Thông tư 27/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Rate this post

Thông tư 27/2013/TT-BTC

Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thông tư 27/2013/TT-BTC Quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2013/TT-BTC Quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Con số: 27/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

nhà tròn
QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10, ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2019/TT-BNV Tiêu chuẩn dữ liệu, bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

1. Tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phải nộp phí tham quan theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

2. Không thu phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong các trường hợp sau:

a) Trẻ em dưới 6 tuổi;

b) Khách là người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật. cho Người khuyết tật.

Điều 2. Biểu thuế

Các khoản phí được xác định như sau:

1. Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lượt.

2. Đối với học sinh, sinh viên (SV) các trường đại học, khoa, trường trung cấp, dạy nghề: 15.000 đồng/người/đợt.

Học sinh, sinh viên (HS) là người mang thẻ học sinh, sinh viên, học viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam cấp.

3. Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/đợt.

a) Trẻ em là người từ 6 tuổi đến 16 tuổi. trường hợp khó xác định người dưới 16 tuổi thì chỉ cần có giấy tờ chứng minh người đó chưa đủ 16 tuổi;

b) Học sinh là người có thẻ học sinh do các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam cấp.

Điều 3. Các đối tượng được giảm học phí

Giảm 50% giá vé tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong các trường hợp sau:

1. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg, ngày 14/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi đối với việc thực hiện văn hóa hài lòng”. Trường hợp khó xác định đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. thành phố nơi đối tượng sống.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Quy chế thi THPT quốc gia 2017

2. Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người cao tuổi.

3. Người khuyết tật nặng quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. .

Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và người cao tuổi, người khuyết tật nặng quy định tại điểm 3 điều này thì chỉ được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc. Việt Nam.

Điều 4. Quản lý, sử dụng số phí thu được

Phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là khoản thu từ ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí được trích 90% số phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định.

2. Số tiền lệ phí còn lại (10%), cơ quan thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/NĐ-CP. Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi và hoàn thiện thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002, Thông tư số 2007 và Nghị định số. 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1531/QĐ-BTC Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013. Bãi bỏ Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Kiểm toán nhà nước;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *