Thông tư 26/2019/TT-NHNN Bổ sung Quy chế quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Rate this post

Qarkorja 26/2019/TT-NHNN

Plotësimi i Rregullores për menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare

Për të plotësuar Rregulloren për menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare, më 23 dhjetor 2019, Banka Shtetërore e Vietnamit nxori Qarkoren 26/2019/TT-NHNN. Ky dokument do të hyjë në fuqi nga data 1 mars 2020. Në vijim do të jetë përmbajtja e qarkores, ju lutem referojuni të gjithëve.

Po shikoni: Qarkorja 26/2019/TT-NHNN Rregullore Plotësuese për menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare

BANKA E SHTETIT

VIETNAM

Nr: 26/2019/TT-NHNN

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT

Pavarësi – Liri – Lumturi

————

Hanoi, 23 dhjetor 2019

Qarkorja 26/2019/TT-NHNN

Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Rregullores për lëshimin, përdorimin dhe menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare të lëshuara së bashku me vendimin nr.38/2007/QD-NHNN datë 30 tetor 2007 të Guvernatorit të Bankës.

————-

Në bazë të Ligjit mbi Bankën Shtetërore të Vietnamit, datë 16 qershor 2010;

Në bazë të Ligjit të 16 qershorit 2010 për institucionet kreditore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për institucionet e kreditit, datë 20 nëntor 2017;

Në bazë të Dekretit Nr. 101/2012/ND-CP të datës 22 nëntor 2012 të Qeverisë për pagesën pa para; Dekreti nr. 80/2016/ND-CP i datës 1 korrik 2016 i Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë 101/2012/ND-CP të datës 22 nëntor 2012 për mospagesën e përdorimit të parave të gatshme;

Në bazë të Dekretit Nr. 16/2017/ND-CP datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë që përcakton funksionet, detyrat, kompetencat dhe strukturën organizative të Bankës Shtetërore të Vietnamit;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Pagesave;

Guvernatori i Bankës Shtetërore të Vietnamit shpall një Qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Rregullores për lëshimin, përdorimin dhe menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare të lëshuara së bashku me vendimin nr. 38/2007/QD -SBV datë 30 tetor 2007 nga Guvernatori i Bankës Shtetërore të Vietnamit.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Rregullores për lëshimin, përdorimin dhe menaxhimin e kodeve të lëshuesit të kartave bankare të lëshuara së bashku me vendimin nr. 38/2007/QD-NHNN datë 30 tetor 2007 të Guvernatorit të Bankës Shtetërore të Vietnamit.

1. Neni 4 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 4. Subjektet e dhëna BIN

BIN-të u lëshohen organizatave të cilave u lëshohen karta në përputhje me ligjin për veprimtarinë e kartave bankare.

2. Neni 6 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 6. Procedurat për lëshimin e kodeve BIN”

1. Kur është e nevojshme t’i jepet një BIN, lëshuesi i kartës duhet ta dërgojë atë drejtpërdrejt ose nëpërmjet shërbimit postar në Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) ose nëpërmjet Portalit të Shërbimit Publik në internet të Bankës Shtetërore të Vietnamit. Vietnam, një aplikim për lëshimin e një BIN, i bërë sipas Formularit Nr. 01 të lëshuar së bashku me këtë Rregullore.

2. Brenda 05 ditëve pune nga data e marrjes së një aplikimi të vlefshëm për lëshimin e një BIN, Banka e Shtetit të Vietnamit do të nxjerrë një vendim për lëshimin e një BIN për lëshuesin e kartës dhe do ta njoftojë me shkrim ose nëpërmjet Portalit. Shërbimi publik online i Bankës Shtetërore të Vietnamit për lëshuesit e kartave.

3. Banka Shtetërore e Vietnamit do të lëshojë një BIN unik për çdo lëshues të kartës që kualifikohet për një BIN.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 402/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp

3. Neni 7 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 7. Menaxhimi i BIN

1. Lëshuesi i kartës lejohet të përdorë shifrat pas BIN-it të lëshuar për të dalluar llojin e produktit, shërbimit, teknologjinë e kartës ose vendndodhjen gjeografike. Lëshuesi i kartës duhet të nxjerrë rregullore të brendshme për menaxhimin dhe përdorimin e kodeve BIN, duke përfshirë kodin BIN të lëshuar nga Banka Shtetërore e Vietnamit dhe kodin e vendosur nga lëshuesi i kartës.

2. Brenda 180 ditëve nga data e lëshimit të BIN-it, lëshuesi i kartës duhet të jetë përgjegjës për vënien në përdorim të BIN-it. Në rast se lëshuesi i kartës nuk e përdor BIN-in brenda afatit kohor të përcaktuar, ai duhet të dërgojë një kërkesë me shkrim në Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) për një zgjatje. Periudha maksimale e zgjatjes është 90 ditë nga data kur Banka Shtetërore e Vietnamit lëshon një pranim me shkrim të zgjatjes sipas kërkesës së lëshuesit të kartës për zgjatje.

3. Lëshuesi i kartës duhet të përdorë kodin BIN të lëshuar nga Banka Shtetërore e Vietnamit për qëllimet e duhura në aplikimin për kodin BIN dhe nuk mund të transferojë BIN në asnjë formë. Në rast të ndryshimit të emrit të lëshuesit të kartës, brenda 05 ditëve pune nga data e ndryshimit të emrit, lëshuesi i kartës duhet të njoftojë me shkrim Bankën e Shtetit të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) për ndryshimin e emrit. ndryshoni emrin e organizatës suaj .

4. Në rast se lëshuesi i kartës (të cilit i është dhënë një BIN nga Banka Shtetërore e Vietnamit) bashkohet ose bashkohet, lëshuesi i kartës i formuar pas bashkimit ose konsolidimit mund të zgjedhë kodin BIN 01. midis kodeve BIN në përdorim të lëshuesve të kartave. që marrin pjesë në bashkim ose konsolidim. Brenda 03 viteve nga data e bashkimit ose konsolidimit, emetuesi i kartës i formuar pas bashkimit ose konsolidimit është përgjegjës për konvertimin e kartave të lëshuesve të kartave me kode BIN të pazgjedhura në BIN të zgjedhur. Në fund të këtij afati kohor, lëshuesi i kartës është përgjegjës për të njoftuar me shkrim Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) për përfundimin e BIN-it të pazgjedhur.

5. Në rast se lëshuesi i kartës ndryshon formën e saj ligjore në përputhje me rregulloret për riorganizimin e institucioneve të kreditit, lëshuesi i kartës mund të vazhdojë të përdorë kodin aktual BIN të miratuar nga Banka Shtetërore e Vietnamit. Brenda 05 ditëve pune nga data e përfundimit të konvertimit të formularit ligjor, lëshuesi i kartës duhet të njoftojë me shkrim Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) për përdorimin e BIN-it që është miratuar në nivel të organizatës suaj; në të njëjtën kohë mbajnë të gjitha përgjegjësitë apo rreziqet që rrjedhin nga kodi BIN në procesin e konvertimit të formës ligjore dhe angazhohen të respektojnë plotësisht dispozitat e kësaj rregulloreje dhe dispozitat e ligjit që lidhen me funksionimin.Kartë bankare.

6. Në rast se lëshuesi i kartës (të cilit i është dhënë një BIN nga Banka Shtetërore e Vietnamit) është një degë e një banke të huaj, e cila lejohet të ndryshojë modelin e saj të funksionimit në një bankë 100% me pronësi të huaj, pasi t’i jepet Licenca e themelimit dhe e funksionimit, një bankë me 100% kapital të huaj mund të ripërdorë kodin BIN të degës së bankës së huaj, pa pasur nevojë të kryejë procedurat për dhënien e një BIN të përcaktuara në nenin 6 të kësaj rregulloreje. Gjatë dorëzimit, merrni dorëzimin e BIN:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 66/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

a) Të paktën 05 ditë pune përpara datës së transferimit të BIN në një bankë 100% me pronësi të huaj, dega e bankës së huaj duhet të njoftojë me shkrim Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamenti i Pagesave) për këtë transferim. Gjatë kohës kur kodi BIN është transferuar në një bankë 100% me pronësi të huaj, por dega e bankës së huaj nuk ka përfunduar procedurat e përfundimit të operacionit, dega e bankës së huaj duhet të ndërpresë menjëherë lëshimin e kartës me kodin BIN të dhënë;

b) Menjëherë pas marrjes së transfertës së kodit BIN, banka 100% me pronësi të huaj ka të drejtë të kryejë lëshimin e kartës dhe të ofrojë shërbime në lidhje me kartën me kodin BIN të transferuar. Të paktën 05 ditë pune pas marrjes së transferimit të BIN-it, banka me 100% pronësi të huaj është përgjegjëse për të njoftuar me shkrim Bankën Shtetërore të Vietnamit (Departamentin e Pagesave) për përdorimin e BIN-it të transferuar. në të njëjtën kohë angazhohen që të respektojnë plotësisht dispozitat e kësaj rregulloreje dhe dispozitat e ligjit që lidhen me veprimtarinë e kartave bankare.”

4. Neni 8 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 8. Tërheqja e BIN

1. Banka Shtetërore e Vietnamit anulon BIN-in e lëshuar për lëshuesin e kartës kur ndodh një nga rastet e mëposhtme:

a) Kur zbulon informacion dhe prova të pasakta ose mashtruese në dosjen e aplikimit për BIN;

b) lëshuesi i kartës shpërbëhet, falimenton ose përfundon veprimtarinë e tij;

c) Pas afatit kohor të përcaktuar në pikën 2, neni 7, lëshuesi i kartës nuk e vë në përdorim BIN-in;

d) Pas afatit kohor të përcaktuar në pikën 4 të nenit 7, nëse lëshuesi i kartës nuk njofton me shkrim Bankën e Shtetit të Vietnamit për përfundimin e përdorimit të BIN-it të pazgjedhur, me përjashtim të rastit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 5, pika 6, neni 7 i kësaj Rregulloreje;

dd) Përdorimi i kodit BIN për qëllimin e gabuar të përcaktuar në aplikimin për kodin BIN.

2. Revokimi me shkrim i BIN nga Banka e Shtetit të Vietnamit do t’i dërgohet lëshuesit të kartës, me përjashtim të dispozitave në pikën b, pikën 1 të këtij neni.”

5. Neni 10 ndryshohet dhe plotësohet si më poshtë:

“Neni 10. Përgjegjësitë e njësive në Bankën Shtetërore të Vietnamit

1. Departamenti i Pagesave

a) Lëshon, menaxhon dhe anulon BIN-të; merrni njoftimin e lëshuesit të kartës për përdorimin e BIN-it; mbikëqyr përdorimin e BIN-it sipas dispozitave të kësaj rregulloreje;

b) Të veprojë si pikë qendrore për të koordinuar me njësitë përkatëse për të këshilluar Guvernatorin e Bankës Shtetërore të Vietnamit për të trajtuar problemet që dalin në procesin e zbatimit;

c) bashkëpunon me njësitë përkatëse në inspektimin dhe ekzaminimin e përdorimit të BIN-ve në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje;

d) Përditësoni çdo vit (përpara 15 janarit të vitit pasardhës) listën e kodeve BIN të lëshuara nga Banka Shtetërore e Vietnamit në faqen e internetit të Bankës Shtetërore të Vietnamit.

2. Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Koordinimi me njësitë përkatëse në mbikëqyrjen, inspektimin dhe ekzaminimin e përdorimit të BIN-ve në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje.

3. Agjencia e Mbikëqyrjes dhe Inspektimit Bankar

Të inspektojë, shqyrtojë dhe trajtojë shkeljet sipas kompetencës së tyre ndaj lëshuesve të kartave në zbatim të dispozitave të kësaj rregulloreje dhe të njoftojë për rezultatet Departamentin e Pagesave.”

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 66/2018/NĐ-CP Chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của Kiểm toán nhà nước

Neni 2.

1. Neni 9 shfuqizohet.

2. Zëvendësoni formularin nr. 01 të lëshuar së bashku me vendimin nr. 38/2007/QD-NHNN datë 30 tetor 2007 të Guvernatorit të Bankës Shtetërore të Vietnamit që shpall Rregulloren për grantin, përdorimin dhe menaxhimin e kodeve të organizatës lëshojnë karta bankare duke përdorur Formulari nr. 01 i lëshuar së bashku me këtë qarkore.

Neni 3. Përgjegjësitë për zbatimin

Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Pagesave, Drejtuesit e njësive nën Bankën Shtetërore të Vietnamit, Drejtor i degëve të Bankës Shtetërore në provinca dhe qytete të drejtuara nga qendra, Kryetar i Bordit të Drejtorëve, Kryetar i anëtarëve të Shoqatës, Drejtori i Përgjithshëm (Drejtori) të lëshuesit të kartës është përgjegjës për organizimin e zbatimit të kësaj Qarkoreje.

Neni 4. Kushtet e zbatimit

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 1 mars 2020.

2. Kjo qarkore anulon nenin 1 të qarkores nr.23/2011/TT-NHNN datë 31 gusht 2011 të Guvernatorit të Bankës Shtetërore të Vietnamit për zbatimin e planit për thjeshtësimin e procedurave administrative në fushën e veprimtarisë. dhe fusha të tjera sipas Rezolutës së Qeverisë për thjeshtimin e procedurave administrative në kuadër të funksioneve drejtuese të Bankës së Shtetit./.

Marrësit:

– Si neni 3;
– Bordi Drejtues i Bankës së Shtetit;
– Zyra e Qeverisë;
– Ministria e Drejtësisë (për inspektim);
– Njoftim;
– Ruaj: VP, Departamenti i TT, Departamenti i PC.

KT. GUVERNATOR

ZëvendësQeveria

Nguyen Kim Anh

Modeli numër 01

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi

—————

……., ditë…. muaj …. viti…..

APLIKACION PËR ORGANIZATIN E LËSHIMIT TË KARTELËS SË KODIVE

Për: Banka Shtetërore e Vietnamit (Departamenti i Pagesave)

– Në zbatim të Licencës për Themelimin dhe Funksionimin e Institucioneve të Kreditit/Licencë Bankare Nr…. ditë…. muaj …. viti…

– Në bazë të Vendimit Nr. 38/2007/QD-NHNN, datë 30 tetor 2007, të Guvernatorit të Bankës Shtetërore të Vietnamit që shpall Rregulloren për lëshimin, përdorimin dhe menaxhimin e kodeve të organizimit të kartave bankare (ndryshuar, plotësuar me Qarkore …… …… datë … muaj … vit … të Bankës Shtetërore të Vietnamit).

Kërkojini Bankës Shtetërore të Vietnamit të marrë në konsideratë dhe të lëshojë një kod të lëshuesit të kartës (BIN) për një lëshues karte:

1. Emri i lëshuesit të kartës:

2. Vendndodhja e zyrës qendrore:

3. Koha e parashikuar për të vënë në përdorim BIN-in:

4. Përmbledhje e qëllimit të përdorimit të BIN-it të lidhur me një produkt specifik të kartës:

Pas lëshimit të një kodi BIN, ne angazhohemi që ta vëmë në përdorim kodin BIN brenda periudhës së caktuar, për qëllimin e duhur të përdorimit dhe të respektojmë në mënyrë rigoroze Rregulloret për lëshimin, përdorimin dhe menaxhimin e kodit të lëshuesit të kartës bankare. mallrat dhe të marrë përgjegjësinë për saktësinë e dokumenteve që i bashkëlidhen këtij aplikacioni.

Përfaqësues ligjor i lëshuesit të kartës

(Nënshkrimi me emrin e plotë, pozicionin dhe vulën)

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 26/2019/TT-NHNN Bổ sung Quy chế quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *