Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Rate this post

Qarkorja 29/2012/TT-BGDDT

Rregullore për financimin e institucioneve arsimore në kuadër të sistemit arsimor kombëtar

Më 10 shtator 2012, Ministri i Arsimit dhe Trajnimit nxori Qarkoren 29/2012/TT-BGDDT që rregullon financimin e institucioneve arsimore në sistemin kombëtar të arsimit. Rrjedhimisht, Qarkorja parashikon financimin e institucioneve arsimore nën sistemin kombëtar të arsimit, duke përfshirë: Parimet e financimit; format e sponsorizimit; menaxhimi dhe përdorimi i granteve; përgjegjësitë e institucioneve arsimore që marrin financimin dhe e agjencive përkatëse rregullatore. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

Po shikoni: Qarkorja 29/2012/TT-BGDĐT Rregulloret mbi financimin e institucioneve arsimore në sistemin kombëtar të arsimit

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 29/2012/TT-BGDĐT

Hanoi, 10 shtator 2012

RRETHOREN

RREGULLORE PËR SPONSOZIMIN E INSTITUCIONET E ARSIMIT TË OPERUARA
SISTEMI KOMBËTAR ARSIMOR

Në bazë të Ligjit të Arsimit të 14 qershorit 2005 dhe ligjit të 25 nëntorit 2009 për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Arsimin;

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit nr. 32/2008/ND-CP të datës 19 mars 2008 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin dhe Dekretit nr. 31/2011/ND-CP datë 11 maj 2011 të Qeveria ka ndryshuar dhe plotësuar një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr.75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin dhe Trajnimin.

Me propozim të Drejtorit të Departamentit të Planifikimit dhe Financave,

Ministri i Arsimit dhe Trajnimit parashikon financimin e institucioneve arsimore në kuadër të sistemit arsimor kombëtar si më poshtë:

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Kjo Qarkore parashikon financimin e institucioneve arsimore në kuadër të sistemit arsimor kombëtar, duke përfshirë: Parimet e financimit; format e sponsorizimit; menaxhimi dhe përdorimi i granteve; përgjegjësitë e institucioneve arsimore që marrin financimin dhe e agjencive përkatëse rregullatore.

2. Kjo qarkore zbatohet për institucionet arsimore parashkollore, institucionet e arsimit të përgjithshëm, qendrat e arsimit të vazhdueshëm, institucionet e arsimit të lartë dhe shkollat ​​e mesme profesionale që i përkasin sistemit arsimor kombëtar (në tekstin e mëtejmë: institucionet arsimore); organizatat dhe individët përkatës.

3. Financimi për arsimin e përcaktuar në këtë Qarkore është një burim financimi vullnetar i pakthyeshëm në para ose në natyrë nga burime kapitale jashtë buxhetit të shtetit (në tekstin e mëtejmë grante) të organizatave, individëve vendas dhe të huaj (në vijim të referuar kolektivisht si sponsorët) për institucionet arsimore.

4. Në rast financimi për dhënien e bursave ose granteve për nxënësit, Qarkorja nr. 35/2011/TT-BTGDDT, datë 11.08.2011 e Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit do të respektohet rregulloret për dhënien dhe marrjen e bursave. dhe grante për nxënësit në institucionet arsimore nën sistemin kombëtar të arsimit.

Neni 2. Parimet dhe kërkesat e financimit

1. Financimi i arsimit për të forcuar mjediset e shkollave dhe klasave, për të mbështetur veprimtaritë e mësimdhënies dhe mësimnxënies dhe veprimtaritë edukative në institucionet arsimore, për të zbatuar mirë politikën e socializimit arsimor.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 52/2016/TT-BTC Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 2016

2. Institucionet arsimore nuk e konsiderojnë mobilizimin e financimit si kusht për ofrimin e shërbimeve arsimore dhe nuk përcaktojnë nivele të veçanta financimi për donatorët. Grantet duhet të merren, menaxhohen dhe zbatohen në mënyrë efikase, në përputhje me ligjet në fuqi.

3. Sponsorët nuk vendosin kushte për të lidhur sponsorizimin me gëzimin e shërbimeve arsimore ose të drejtën për të shfrytëzuar përfitimet ekonomike që rrjedhin nga grantet për institucionin arsimor.

4. Menaxhimi dhe përdorimi i granteve duhet të sigurojë parimin e publicitetit dhe transparencës në përputhje me përcaktimet e Qarkores Nr. fondet e ardhura nga buxheti i shtetit dhe fondet e ardhura nga kontributet e popullit dhe Qarkorja nr. 09/2009/TT-BGDDT datë 7 maj 2009 e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit, duke krijuar dhe shpallur Rregulloren për zbatimin publik të institucioneve arsimore të arsimit kombëtar. sistemi.

5. Inkurajimi i donatorëve që të vetëorganizojnë investimet në ndërtimin, prokurimin dhe instalimin e pajisjeve mësimore dhe mësimore me marrëveshjen dhe udhëzimin e institucionit arsimor.

Neni 3. Marrja e ndihmës financiare

1. Institucionet arsimore kanë të drejtë të marrin grante në para të gatshme (duke përfshirë dong vietnamez ose valuta të huaja, gurë të çmuar, metale të çmuara si ari, diamante) ose nëpërmjet llogarive të tyre në Thesarin e Vendit ose në bankën tregtare.

2. Vlera e grantit duhet të monitorohet dhe të regjistrohet në librat kontabël të institucionit arsimor sipas rregulloreve aktuale.

Neni 4. Marrja e sponsorizimit në natyrë

1. Institucioni arsimor merr financime në natyrë, konkretisht: libra, fletore, veshje, ushqime, ushqime, materiale, pajisje, mjete mësimore dhe artefakte të tjera të vlefshme në natyrë dhe plotësojnë nevojat praktike të nxënësve dhe institucioneve arsimore.

2. Mos pranoni objekte që nuk nevojiten në institucionet arsimore, objekte që janë toksike ose të rrezikshme për shëndetin e mësuesve dhe nxënësve.

3. Vlera e llojit të sponsorizuar duhet të monitorohet dhe të regjistrohet në librin kontabël të institucionit arsimor siç përcaktohet.

Neni 5. Menaxhimi dhe përdorimi i granteve

1. Institucioni arsimor bën një plan për përdorimin e grantit, duke përcaktuar qartë qëllimet dhe përfituesit; organizimi i zbatimit, orari i zbatimit; cilësinë e operacioneve, cilësinë e produkteve dhe punimeve së bashku me vlerësimet e detajuara të kostos në përputhje me rregulloret aktuale për standardet dhe normat. Plani për përdorimin e grantit duhet të shpallet dhe të postohet publikisht përpara se organizata ta zbatojë atë të paktën 15 ditë pune për të mbledhur komente nga mësuesit, zyrtarët, punonjësit, studentët, studentët, prindërit e studentëve dhe sponsorët.

2. Procesi i zbatimit të Planit duhet të jetë në përputhje të plotë me qëllimet e përcaktuara, të sigurojë orarin kohor, cilësinë e produktit, standardet, normat e përcaktuara, të jetë në përputhje të plotë me urdhrin dhe procedurat për investime në ndërtim, ndërtim dhe prokurim. Institucioni arsimor duhet të bëjë një raport përfundimtar të zgjidhjes së punës së përfunduar dhe ta postojë atë publikisht që nxënësit dhe shoqëria ta monitorojnë dhe vlerësojnë.

3. Produktet dhe punimet e krijuara nga burimet e financimit duhet të përdoren për qëllimet e duhura dhe të ndahen fondet për mirëmbajtjen dhe mirëmbajtjen e rregullt për të nxitur efikasitetin e tyre në përdorim, pa humbje apo humbje.

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí (3 bộ sách)

4. Grantet e papritura për institucionet arsimore për të kapërcyer vështirësitë e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, zjarret, incidentet e rënda dhe për të mbështetur zyrtarët, punonjësit dhe studentët që vuajnë nga sëmundje të rënda, do të jenë në përputhje me Qarkoren Nr. 72/2008/TT-BTC datë 31 korrik 2008. i Ministrisë së Financave që udhëzon zbatimin e Dekretit Nr. 64/2008/ND-CP datë 14 maj 2008 të Qeverisë për mobilizimin, marrjen, shpërndarjen dhe përdorimin e kontributeve vullnetare për të mbështetur njerëzit për të kapërcyer vështirësitë e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, zjarret, incidente të rënda dhe pacientë që vuajnë nga sëmundje të rënda.

Neni 6. Në rast se dhuruesi vetëorganizohet

Në rast se donatori organizon përmirësimin, riparimin ose ndërtimin e ri, blen asete të reja për institucionin arsimor, ose organizon aktivitete mbështetëse të mësimdhënies dhe të nxënit, aktivitete jashtëkurrikulare, Departamenti i Arsimit ka këto përgjegjësi:

1. Udhëzoni dhe ndihmoni donatorët të përdorin fondet për plotësimin e nevojave dhe në përputhje me planin zhvillimor të institucionit arsimor.

2. Koordinimi me sponsorët në zbatimin e masave teknike, proceseve dhe procedurave gjatë zbatimit për të garantuar cilësinë dhe estetikën e produkteve dhe punimeve.

3. Pranimi dhe pranimi i produkteve dhe punimeve të kryera nga vetë sponsorizuesi në përputhje me ligjin dhe janë përgjegjës për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe mirëmbajtjen për të siguruar që produktet dhe punët të përdoren në mënyrë efektive.rezultatet, për qëllimin e duhur.

Neni 7. Përgjegjësitë e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra (të referuara kolektivisht si Komitetet Popullore Krahinor)

1. Drejton Komitetet Popullore në të gjitha nivelet, agjencitë e administrimit arsimor, agjencitë e menaxhimit financiar dhe degët përkatëse për zbatimin e kësaj Qarkoreje në lokalitetet e tyre përkatëse sipas kompetencës së tyre.

2. Udhëzoni Departamentin e Arsimit dhe Trajnimit të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohet me sektorët përkatës në inspektimin dhe shqyrtimin e zbatimit të kësaj Qarkoreje në lokalitet, duke korrigjuar dhe trajtuar menjëherë shkeljet.

Neni 8. Përgjegjësitë e Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit

1. Të këshillojë Komitetin Popullor Krahinor për të drejtuar dhe drejtuar zbatimin e kësaj Qarkoreje në lokalitet.

2. Të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinohet me autoritetet financiare, inspektorët dhe njësitë përkatëse në inspektimin dhe shqyrtimin e zbatimit të kësaj Qarkoreje në lokalitet, duke korrigjuar dhe trajtuar menjëherë parregullsitë.

Neni 9. Përgjegjësitë e titullarit të institucionit arsimor

Drejtuesit e institucioneve arsimore janë përgjegjës para ligjit për menaxhimin dhe përdorimin e granteve për institucionet arsimore, konkretisht:

1. Organizon zbatimin e dispozitave të kësaj Qarkoreje; kryerjen e përmbledhjeve dhe vlerësimeve me qëllim përmirësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të menaxhimit dhe përdorimit të granteve. Bëni raporte mbi të ardhurat dhe shpenzimet e granteve dhe rezultatet e zbatimit, dërgojini menaxherëve dhe sponsorëve të drejtpërdrejtë.

2. Ngritja e një departamenti për marrjen e granteve nga institucioni arsimor, duke përfshirë: Përfaqësues të udhëheqjes së institucionit arsimor, përfaqësues të departamenteve funksionale dhe Bordin e përfaqësuesve të prindërve të nxënësve (për institucionet) arsimin parashkollor, institucionet e arsimit të përgjithshëm dhe të vazhdueshëm. qendrat arsimore) ose përfaqësues të Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh, Unionit të Studentëve (për shkollat ​​e mesme profesionale dhe institucionet e arsimit të lartë).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1608/TTCP-TCCB Thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh

3. Koordinimi me donatorët për organizimin e zbatimit efektiv të granteve për institucionet arsimore. Në mënyrë proaktive t’u propozojë donatorëve rendin e detyrave prioritare në përdorimin e granteve për përmirësimin e objekteve shkollore, mbështetjen e aktiviteteve mësimore dhe mësimore dhe aktivitetet edukative në përputhje me planin e zhvillimit të institucioneve arsimore.

4. Të jetë përgjegjës për raportimin dhe shpjegimin e njësive me funksionin e mbikëqyrjes, inspektimit dhe inspektimit të menaxhimit dhe përdorimit të granteve në institucionin arsimor nëse kërkohet.

5. Të jetë përgjegjës për shpjegimin dhe përgjigjen e pyetjeve (nëse ka) të mësuesve, zyrtarëve, punonjësve, studentëve, studentëve, prindërve dhe sponsorëve në marrjen dhe menaxhimin e menaxhimit dhe përdorimit të granteve.

Neni 10. Nderimi dhe trajtimi preferencial për sponsorët

1. Donatorët që kanë dhënë kontribut pozitiv në kauzën e zhvillimit të arsimit dhe formimit nderohen nga drejtuesit e institucioneve arsimore dhe agjencive drejtuese të institucioneve arsimore sipas kompetencës së tyre ose u propozohen eprorëve të tyre. institucioni.

2. Organizatat që sponsorizojnë arsimin kanë të drejtën e politikave preferenciale të përcaktuara në qarkoren nr. 130/2008/TT-BTC datë 26 dhjetor 2008 të Ministrisë së Financave për “Udhëzimin e zbatimit të një sërë nenesh të ligjit për tatimin mbi të ardhurat e korporatave Nr. 14/2008/QH12 dhe udhëzon zbatimin e Dekretit Nr.124/2008/ND-CP datë 11 dhjetor 2008 të Qeverisë që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për tatimin mbi të ardhurat sipërmarrjen”.

3. Individët që sponsorizojnë arsimin nëpërmjet fondeve të bamirësisë, fondeve humanitare, fondeve të promovimit të studimeve kanë të drejtën e zbritjeve nga të ardhurat e tatueshme të të ardhurave personale, siç përcaktohet në Qarkoren nr. zbatimi i një sërë nenesh të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat Personale dhe udhëzues për zbatimin e Dekretit Nr. 100/2008/ND-CP datë 8 shtator 2008 të Qeverisë që parashikon detajimin e një sërë nenesh të Ligjit për tatimin mbi të ardhurat personale”. .

Neni 11. Efekti dhe përgjegjësitë e zbatimit

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 25 tetor 2012.

2. Shefi i zyrës, drejtuesit e njësive përkatëse në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit, Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, drejtorët e departamenteve të arsimit dhe formimit dhe drejtuesit e departamenteve të arsimit dhe formimit.Institucioni arsimor duhet të jetë përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

Marrësit:
– Zyra e Presidentit;
– Zyra e qeverisë;
– Zyra e Kongresit;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për Arsimin dhe Trajnimin;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;
– Kontrolli i Shtetit;
– Si neni 11;
– Njoftim;
– Ruaj: VT, Departamenti i PC, Departamenti i Planifikimit dhe Financave.

KT. MINISTRI
Zëvendës
Nguyen Vinh Hien

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *