Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc

Rate this post

Qarkorja 24/2020/TT-BGDĐT

Mësuesit që nuk plotësojnë kualifikimet standarde mund të pushohen nga puna

Më 25 gusht 2020, Qarkorja 24/2020/TT-BGDĐT lëshuar nga Ministri i Arsimit dhe Trajnimit më 25 gusht, hyri zyrtarisht në fuqi. Qarkorja parashikon përdorimin e mësuesve dhe administratorëve të arsimit në institucionet e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët që nuk plotësojnë standardet e trajnuara. Për përmbajtje të detajuar, ju lutemi ndiqni dhe shkarkoni Qarkoren këtu.

Po shikoni: Qarkorja 24/2020/TT-BGDĐT Mësuesit që nuk plotësojnë kualifikimet standarde mund të pushohen nga puna

MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 24/2020/TT-BGDĐT

Hanoi, 25 gusht 2020

Qarkorja 24/2020/TT-BGDĐT

RREGULLORE PËR PËRDORIMIN E MËSIMDHËNËSVE, ZYRTARËVE TË MENAXHIMIT TË ARSIMIT NË EARCHER, INSTITUCIONET E EDUKIMIT ELEKTRIKE, INSTITUCIONET E EDUKIMIT ELEKTRIKE

Në bazë të Ligjit të Arsimit të datës 14 qershor 2019;

Në bazë të Dekretit Nr. 123/2016/ND-CP datë 1 shtator 2016 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit Nr. 69/2017/ND-CP, datë 25 maj 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 71/2020/ND-CP datë 30 qershor 2020 që përcakton udhërrëfyesin për ngritjen e standardeve të trajnuara të mësuesve të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Mësimdhënësve dhe Administratorëve Arsimor;

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr një qarkore që përcakton përdorimin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë në institucionet e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët që nuk plotësojnë standardet e formimit.

Neni 1. Fushëveprimi

Kjo qarkore parashikon përdorimin e mësuesve dhe administratorëve të arsimit në institucionet e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët që nuk i kanë përmbushur standardet e trajnimit të përcaktuara në Ligjin për Arsimin në vitin 2015. 2019, por nuk i nënshtrohen përmirësimit të standardit të trajnimit të përcaktuar në Dekretin e Qeverisë. Nr. 71/2020/ND-CP datë 30 Qershor 2020 që përcakton udhërrëfyesin për ngritjen e nivelit të standardit të trajnuar të mësuesve të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për mësuesit dhe administratorët e arsimit në institucionet arsimore publike, të themeluara nga njerëzit dhe private, duke përfshirë: Institucionet arsimore parashkollore; shkollat ​​fillore, shkollat ​​e mesme të ulëta, shkollat ​​e mesme me nivele të shumëfishta të arsimit me nivele fillore ose të mesme të ulëta, qendrat e arsimit të vazhdueshëm, qendrat e arsimit profesional – arsimi i vazhdueshëm, shkollat ​​speciale dhe institucione të tjera arsimore që zbatojnë programe të arsimit të përgjithshëm në nivelet fillore ose të mesme të ulëta (në tekstin e mëtejmë të referuara kolektivisht si institucione të arsimit të përgjithshëm).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3936/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018

Neni 3. Punësimi i mësuesve që nuk plotësojnë standardet e trajnuara

1. Në 02 (dy) vitet e njëpasnjëshme para vitit të hyrjes në fuqi të kësaj qarkoreje, mësuesi ka rezultatin e vlerësimit dhe klasifikimit në përputhje me standardet profesionale ose më të larta ose duke u klasifikuar dhe vlerësuar (renditur) nëpunës publikë. cilësia e nëpunësve publikë) në niveli i kryerjes së detyrave ose më i lartë, duke pasur shëndet të mjaftueshëm, vazhdoni të rregulloni punën mësimore deri në pension sipas rregulloreve.

2. Në 02 (dy) vitet radhazi para vitit të hyrjes në fuqi të kësaj Qarkoreje, rezultatet e vlerësimit dhe klasifikimit të mësuesit nuk plotësojnë standardet profesionale dhe kanë një vit klasifikim dhe vlerësim të punonjësve publikë (klasifikimi i cilësisë së punonjësve publikë). në nivelin e mos kryerjes së detyrave të tyre, ata nuk do të organizohen për të dhënë mësim dhe do të rregullohen për të marrë pjesë në trajnime profesionale për t’u ricaktuar në një pozicion tjetër të përshtatshëm pune në një institucion arsimor deri në pension.

3. Mësimdhënësit që nuk janë mjaft të shëndetshëm, dëshirojnë të dalin në pension dhe i plotësojnë plotësisht kushtet e përcaktuara me Ligjin për Sigurimet Shoqërore, mund të dalin në pension sipas rregulloreve.

4. Mësimdhënësit që nuk i kanë përmbushur standardet e trajnimit të përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, në varësi të rasteve të veçanta, mund të respektojnë rregulloret për shkëputjen dhe zvogëlimin e personelit sipas rregulloreve të mëposhtme: rregulloret aktuale.

Neni 4. Punësimi i administratorëve arsimorë që nuk plotësojnë standardet e trajnuara

1. Në 02 (dy) vitet radhazi para vitit të hyrjes në fuqi të kësaj qarkoreje, administratori arsimor ka rezultatet e vlerësimit dhe klasifikimit që plotëson standardin e drejtorit ose më të lartë ose që klasifikohet dhe vlerësohet. nëpunësit civilë dhe nëpunësit publikë (renditja e cilësisë të nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë) në nivel të kryerjes së detyrave ose më lart, duke pasur shëndet të mjaftueshëm, do të vazhdojnë të mbajnë detyrën e drejtuesit të shkollës deri në përfundim të mandatit të caktuar. Pas përfundimit të mandatit, ai nuk do të riemërohet në detyrën e drejtorit apo nëndrejtorit, por në një pozicion tjetër të përshtatshëm pune në institucionin arsimor, derisa të dalë në pension sipas rregullores.

2. Në 02 (dy) vitet radhazi para vitit të hyrjes në fuqi të kësaj qarkoreje, administratori arsimor, rezultatet e vlerësimit dhe klasifikimit të të cilit nuk plotësojnë standardin e drejtorit dhe ka një vit që është klasifikuar, nëse vlerësimi i nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë ( renditja e cilësisë së nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë) është në nivelin e mospërmbushjes së detyrave të tyre, ata do të ndërpresin detyrën e drejtorit ose nëndrejtorit dhe do të ricaktohen në një pozicion tjetër të përshtatshëm pune pranë institucionit.departamenti arsimor.

3. Administratorët e arsimit që nuk janë mjaft të shëndetshëm, dëshirojnë të dalin në pension dhe plotësojnë plotësisht kushtet e përcaktuara me Ligjin për Sigurimet Shoqërore, mund të dalin në pension sipas rregulloreve.

4. Administratorët e arsimit, të cilët ende nuk i kanë përmbushur standardet e trajnimit të përcaktuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, në varësi të rasteve të veçanta, mund të zbatojnë rregulloret për dorëheqjen nga postet, shkarkimin dhe shkurtimin sipas rregulloreve aktuale.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3930/TCHQ-TXNK Xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu

Neni 5. Planifikimi i përdorimit të mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk kanë plotësuar kualifikimet standarde të trajnimit

1. Institucionet arsimore do të zhvillojnë plane për punësimin e mësuesve dhe administratorëve të arsimit, të cilët ende nuk i kanë përmbushur standardet e trajnuara dhe t’i raportojnë ato në Departamentin e Arsimit dhe Trajnimit për sintezë. Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinohet me Departamentin e Punëve të Brendshme në formulimin e një plani dhe paraqitjen e tij në Komitetet Popullore të rretheve rurale, rretheve urbane, qytezave dhe qyteteve krahinore (në tekstin e mëtejmë: rrethi – Komitetet Popullore të nivelit) për miratim. përpara datës 15 dhjetor 2020 për zbatim.

2. Përmbajtja kryesore e planit për punësimin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk i kanë përmbushur ende standardet e trajnuara përfshijnë:

a) Numrin dhe listën e mësuesve dhe administratorëve arsimorë sipas çdo lënde të përcaktuar në nenet 3 dhe 4 të kësaj qarkoreje;

b) Rregullimi dhe rregullimi i vendeve të tjera të punës në institucionin arsimor për mësues dhe administratorë të arsimit janë përcaktuar në pikën 2 të nenit 3 dhe pikën 2 të nenit 4 të kësaj qarkoreje;

c) Shlyerjen e daljes në pension, shkëputjes nga puna, përfundimit të detyrës, shkarkimit dhe shkurtimit të personelit për mësuesit dhe administratorët e arsimit të përcaktuara në pikat 3, 4, neni 3 dhe pikën 3, pika 4, neni 4 të kësaj qarkoreje;

d) Përmbajtja, koha dhe forma e organizimit të trajnimit për mësuesit dhe administratorët e arsimit përcaktohen në pikën 2 të nenit 3 dhe pikën 2 të nenit 4 të kësaj qarkoreje;

d) Përgjegjësitë e organizatave dhe individëve në zbatimin e planit.

Neni 6. Organizimi i zbatimit

1. Përgjegjësitë e njësive në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit

a) Departamenti i Mësuesve dhe Administratorëve të Arsimit do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinojë me njësitë përkatëse në inspektimin e zbatimit të kësaj qarkoreje;

b) Njësitë përkatëse në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit do të koordinohen me Departamentin e Mësimdhënësve dhe Administratorëve të Arsimit për inspektimin e zbatimit të kësaj qarkoreje.

2. Përgjegjësitë e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra

a) Drejton formulimin e planeve për rregullimin, rregullimin dhe përdorimin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk kanë përmbushur ende standardet e trajnuara; caktimi i burimeve të financimit për trajnimin; burimet e financimit për zbatimin e rregullimit të regjimeve dhe politikave për mësuesit dhe administratorët e arsimit;

b) Drejton inspektimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të planit për përdorimin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk kanë përmbushur ende standardet e trajnuara;

c) Drejtimin e formimit profesional të mësuesve dhe administratorëve arsimorë, të cilët ende nuk kanë përmbushur standardet e formimit dhe janë riemërtuar në një pozicion tjetër pune;

d) Drejton zbatimin e rregulloreve për daljen në pension, shkëputje nga detyra, pushimin nga detyra, shkarkimin dhe shkurtimin e personelit për mësuesit dhe administratorët e arsimit të përcaktuara në pikat 3 dhe 4, neni 3 dhe pika 3, pika 4, neni 4 të kësaj qarkoreje.

3. Përgjegjësitë e Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit

a) Koordinimi me Komitetet Popullore të nivelit të rretheve për drejtimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Formimit dhe institucioneve arsimore për organizimin e zbatimit të kësaj qarkoreje sipas kompetencës së tyre;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2017/TT-BCT Quy định mới về đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

b) Koordinimin me institucionet e trajnimit dhe rikualifikimit dhe Komitetet Popullore në nivel rrethi për organizimin e formimit profesional të mësuesve dhe administratorëve të arsimit që nuk plotësojnë standardet e caktuara të trajnimit në një pozicion tjetër pune;

c) Inspektojnë, mbikëqyrin dhe raportojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Trajnimit planin për punësimin e mësuesve dhe administratorëve të arsimit që nuk kanë përmbushur ende standardet e trajnimit të krahinës dhe përmbajtje të tjera sipas nevojës.

4. Përgjegjësitë e Komitetit Popullor në nivel rrethi

a) miraton planin e përdorimit të mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk kanë përmbushur standardet e trajnuara;

b) Inspekton dhe mbikëqyr zbatimin e planit;

c) Drejton Departamentin e Arsimit dhe Trajnimit, Departamentin e Punëve të Brendshme dhe departamentet përkatëse për hartimin e planeve dhe zbatimin e trajnimeve profesionale për mësuesit dhe administratorët e arsimit, të cilët caktohen në pozicione të reja.

d) Shlyerja e daljes në pension, shkëputjes nga puna, përfundimit të detyrës, shkarkimit dhe shkurtimit të personelit për mësuesit dhe administratorët e arsimit të përcaktuara në pikat 3, 4, neni 3 dhe pika 3, pika 4, neni 4 të kësaj qarkoreje.

5. Përgjegjësitë e institucioneve arsimore që punësojnë mësues dhe administratorë arsimorë që nuk plotësojnë standardet e trajnuara.

a) Institucionet arsimore identifikojnë, bëjnë një listë dhe propozojnë një plan për punësimin e mësuesve dhe administratorëve arsimorë që ende nuk kanë përmbushur standardet e trajnimit të përcaktuara në këtë qarkore;

b) Zbatojnë planin e përdorimit të mësuesve dhe administratorëve arsimorë që nuk plotësojnë standardet e trajnuara;

c) Të krijojë kushte për mësimdhënësit dhe administratorët e arsimit për të marrë pjesë në trajnime siç është përcaktuar; vendosin regjime dhe politika për mësuesit dhe administratorët arsimorë.

Neni 7. Efekti

1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 10 tetor 2020.

2. Anulimin e vendimit nr. 22/2006/QD-BGDĐT, datë 12.05.2006 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit për rregulloret për kujdesin dhe shfrytëzimin e mësuesve që nuk kanë plotësuar kualifikimet standarde.

Neni 8. Përgjegjësitë për zbatimin

Shefi i Zyrës, Drejtori i Departamentit të Mësuesve dhe Administratorëve të Arsimit, Drejtuesit e njësive përkatëse në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Formimit, Kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Drejtorët Drejtoritë e Arsimit dhe Trajnimit, organizatat dhe individët përkatës janë përgjegjës për zbatimin e kësaj Qarkoreje./.

Marrësit:
– Zyra e Kongresit;

– Zyra e Qeverisë;
– Komisioni i Asamblesë Kombëtare për IWT;
– Komiteti Qendror i Propagandës;
– Departamenti i Ekzaminimit të Dokumenteve Ligjore (Ministria e Drejtësisë);
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Ministër;
– Njoftim;
– Portali qeveritar për tregti elektronike;
– Portali i Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit:
– Ruaj: VT, PC, Departamenti i Administrimit dhe Menaxhimit të Arsimit (10b).

KT. MINISTRI
Zëvendës
Pham Ngoc Thuong

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *