thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Báo cáo tình hình tiền gửi của doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Vụ Thanh toán là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình tiền gửi của Công ty tại ngân hàng lưu ký; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc quản lý tiền gửi của các doanh nghiệp gần ngân hàng nhận tiền gửi theo quy định của Thông tư này. thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2019.

2. Đối với số tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. KHÔNG. 2018/NĐ-CP và Thông tư này.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Như Điều 11;

– Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để thẩm tra)
– Thông báo;
– Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Lưu: VP, TT, PC.

KT. thống đốc
phó chính phủ
nguyễn kim anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 29/2018/TT-NHNN Doanh nghiệp đa cấp được thỏa thuận lãi suất ký quỹ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *