Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Rate this post

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, năng lực và bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Ngày 08/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, năng lực và bổ nhiệm giáo viên phụ trách Đội. Hồ Chí Minh trong một cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Theo đó, thông tư áp dụng đối với giáo viên làm Hiệu trưởng tổ trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện và trường phổ thông dân lập. trường phổ thông dân tộc thiểu số, trường trung học cơ sở và trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, năng lực và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 27/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017

nhà tròn
TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN LÀM PHẠM TỔNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Nội vụ tại Công văn số. 3472/BNV-CCVC ngày 03/7/2017; của Bộ Tài chính tại Công văn số. 8855/BTC-HCSN ngày 03/7/2017; của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại công văn số 10039-CV/TWĐTN-CTTN ngày 03/8/2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, năng lực và cử nhà giáo làm Đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, năng lực và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội) trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 60/2014/QĐ-TTg Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

2. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở) và trường trung học cơ sở. trường phổ thông dân tộc tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở và trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

3. Các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập căn cứ các quy định tại Thông tư này để thực hiện.

Điều 2. Tiêu chuẩn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Giáo viên được chọn cử làm Tổng phụ trách Đội phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng của chức danh nghề nghiệp mà giáo viên đó đảm nhiệm (Chuẩn chuẩn giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015; 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số

b) Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ làm việc nhóm theo hướng giảng dạy hoặc khuyến khích làm việc theo nhóm.

c) Có khả năng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Ưu tiên tuyển chọn những giáo viên có năng khiếu về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên từng cấp học theo quy định của Điều lệ trường phổ thông hiện hành.

2. Tham mưu cho giám đốc những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác đoàn và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.

3. Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý chương trình hoạt động Đội và học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

4. Xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; bồi dưỡng đội ngũ đảm trách tiểu đội và ban chỉ huy các cấp.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 42/2012/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND và 82/2009/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

5. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

6. Học tập, rèn luyện và theo dõi các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác đoàn và phong trào thiếu nhi do ngành giáo dục tổ chức, các cấp Hội tham mưu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường và địa phương.

Điều 4. Cử giáo viên làm tổ trưởng Đội

1. Hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường về việc bầu một giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

2. Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường học sau khi có ý kiến ​​chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo (đơn vị trực tiếp quản lý nhà trường) và Tổng phụ trách Đội. Hội đồng. cùng cấp độ.

Điều 5. Thời hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

1. Thời hạn bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo chỉ đạo đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn, nhưng vẫn có đủ tiêu chuẩn và muốn tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường xem xét, quyết định theo quy định tại điểm 2, điều 4 Thông tư này. .

3. Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn bổ nhiệm mà không làm Tổng phụ trách Đội thì Giám đốc ra quyết định cấm bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời thời gian, cùng với Hội đồng trường xem xét, tuyển chọn, cử giáo viên dạy thay theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2017.

2. Thông tư này thay thế các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại Mục I Thông tư liên tịch số. , Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng Đội trưởng Đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS và thay điểm 3 , điều 22 thông tư số. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Điều lệ trường tiểu học.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 21/2021/TT-BGTVT Mức giá, khung giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên làm công tác Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định của các văn bản sau:

a) Thông tư số. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nâng cao trách nhiệm trong công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thông tư số. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên trung học

c) Thông tư số. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2. Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm 1 Điều 2, điểm 1 Điều 3 và điểm 1 Điều 7 của Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định mới.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan tuyển chọn, bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội theo đúng tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Thông tư này. phối hợp với Hội đồng Đội các cấp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện trong các cơ sở giáo dục./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
– VPCP (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội (để b/c);
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (để b/c);
– Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Năng lượng (tại b/c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– UBND các tỉnh/TP;
– Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Nội chính, Tỉnh đoàn;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QLĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *