Thông tư 27/2017/TT-NHNN Quy định mới về hoạt động thông tin tín dụng

Rate this post

Thông tư 27/2017/TT-NHNN

Quy định mới đối với hoạt động thông tin tín dụng

Từ ngày 01/07/2018, Thông tư 27/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/12/2017 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2017/TT-NHNN Quy định mới về hoạt động thông tin tín dụng

NGÔN NGỮMỘTN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 27/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày ba mươi đầu tiên THÁNG thứ mười hai 20 nămĐầu tiên7

nhà tròn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, ngày 28/01/2013 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIETNF

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 84/NQ-CP 2020 Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một. Điểm 4 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Khách hàng vay là pháp nhân hoặc cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

b. Điểm a khoản 8 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Một. Công ty có chức năng là công ty mua bán nợ, quản lý nợ và sử dụng tài sản, công ty thông tin tín dụng, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán;

c. Bổ sung khoản 12 vào Điều 3 như sau:

“thứ mười hai. Tổ chức báo cáo tín dụng nước ngoài là tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật báo cáo tín dụng nước ngoài.

2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“thứ nhất. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan khi cung cấp, sử dụng thông tin tín dụng.”

3. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này và được phân loại theo các nhóm chỉ tiêu sau:

a) Thông tin nhận dạng;

b) Thông tin hợp đồng tín dụng;

c) Thông tin quan hệ tín dụng;

đ) Thông tin về tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

e) Thông tin bảo đảm tín dụng;

g) Thông tin tài chính hàng năm của Bên đi vay là doanh nghiệp, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4107/TCT-KK Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

h) Thông tin về hoạt động đầu tư trái phiếu của khách hàng vay là doanh nghiệp.”

4. Bổ sung khoản 7 vào Điều 10 như sau:

“7. Tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được quyền sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng dành cho doanh nghiệp, bao gồm cả các thông tin được công bố theo quy định của pháp luật trên cơ sở các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ đã ký với CIC.

5. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một. Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Công bố thông tin về nguyên tắc, mức độ sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, quá trình sử dụng và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, mức thu phí sử dụng và mức độ sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với người sử dụng.”

b. Khoản 7 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Ký hợp đồng và thu tiền sử dụng, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với người sử dụng, người sử dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và CIC.”

c. Bổ sung khoản 12 vào Điều 12 như sau:

“12. Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng dịch vụ với các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài, phù hợp với pháp luật của mỗi nước, để hợp tác trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các sản phẩm thông tin tín dụng”.

6. Khoản 5 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho việc sử dụng và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

7. Khoản 4 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền cho việc sử dụng và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8. Khoản 6 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền sử dụng và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.

Điều 2.

1. Thay thế Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Thông tư số. 03/2013/TT-NHNN kèm theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay đổi cụm từ “Trung tâm Thông tin Tín dụng” thành “Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam”; “Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng” thành “Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia” tại Điều 1, Điều 12, Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.

3. Thay đổi cách diễn đạt “Vụ Dự báo thống kê tiền tệ” thành “Vụ Dự báo, thống kê”; “Vụ Tín dụng” trở thành “Vụ Tín dụng các ngành kinh tế” tại điểm b, d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều kiện thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

KT. thống đốc
PHÓ CHÍNH PHỦ
Đào Minh Tú

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2017/TT-NHNN Quy định mới về hoạt động thông tin tín dụng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *