Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH Cách tính tần suất tai nạn lao động

Rate this post

Qarkorja 27/2021/TT-BLDTBXH

Si të llogaritet shpeshtësia e aksidenteve në punë?

Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale shpall Qarkoren 27/2021/TT-BLDTBXH që udhëzon përmbajtjen, programet dhe organizimin e trajnimeve, testet e vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, përjashtimi ose zvogëlimi i përmbajtjeve të trajnimit të mësuara për vlerësuesit e sigurisë dhe shëndetit në punë; udhëzime se si të llogaritet shpeshtësia e aksidenteve në punë dhe disa masa zbatuese.

Po shikoni: Qarkorja 27/2021/TT-BLDTBXH Si të llogarisni frekuencën e aksidenteve në punë

Rrjedhimisht, Qarkorja zbatohet për lëndët e mëposhtme:

  • Punëdhënësit siç parashihet në pikën 3, neni 2 të Ligjit për sigurimet shoqërore.
  • Organizoni vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
  • Vlerësuesit e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas përcaktimeve të pikës 2, nenit 7 të dekretit nr. 58/2020/ND-CP.

MINISTRIA E PUNËS – TRAFIKULTIT DHE SHOQËRISË
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 27/2021/TT-BLDTBXH

Hanoi, 28 maj së pari2 vjet 2021

Qarkorja 27/2021/TT-BLDTBXH

UDHËZIME TË DETAJUARA MBI PËRMBAJTJEN, PROGRAMIN DHE ORGANIZIMIN E TRAJNIMIT, VLERËSIMI PROFESIONAL I VLERËSIMIT TË SIGURISË, VLERËSIMI I SIGURISË DHE SIGURISË NË PUNË, PËRMBAJTJA NGA HIGJIENA E PUNËS; UDHËZIME PËR LLOGARITJEN E AKSIDENTIVE TË PUNËS DHE DISA MASA ZBATUESE

Në bazë të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Sigurinë dhe Higjienën në Punë;

Në zbatim të Dekretit Nr. 14/2017/ND-CP, datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 58/2020/ND-CP datë 27 maj 2020 që detajon pagesën e primit të detyrueshëm të sigurimeve shoqërore për fondin e sigurimit të aksidenteve dhe sëmundjeve në punë;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Sigurisë në Punë;

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxjerr një qarkore ku detajohen përmbajtjet, programet dhe organizimi i trajnimit dhe testimit të vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, përjashtimi dhe reduktimi i standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë. vlerësues; udhëzime se si të llogaritet shpeshtësia e aksidenteve në punë dhe disa masa zbatuese.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo Qarkore ofron udhëzime të hollësishme për përmbajtjen, programet dhe organizimin e trajnimit dhe testimit të vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, përjashtimin dhe reduktimin e përmbajtjeve të trajnimit të mësuara për auditorët, sigurinë dhe higjienën në punë; udhëzime se si të llogaritet shpeshtësia e aksidenteve në punë dhe disa masa zbatuese.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Punëdhënësit siç parashihet në pikën 3, neni 2 të Ligjit për sigurimet shoqërore.

2. Organizata e vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë (në tekstin e mëtejmë: organizata vlerësuese).

3. Vlerësuesit e sigurisë dhe shëndetit në punë, siç parashikohet në pikën 2, neni 7 i Dekretit Nr. 58/2020/ND-CP (në tekstin e mëtejmë vlerësues).

4. Agjencitë, organizatat dhe individët e tjerë të përfshirë në bërjen e raporteve për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe reduktimin e shpeshtësisë së aksidenteve në punë.

kapitulli II

VLERËSIMI I TRAJNIMIT PROFESIONAL DHE EKZAMINIMIT TË SIGURISË DHE HIGJENËS SË PUNËS DHE FREKUNCËS SË AKSIDENTIVE NË PUNË

Neni 3. Trajnimi rifreskues profesional për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë

Tham Khảo Thêm:  Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2022

Subjektet që marrin pjesë në kursin e trajnimit vlerësues janë trajnerët e rregullt të sigurisë dhe shëndetit në punë të organizatës vlerësuese, të cilët dëshirojnë të bëhen auditues i një organizate vlerësuese.

Neni 4. Përmbajtja, programi dhe kohëzgjatja e trajnimit për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë

1. Përmbajtja e formimit profesional

a) Aftësitë e nevojshme për të organizuar dhe kryer vlerësimin e respektimit të ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë.

b) Procesi i organizimit dhe zbatimit të aktiviteteve të vlerësimit për sigurinë dhe shëndetin në punë.

c) Të zbatojë aktivitete vlerësimi sipas çdo përmbajtjeje të përcaktuar me ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë.

d) Të sintetizojë bazën e të dhënave për analiza, vlerësim dhe draft raport për vlerësimin e pajtueshmërisë me ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë.

2. Programi i detajuar i kornizës së trajnimit profesional është shpallur në shtojcën 1 të kësaj qarkoreje.

3. Koha për trajnim rifreskues për aftësitë e vlerësimit: Koha e rifreskimit është 40 orë, duke përjashtuar kohën e testimit.

4. Madhësia dhe forma e kurseve të trajnimit

a) Madhësia e kursit rifreskues: Jo më shumë se 40 persona/kurs.

b) Forma e organizimit të trajnimit: Trajnim i fokusuar ose online.

Neni 5. Parimet, forma, përmbajtja dhe struktura e rezultateve të testeve për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë

1. Studentët mund të marrin pjesë në testim nëse sigurohen të ndjekin të paktën 80% të kohëzgjatjes së kursit të trajnimit të vlerësimit sipas programit kuadër të përcaktuar në këtë Qarkore.

2. Forma dhe përmbajtja e ekzaminimit për kursin e trajnimit për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë

a) Testi i teorisë: Nxënësit i nënshtrohen testit me letër në formë me zgjedhje të shumëfishtë brenda 60 minutave.

b) Testi i trajtimit të rasteve: Studentët hedhin short dhe paraqesin situatën hipotetike 01 gjatë vlerësimit para komisionit të testimit në jo më shumë se 20 minuta/nxënës.

c) Rezultati maksimal total është 100 pikë, nga të cilat rezultati maksimal i testit teorik është 60 pikë, rezultati maksimal i testit për trajtimin e çështjeve është 40 pikë. Numri i përgjithshëm i pikëve të kënaqshme është 70 pikë, nga të cilat rezultati i teorisë duhet të jetë së paku 30 pikë, pika e trajtimit të rastit është të paktën 20 pikë.

4. Studentët që marrin pjesë në kursin rifreskues për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë kanë të drejtë në testin teorik dhe testin e dytë të trajtimit të rastit nëse rezultatet e testit të parë janë të pakënaqshme. Në rast se rezultati i testit të dytë është ende i pakënaqshëm, studenti duhet t’i bashkohet sërish kursit të parë rifreskues profesional.

Neni 6. Përjashtimi ose reduktimi i përmbajtjeve të trajnimit

1. Personat që kanë një diplomë universitare ose më të lartë dhe kanë të paktën 7 vjet përvojë në inspektimin, ekzaminimin, formulimin e politikave dhe ligjeve për sigurinë dhe shëndetin në punë pranë agjencive funksionale, Detyrat e lidhura drejtpërdrejt me sigurinë dhe shëndetin në punë të përcaktuara me ligj janë. përjashtohen nga të gjitha përmbajtjet e trajnimit.

2. Ata që kanë një diplomë universitare ose më të lartë dhe kanë të paktën 7 vjet përvojë në inspektimin, provimin, hartimin e politikave dhe ligjeve në drejtime të tjera, kanë të drejtën e reduktimit të përmbajtjes së trajnimit siç përcaktohet në pikën 1 të këtij neni. b, pika 1, neni 4 i kësaj qarkoreje.

Tham Khảo Thêm:  Luật số 21/2000-QH10 của Quốc hội ban hành: Luật khoa học và công nghệ

Neni 7. Këshilli për ekzaminimin profesional të vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

1. Drejtori i Departamentit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë vendos për themelimin e Këshillit Ekzaminues për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë (në tekstin e mëtejmë shkurtimisht Këshilli provues).

2. Këshilli i provimit ka të paktën 5 anëtarë duke përfshirë përfaqësues të Departamentit të Sigurisë në Punë, ekspertë nga ministritë dhe degët përkatëse, institutet kërkimore, shoqatat profesionale të sigurisë dhe shëndetit në punë, në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Këshilli i Provimit është drejtues i Departamentit të Sigurisë në Punë.

3. Këshilli i provimit është përgjegjës për organizimin e testimit të kursit rifreskues të vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë.

4. Këshilli Testues ka këto detyra:

a) Rishikoni listën e studentëve të kualifikuar për testin siç është përshkruar.

b) Zhvilloni dhe rregulloni pyetjet e testit të përshtatshme për çdo kurs trajnimi mbi vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.

c) Cakton anëtarë të Këshillit për të marrë pjesë në testin e teorisë dhe në testin e trajtimit të çështjeve.

d) Përmbledh rezultatet e testit dhe raporton tek Drejtori i Departamentit të Sigurisë në Punë për vendimin për njohjen e rezultateve të testit. Forma e raportit të rezultatit të testit specifikohet në Shtojcën II të lëshuar me këtë Qarkore.

dd) Përmbledh mendimet dhe rekomandimet e studentëve dhe organizatave dhe individëve në lidhje me organizimin dhe zbatimin e testit dhe propozon Drejtorin e Departamentit të Sigurisë në Punë për shqyrtim dhe zgjidhje.

Neni 8. Llogaritja e shpeshtësisë së aksidenteve në punë

1. Frekuenca e aksidenteve në punë si bazë për aplikimin e një tarife premie më të ulët se pagesa normale në Fondin e Sigurimit për aksidentet dhe sëmundjet në punë llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

Aty:

Ki është frekuenca e aksidenteve në punë në vitin i; Ni është numri i personave që vuajnë nga aksidentet në punë dhe numri i personave që vdesin nga aksidentet në punë të cilët kanë të drejtën e regjimit të sigurimit të aksidenteve në punë nga Fondi i Sigurimit të Aksidenteve të Punës dhe Sëmundjeve Profesionale nga 1 janari deri në fund të janarit 31 dhjetor të vitit i;

Pi është numri i punonjësve që marrin pjesë në sigurimet shoqërore të detyrueshme nga 1 janari deri në fund të 31 dhjetorit të vitit i.

2. Frekuenca mesatare e aksidenteve në punë e 3 viteve para vitit të propozuar llogaritet si më poshtë:

Aty:

– Ktb është frekuenca mesatare e aksidenteve në punë prej 03 vitesh radhazi përpara vitit të propozuar;

– K1 është frekuenca e aksidenteve në punë të vitit menjëherë para vitit të propozuar (viti i parë);

– K2 është frekuenca e aksidenteve në punë e vitit menjëherë para vitit të parë (viti i dytë);

– K3 është frekuenca e aksidenteve në punë të vitit para vitit të dytë (vitit të tretë).

Kapitulli III

ORGANIZIMI I ZBATIMIT

Neni 9. Përgjegjësitë e organizatave të vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Përveç përgjegjësive të një organizate vlerësuese të përcaktuara në Dekretin Nr. 58/2020/ND-CP, një organizatë e vlerësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë ka përgjegjësitë e mëposhtme:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 144/2017/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

1. Njoftoni Departamentin e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale në vendin ku bëhet vlerësimi me shkrim, faks ose email para 07 ditëve nga data e fillimit të vlerësimit.

2. Sigurimi i saktësisë në procesin e vlerësimit.

3. Mbani shënime për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Neni 10. Përgjegjësitë e Departamentit të Sigurisë në Punë

1. Organizimi i trajnimit, testimi dhe njohja e rezultateve të vlerësimit profesional të sigurisë dhe shëndetit në punë.

2. Publikimi i listës së vlerësuesve që i përkasin organizatës vlerësuese, të cilët janë testuar për të përmbushur kërkesat për vlerësimin profesional të sigurisë dhe shëndetit në punë, shkeljet që lidhen me aktivitetet e vlerësimit dhe përshtatjes, normën e kontributit në fondin e sigurimit të aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale. sipas formularit të specifikuar në Shtojcën III të lëshuar me këtë Qarkore dhe planit për organizimin e kurseve të trajnimit dhe testeve për vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, në faqen e internetit të Departamentit të Sigurisë së Punës, Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale (

3. Hulumtimi dhe aplikimi i teknologjisë së informacionit në trajnimin profesional dhe vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Neni 11. Përgjegjësitë e Departamentit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale

1. Të bashkëpunojë me agjencitë përkatëse në shpërndarjen dhe drejtimin e ndërmarrjeve në lokalitet për zbatimin e kësaj Qarkoreje.

2. Raportoni në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale (nëpërmjet Departamentit të Sigurisë së Punës) menjëherë pas sanksionimit, pezullimit, konfiskimit dhe revokimit të Certifikatës së përshtatshmërisë për aktivitete trajnimi për sigurinë, sigurinë dhe shëndetin në punë dhe sjelljet në lidhje me vlerësimin e sigurinë dhe shëndetin në punë.

Neni 12. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 mars 2022.

2. Gjatë zbatimit të kësaj Qarkoreje, nëse lindin ndonjë problem, kërkohet që individët dhe organizatat t’i raportojnë në Ministrinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale për studim dhe zgjidhje./.

Marrësit:

– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Zyra e KQ të Partisë dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Kontrolli i Shtetit;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamentet e Punës, Invalidëve dhe Çështjeve Sociale të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njoftim;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Portali qeveritar;
– Qendra e Informacionit (për postim);
– Ruaj: VT, Departamenti i Sigurisë së Punës (30 kopje).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Le Van Thanh

……………………….

Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë më shumë përmbajtje të Qarkores

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH Cách tính tần suất tai nạn lao động . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *