Thông tư 24/2021/TT-NHNN Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng

Rate this post

Thông tư 24/2021/TT-NHNN

Quy định mới về kiểm toán độc lập ngân hàng

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư 24/2021/TT-NHNN Quy định mới về kiểm toán độc lập ngân hàng

Thông tư này quy định, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán… kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Sau đây là nội dung chi tiết của Thông tư, mời các bạn theo dõi tại đây.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2021/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thông tư 24/2021/TT-NHNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN, ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI.

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Nghị định số Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng. Vụ Thanh tra, Giám sát;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Với đề nghị của chánh thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát Hạch toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN.

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Kiểm soát độc lập đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát cụ thể theo quy định tại Điều 147, Điều 151a Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung) và kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phục vụ yêu cầu thanh tra ngân hàng. . và giám sát theo quy định của Chính phủ đối với tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật có liên quan và phải phù hợp với quy định tại các điều 11, 12, 13 và 14 của Thông tư này”.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Điều 8 như sau:

“2. Kiểm tra độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tối thiểu các nội dung sau:

a) Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ) theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chi nhánh ngân hàng nước ngoài. .

Đối với những nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ đã được kiểm toán về tính tuân thủ mà không có thay đổi thì không phải kiểm toán lại những nội dung đó;

b) Kiểm toán hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

c) Ngoài nội dung kiểm soát quy định tại điểm a và điểm b điểm này, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm soát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ ở mức độ đầy đủ. vốn thương mại của ngân hàng. chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống kiểm soát nội bộ”.

3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 8 như sau:

“3. Kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Hiệu quả và an toàn trong vận hành; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực;

b) Hệ thống thông tin quản lý và tài chính trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 Điều 9 như sau:

“4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm soát ngoại trừ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm soát cho Ngân hàng Nhà nước để báo cáo.”

5. Khoản 2 Điều 10 cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Báo cáo kiểm toán về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu phải đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống này trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, rủi ro và các mục tiêu khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài liên quan đến nội dung quy định tại các điểm b và c điểm 2 Điều 8 Thông tư này.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 54/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

6. Sửa đổi, bổ sung điểm 11 Điều 11 như sau:

“11. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo thông báo của Bộ Tài chính trong thời gian thực hiện kiểm toán.

Trường hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là đối tượng được công chúng quan tâm trong lĩnh vực chứng khoán thì tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán cho ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đó phải nằm trong danh sách kiểm toán. tổ chức. danh sách kiểm toán viên tập sự được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trong kỳ. thực hiện kiểm toán.”

7. Khoản 2 Điều 12 cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân trong danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán vì lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố trong kỳ của việc tiến hành cuộc kiểm toán.

8. Sau khoản 2 Điều 12, bổ sung điểm 2a như sau:

“2 a. Không kiểm toán độc lập tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân trong 05 năm liên tục trước năm kiểm toán.”

9. Sửa đổi, hoàn thiện các khoản 2, 4 và 5 Điều 15 như sau:

“2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, gửi Ngân hàng Nhà nước văn bản thông báo về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn theo quy định sau:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trừ trường hợp quy định tại điểm b điểm này;

b) Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu sự kiểm tra, giám sát an ninh vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo (sau đây gọi là: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). tỉnh, thành phố) cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.

4. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, kết quả kiểm toán độc lập được gửi cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 117/2016/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

5. Kiểm toán lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ​​ngoại trừ; gửi kết quả kiểm soát về Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.”

10. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Điều 16 như sau:

“2. Phân tích, đánh giá và xử lý kết quả kiểm toán độc lập, kết quả kiểm toán lại theo quy định tại điểm 4 và điểm 5 Điều 15 Thông tư này.

Trường hợp phát hiện kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán vi phạm quy định pháp luật trong quá trình kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố báo cáo, kiến ​​nghị xử lý kịp thời với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

11. Sửa đổi, hoàn thiện khoản 1 và khoản 3 Điều 17 như sau:

“1. Tổng hợp, đánh giá và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố quy định tại điểm 3 Điều 16 Thông tư này.

3. Báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước những nội dung sau:

a) Xem xét, giải quyết các trường hợp quy định tại điểm 6 Điều 15 của Thông tư này;

b) Có văn bản kiến ​​nghị Bộ Tài chính khi phát hiện hoặc nhận được báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố quy định tại điểm 2 Điều 16 Thông tư này đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán vi phạm quy định. kiểm toán tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

Điều 2. Khoản 7 Điều 3, điểm 2 Điều 4, điểm 2 Điều 6, điểm 9 Điều 11, điểm 1 Điều 16 và điểm 5 Điều 17 của Thông tư số. 39/2011/TT-NHNN bị hủy bỏ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư này được thực hiện cho năm tài chính 2022 và tiếp tục.

Người nhận:

– Như Điều 3;
– Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính (để phối hợp);
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– Thông báo;
– Lưu: VP, PC, TTGSNH6 (03 bản).

KT. thống đốc
phó chính phủ
Đoàn Thái Sơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2021/TT-NHNN Quy định mới về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *