Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Rate this post

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT

Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 26/11/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT quy định về chương trình tiếng Việt dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2019. Thông tư quy định:

Bạn đang xem: Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  • Chương trình được thiết kế theo 03 cấp độ, 06 cấp độ với thời lượng mỗi cấp độ là 220 giờ. Trong đó, cấp tiểu học gồm cấp 1 và cấp 2, cấp trung học gồm cấp 3 và cấp 4; Cấp độ nâng cao bao gồm cấp độ 5 và cấp độ 6.
  • Cấp độ 1 nhằm giúp người học hiểu và sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc, sử dụng từ ngữ cơ bản đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cụ thể như: giới thiệu nơi ở, người thân, bạn bè, bạn bè…
  • Ở cấp độ cao nhất – cấp độ 6, học sinh dễ dàng hiểu hầu hết các văn bản nói và viết. Tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp và trình bày lại một cách logic, thể hiện bản thân trôi chảy và chính xác, đồng thời nhận ra những khác biệt tinh tế về ý nghĩa và ngữ dụng trong các tình huống phức tạp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 28/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 THÁNG 11 2018

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT

CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT VIÊN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày 22 tháng 12 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư công bố chương trình tiếng Việt dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 76/NQ-CP Về việc phê duyệt nội dung và ký Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân và Biểu cam kết kèm theo

Điều 2. Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài công bố kèm theo Thông tư này được áp dụng cho các cơ sở giáo dục dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2019.

Điều 4. Ông bà. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa và Vấn đề Dân tộc của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Như Điều 4;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Nguyễn Văn Phúc

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM NGOẠI GIAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 145/2020/NĐ-CP Hướng dẫn mới về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Chương trình) được công bố nhằm tạo cơ sở chung cho việc xây dựng, phát triển, cập nhật tài liệu dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học. kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần bảo tồn, phát triển và phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, giữ gìn và phát triển tinh thần của con người Việt Nam, tinh thần yêu quê hương, đất nước của người Việt Nam ở nước ngoài.

II. NỘI DUNG

A. Cấu trúc chương trình

Chương trình được thiết kế theo 3 cấp độ, 6 cấp độ tương ứng từ thấp đến cao: cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Thời lượng của mỗi cấp là 220 giờ. Tổng thời gian chạy của chương trình là 1320 giờ. Mỗi cấp độ bao gồm một số mô-đun (nhóm bài học). Mỗi học phần bao gồm 4 bài học được nhóm theo chủ đề và một bài ôn tập, kiểm tra, đánh giá. Thời lượng của mỗi tập bài phụ thuộc vào nội dung của từng chuyên đề. Chương trình tập trung rèn luyện 4 kỹ năng, trong đó ưu tiên kỹ năng nói và nghe.

mức độ mức độ thời gian
SƠ ĐẲNG Cấp độ 1 220 giờ
Cấp độ 2 220 giờ
Trung cấp Cấp 3 220 giờ
cấp 4 220 giờ
cao cấp Cấp 5 220 giờ
Lớp 6 220 giờ
Tổng thời gian 13 giờ 20 phút
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 288/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011

Thời gian giảng dạy ở bất kỳ cấp học nào cũng không tính bằng tuần, tháng hay năm mà tính bằng số giờ. Tùy từng đơn vị đào tạo cụ thể, bạn có thể học từ 2 đến 5 buổi/tuần, mỗi buổi có thể kéo dài từ 3 đến 5 tiếng.

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *