Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Rate this post

Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT

Thay đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế đăng ký đại học, khoa hệ chính quy.

Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Con số: 28/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2013

nhà tròn

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN quy định tại Điểm A Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC TIÊU ƯU TIÊN VÀ TRÌNH BÀY SỐ YÊU CẦU ĐẠI HỌC VÀ OLLAGEN ĐẠI HỌC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA HỆ THỐNG COLLAGEN NỘP CŨNG THEO THÔNG TIN SỐ 09/2012/TT-BGDĐT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 điều 1 nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 75. /2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 đối với những thay đổi, bổ sung. Đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Quy chế đăng ký đại học, khoa hệ chính quy công bố kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 24/2013/TT-BGDĐT).

Điều 1. Đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT bị hủy bỏ. Đặc biệt:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 87/2020/NĐ-CP Hướng dẫn quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến

1. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

3. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các trường đại học, học viện; Giám đốc các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội; (báo cáo)
– Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục Tài nguyên và Môi trường của Quốc hội; (báo cáo)
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia; (báo cáo)
– Ban Tuyên giáo Trung ương; (báo cáo)
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Các Bộ có trường đại học, cao đẳng (tại thời điểm hiện tại);
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để chỉ đạo công tác thời sự);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ; Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Cục KT-KĐCLGD.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *