Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

Rate this post

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT

Sửa đổi chương trình giáo dục mầm non

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non. kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2017

Bạn đang xem: Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Về việc thay đổi chương trình giáo dục mầm non

Theo đó, Thông tư số 28/2016 thay đổi chương trình giáo dục mầm non tại Thông tư 17/2009 trong nội dung này:

  • Bổ sung các nội dung như nghe đọc thơ, kể chuyện, muốn hát, nghe hát, vẽ theo mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non.
  • Về chế độ sinh hoạt của trẻ, Thông tư 28/TT-BGDĐT cũng xác định theo độ tuổi của trẻ. Nhưng thay vì xác định thời gian cố định như Thông tư 17/2009/BGD thì Thông tư số. 28 cung cấp một khoảng thời gian linh hoạt hơn. Ví dụ chế độ sinh hoạt cho trẻ 3 – 6 tháng như sau: Cho trẻ ngủ 20 – 30 phút (trước đây cố định 30 phút), ngủ 80 – 90 phút (ngày xưa là 90 phút). , tương tự bú mẹ 20 – 30 phút, chơi – vận động 50 – 60 phút, ngủ 110 – 120 phút, bú mẹ 20 – 30 phút, chơi – vận động 50 – 60 phút, ngủ 80 – 90 phút, bú mẹ 20 – 30 phút và trả đứa trẻ 50-60 phút.
  • Giảm lượng ăn của trẻ trong Chương trình giáo dục mẫu giáo như sau: Nhu cầu năng lượng khuyến nghị của trẻ 3 – 6 tháng tuổi là 500 – 550 Kcal (mức cũ là 555 Kcal); trẻ 6-12 tháng là 600-700 Kcal (mức cũ là 710 Kcal); 12 – 36 tháng là 930 – 1000 Kcal (mức cũ là 1180 Kcal).
  • Ngoài ra, Thông tư 28/2016 tăng tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng như đạm lên khoảng 13% – 20% năng lượng khẩu phần, chất béo lên khoảng 30% – 40% năng lượng khẩu phần và tinh bột lên khoảng 47%. – 50% năng lượng khẩu phần.
  • Thông tư số 28/BGDĐT bổ sung nội dung giáo dục theo độ tuổi cho trẻ 12-24 tháng tuổi và 24-36 tháng tuổi mùi, vị một số loại thức ăn.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 15/2012/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT – Thay đổi chương trình giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 28/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

nhà tròn

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BẰNG TIỀN TỆ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo biên bản họp thẩm định ngày 02/12/2016 của Hội đồng thẩm định quốc gia về một loạt nội dung thay đổi, bổ sung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số Giao dục va đao tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2018/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa mới nhất

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần thứ hai, Chương trình giáo dục mẫu giáo như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm 4 tiểu mục IV mục A như sau:

“- Bé thích nghe hát, biết hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình; thích nghe đọc thơ, kể chuyện…”;

b) Sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh điểm 1, điểm 2 và điểm 3 tiểu mục II mục B như sau:

“đầu tiên. Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 3-6 tháng

– Uống sữa mẹ.

Giấc ngủ: 3 giấc ngủ.

LƯỜI CHO TRẺ 3 – 6 tháng tuổi

thời gian VIỆC LÀM
20-30 phút đưa trẻ em
80-90 phút ngủ
20-30 phút Uống sữa mẹ
50-60 phút Chơi – Tập
110-120 phút ngủ
20-30 phút Uống sữa mẹ
50-60 phút Chơi – Tập
80-90 phút ngủ
20-30 phút Uống sữa mẹ
50-60 phút Trả trẻ em

Trẻ 6-12 tháng

Bú mẹ và ăn bổ sung 2 3 bữa ăn.

Ngủ: 2 3 giấc ngủ.

LỘC SỐNG CHO TRẺ 6 TUỔI 12 THÁNG

thời gian VIỆC LÀM
20-30 phút đưa trẻ em
80-90 phút ngủ
50-60 phút ăn
50-60 phút Chơi – Tập
20-30 phút Uống sữa mẹ
110-120 phút ngủ
50-60 phút ăn
50-60 phút Chơi – Tập
80-90 phút Các em ngủ/ Các em lớn chơi/ Các em trả tiền

2. Trẻ 12-24 tháng

Trẻ 12-18 tháng

– Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

Giấc ngủ: 2 giấc ngủ.

LỘC CHO TRẺ 12 – 18 THÁNG

thời gian VIỆC LÀM
20-30 phút đưa trẻ em
50-60 phút Chơi – Tập
80-90 phút ngủ
50-60 phút Các bữa ăn chính
50-60 phút Chơi – Tập
20-30 phút Đồ ăn nhẹ
110-120 phút ngủ
50-60 phút Các bữa ăn chính
80-90 phút Cho trẻ chơi/trả trẻ
Tham Khảo Thêm:  Công văn 603/TTg-ĐMDN Điều chỉnh sắp xếp lao động trong phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I

Trẻ 18-24 tháng

Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

Ngủ: 1 giấc trưa.

SỐNG CHO LỨA TUỔI 18-24 THÁNG

thời gian VIỆC LÀM
50-60 phút đưa trẻ em
110-120 phút Chơi – Tập
50-60 phút Các bữa ăn chính
140-150 phút ngủ
20-30 phút Đồ ăn nhẹ
50-60 phút Chơi – Tập
50-60 phút Các bữa ăn chính
50-60 phút Chơi/Trả em bé

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *