Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Rate this post

Qarkorja 27/2017/TT-BNNPTNT

Udhëzues për inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara

Më 15 shkurt 2018, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nxori Qarkoren 27/2017/TT-BNNPTNT që udhëzon inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara. Prandaj, importi i kripës në rastet e mëposhtme nuk është brenda objektit të kësaj Qarkoreje dhe duhet të jetë në përputhje me rregulloret aktuale të menaxhimit:

Po shikoni: Qarkorja 27/2017/TT-BNNPTNT Udhëzime për inspektimin e cilësisë së ushqimeve të kripura të importuara

  • Produktet e kripës në tranzit, transferim nga porta kufitare, transshipment, import të përkohshëm për rieksportim, depozitim në magazina bondi, import të përkohshëm për shitje në dyqane pa doganë.
  • Produktet e importuara të kripës janë vetëm për prodhim eksporti ose përpunim të brendshëm për tregtarët e huaj.
  • Produktet e kripës të sjella nga personat në hyrje për konsum personal, dhuratat dhe dhuratat brenda normave janë të përjashtuara nga taksa e importit.
  • Produkti është një mostër testimi ose kërkimi me një sasi të përshtatshme për qëllime testimi ose kërkimi të certifikuara nga organizata ose individi importues.

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 27/2017/TT-BNNPTNT

Hanoi, 25 dhjetor 2017

RRETHOREN
UDHËZIME PËR INSPEKTIM TË SIGURISË SË USHQIMIT DHE CILËSISË SË KRIPËS SË IMPORTUAR

Në bazë të Dekretit Nr. 15/2017/ND-CP të datës 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

Në bazë të Ligjit të vitit 2007 për cilësinë e produktit;

Në bazë të Ligjit të vitit 2010 për Sigurinë Ushqimore;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 132/2008/ND-CP i datës 31 dhjetor 2008 që detajon zbatimin e një numri nenesh të Ligjit për cilësinë e produktit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 38/2012/ND-CP i datës 25 prill 2012, i cili detajon një numër nenesh të Ligjit për Sigurinë Ushqimore;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 09/2016/ND-CP datë 28 janar 2016 për fortifikimin e mikronutrientëve në ushqim;

Në bazë të Dekretit Nr. 40/2017/ND-CP të datës 5 prill 2017 të Qeverisë për menaxhimin e prodhimit dhe tregtimit të kripës;

Me propozim të Drejtorit të Departamentit për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim Rural,

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nxjerr një qarkore që udhëzon inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi.

1. Kjo qarkore përcakton përmbajtjen dhe procedurat për inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara nën përgjegjësinë e menaxhimit shtetëror të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

2. Importi i kripës në rastet e mëposhtme nuk rregullohet me këtë Qarkore dhe duhet të jetë në përputhje me rregulloret aktuale të menaxhimit:

a) Produktet e kripës në tranzit, transferim nga porta kufitare, transshipment, import të përkohshëm për rieksportim, depozitim në magazina bondi, import të përkohshëm për shitje në dyqane pa doganë.

b) Produktet e kripës të importuara vetëm për prodhim eksporti ose përpunim të brendshëm për tregtarët e huaj.

c) Produktet e kripës të sjella nga personat në hyrje për konsum personal, dhuratat dhe dhuratat brenda kuotës janë të përjashtuara nga taksa e importit.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 8326/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d) Produkti është një mostër testimi ose kërkimi me një sasi të përshtatshme për qëllime testimi ose kërkimi të certifikuara nga organizata ose individi importues.

dd) Produktet e përdorura për ekspozim në panaire dhe ekspozita; mallra të pastra (Pa) të përdorura si reagentë në analizat kimike; kripë kozmetike dhe kripë akuariumi.

Neni 2. Subjektet e aplikimit.

Kjo qarkore zbatohet për organizatat dhe individët vendas dhe të huaj që importojnë kripë (në tekstin e mëtejmë: importues); organizatat dhe individët e përfshirë në inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit të kripur të importuar.

Neni 3. Interpretimi i termave.

Në këtë qarkore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. Kripa (përfshirë kripën e tryezës dhe kripën e denatyruar): është një përbërës, me përbërës kryesor klorur natriumi (formula kimike: NaCl), i prodhuar nga uji i detit, ujërat nëntokësore ose miniera nga miniera e kripës.

2. Kripa e ushqimit (kripa e tryezës) me kodin HS 2501.00.10: është kripë e fortifikuar me mikroelementë të jodizuar për konsum direkt dhe përpunim ushqimor, me përmbajtje substancash në përputhje me QCVN 9-1:2011/BYT.

3. Kripa industriale: është kripa e prodhuar në kripe me kod HS 2501.00.99 ose e shfrytëzuar nga minierat e kripës me kodin HS 2501.00.20, me përmbajtje substancash sipas standardit TCVN 9640:2013.

4. Kripë e rafinuar me kodin HS 2501.00.92: është kripë e përpunuar me përmbajtje substancash sipas standardit TCVN 9639:2013.

5. Ngarkesë kripe e importuar: nënkupton një koleksion të një lloji kripe të identifikuar për nga sasia, me të njëjtin emër, përdorim, markë, lloj dhe karakteristika teknike, që i përket të njëjtit objekt prodhimi dhe i përket të njëjtit prodhues. të dokumenteve të importit.

6. Laboratori që plotëson standardin VILAS për kiminë: është laborator që plotëson kushtet sipas standardit ISO/IEC 17025:2005 dhe është vlerësuar dhe dhënë Certifikatë nga Zyra e Akreditimit të Cilësisë – Ministria e Shkencës dhe Teknologjisë.Vetëm laboratori i kimisë VILAS i njohur testi i të cilit objekti është kripa e klorurit të natriumit (Lista është publikuar në faqen e internetit www.boa.gov.vn që importuesit të zgjedhin të përdorin shërbimin e testimit të cilësisë së produkteve. mallra që shërbejnë kërkesat e menaxhimit shtetëror).

7. Kampionimi probabilistik ( i rastësishëm): Mostra merret me metodën e kampionimit të thjeshtë të rastësishëm. Çdo produkt në ngarkesën e importuar të kripës zgjidhet në mënyrë të rastësishme, duke pasur një shans të barabartë për t’u përzgjedhur si mostër provë. Seti i mostrave të vetme, të rastësishme të marra (kampioni i zakonshëm) do të ndahet rastësisht për të shërbyer si kampion provë dhe kampion ruajtjeje.

Neni 4 Bazat e ekzaminimit.

1. Për importin e kripës ushqimore (kripës së tryezës): Rregullorja teknike kombëtare QCVN 9-1: 2011/BYT e Ministrisë së Shëndetësisë për kripën e jodizuar.

2. Për importin e kripës së rafinuar: Standardi kombëtar TCVN 9639-2013 kripë e rafinuar (klorur natriumi).

3. Për importin e kripës industriale: Standardi kombëtar TCVN 9640-2013 kripë industriale (klorur natriumi),

4. Për importin e kripërave të të gjitha llojeve të përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni: Kriteret për metalet e rënda në kripë janë të përcaktuara në Rregulloren Teknike Kombëtare QCVN 8-2:2011/BYT për kufijtë e metaleve të rënda. ndotje në ushqim.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 61/2010/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Neni 5. Agjencia e inspektimit.

Agjencia e inspektimit, e drejtuar nga Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore, i cakton detyrën Nën-Departamentit të Departamentit për të inspektuar dhe mbikëqyrur mallrat e kripës së importuar të njerëzve, të importuara në përputhje me këtë Rrethore.

Neni 6. Cilësia e kripës së importuar.

Kripërat e importuara në grupin 2501 sipas tarifës së eksportit dhe tarifës së importit të shpallur nga Ministria e Financave, duhet të plotësojnë kriteret e cilësisë në përputhje me standardet përkatëse të cilësisë së kripës së importuar dhe rregulloret teknike, të përcaktuara në nenin 4 dhe shtojcën I të nxjerra së bashku me këtë. Rrethore.

Neni 7. Metodat e inspektimit dhe marrjes së mostrave dhe ruajtjes së mostrave

1. Metoda e inspektimit të rreptë është kontrollimi i dosjes, marrja e mostrave dhe testimi i kritereve të cilësisë së kripës së importuar siç përshkruhet në Nenin 4 dhe Shtojcën I të lëshuar së bashku me këtë Qarkore në një nga rastet e mëposhtme: Kjo:

a) Importuesi importon kripë për herë të parë ose kripa e importuar nuk plotëson kërkesat e cilësisë në inspektimin e mëparshëm.

b) Kripa importohet nga një impiant përpunimi jashtë shtetit dhe agjencia e inspektimit njoftohet ose ka informacion se kripa e importuar ndodhet në një zonë me burim të kontaminuar ose me patogjenë të rrezikshëm që mund të transmetohen te njerëzit.

c) Pas 12 muajsh nga aplikimi i dërgesës, metoda e reduktuar e kontrollit të përcaktuar në pikën a, pika 2 e këtij neni.

d) Rezultatet e inspektimit periodik ose të parregullt të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit të kripur të importuar nuk përmbushin kërkesat e cilësisë.

dd) Çertifikata e konformitetit të cilësisë së kripës së importuar në përputhje me rregulloret teknike kombëtare përkatëse të lëshuara nga autoriteti kompetent i Vietnamit skadon.

2. Metoda e reduktuar e inspektimit është vetëm marrja dhe kontrollimi i dosjes së regjistrimit për inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit të kripës së importuar, jo marrja e mostrave dhe testimi i kritereve të cilësisë së kripës së importuar siç parashihet në nenin 2 të këtij ligji. kjo Qarkore në një nga rastet e mëposhtme:

a) Mallrat e kripës së importuar vlerësohen nga agjencia inspektuese se plotësojnë kërkesat e cilësisë dhe sigurisë ushqimore pas 03 inspektimeve të njëpasnjëshme në ditë të ndryshme për dërgesën e kripës së importuar të të njëjtit lloj, të së njëjtës origjinë, nëse i njëjti prodhues ose importues ndjek metodën e rreptë të inspektimit të specifikuar në pikën 1 të këtij neni, ngarkesa e radhës e kripës së importuar e të njëjtit lloj, origjinë dhe prodhuesi i importuesit mund të aplikojë metodën.inspektimi i reduktuar për një periudhë 12 mujore nga koha e aplikimit të dërgesës së parë metodën e reduktuar të inspektimit.

b) Certifikata e konformitetit të cilësisë së kripës së importuar në përputhje me rregulloret teknike kombëtare përkatëse të lëshuar nga autoriteti kompetent i Vietnamit është ende e vlefshme.

3. Merrni mostra testuese dhe ruani mostrat:

a) Marrja e mostrave për testim zbatohet vetëm për metodën e inspektimit të ngushtë të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

b) Kur ngarkesa e kripës arrin në portën kufitare, importuesi duhet të kontaktojë zyrën doganore të portës kufitare të importimit për të kryer procedurat doganore, të marrë një mostër kripe siç përshkruhet në pikën c, pika 3 e këtij neni dhe të kthehet. mallrat në magazinë.të ruajtura sipas rregulloreve të doganës.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1287/TCHQ-GSQL Thủ tục xuất khẩu, áp mã, thuế suất đối với mặt hàng nguyên liệu dưới dạng bột hoặc vảy vàng

c) Një mostër përfaqësuese e ngarkesës së kripës së importuar merret me metodën e kampionimit të rastësishëm, e dëshmuar nga një përfaqësues i zyrës doganore në portën kufitare të importimit dhe ndahet në 03 pjesë: 01 mostër provë; 01 mostra mbahet në agjencinë e inspektimit; dhe 01 mostër e ruajtur nga importuesi. Sasia minimale e çdo kampioni është 200 gram dhe maksimumi 500 gram është i mjaftueshëm për të testuar kriteret që do të kontrollohen siç përshkruhet. Mostra e kripës gjendet në një kuti plastike ose shishe të mbyllur me numrin e vulës së zyrës doganore. Përfaqësuesi i importuesit dhe autoriteti doganor do të bëjnë një procesverbal për marrjen e mostrave të kripës së importuar duke përdorur formularin e specifikuar në shtojcën IV të lëshuar me këtë qarkore.

d) Brenda jo më shumë se 03 (tre) ditë pune, importuesi duhet të dorëzojë mostrën e testimit në një laborator që plotëson standardet VILAS për kiminë. Kriteret teknike të kërkuara për analizën për kampionin e provës së ngarkesës së kripës së importuar janë të specifikuara në nenin 4 dhe shtojcën I të lëshuar së bashku me këtë qarkore.

dd) Koha e ruajtjes së mostrave pranë agjencisë së inspektimit dhe importuesit është brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga data që agjencia inspektuese lëshon “Njoftimin për rezultatet e inspektimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara”.

kapitulli II

PËRMBAJTJA E INSPEKTIMIT, PROCEDURAT DHE TRAJTIMI I REZULTATEVE TË TESTIMIT

Neni 8. Përmbajtja e provimit

Agjencia e inspektimit e kryen inspektimin sipas përmbajtjes së mëposhtme:

1. Kontrolloni plotësinë e dosjes së regjistrimit për inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimeve të kripura të importuara sipas dispozitave të nenit 9 të kësaj Qarkoreje.

2. Metoda e inspektimit të ngushtë:

a) Kontrolloni përputhshmërinë ndërmjet mostrave dhe rezultateve të testeve të mostrave të dërgesave të kripës së importuar me përmbajtjen e dosjeve të regjistrimit për inspektimin e kripës së importuar për cilësinë dhe sigurinë, cilësinë dhe kërkesat e sigurisë ushqimore. kripën përkatëse të importuar të specifikuar në Nenin 4 dhe Shtojcën I të shpallur së bashku me kjo Qarkore.

b) Rivlerësimi i cilësisë dhe sigurisë ushqimore të ngarkesës së kripës së importuar kur ka një ankesë ose denoncim për cilësinë e ngarkesës së kripës së importuar.

3. Metoda e reduktuar e testimit:

Kontrolloni përmbajtjen dhe përshtatshmërinë e dosjes së aplikimit për inspektimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit të kripur të importuar sipas dispozitave të pikës 2, nenit 7 të kësaj qarkoreje.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm muối nhập khẩu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *