Thông tư 24/2018/TT-NHNN Bãi bỏ nhiều quy định về chế độ báo cáo định kỳ của ngân hàng

Rate this post

Thông tư 24/2018/TT-NHNN

Bỏ nhiều quy định về chế độ báo cáo định kỳ của ngân hàng

Kể từ ngày 15/11/2018, Thông tư 24/2018/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28/09/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi các thông tư và văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ.

Bạn đang xem: Thông tư 24/2018/TT-NHNN Bãi bỏ nhiều quy định về chế độ báo cáo định kỳ của ngân hàng

Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý mà Thông tư 24/2018/TT-NHNN quy định, mời bạn tham khảo tại đây:

  • Bãi bỏ báo cáo của người đại diện về tình hình tài chính kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác xã tại quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006,
  • Hủy bỏ báo cáo năm về đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại điểm 2 Điều 34 Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016.
  • Bãi bỏ báo cáo mua bán ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép với cá nhân tại Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011.
  • Hủy bỏ báo cáo thường niên về việc thực hiện các yêu cầu về an ninh, an toàn kỹ thuật đối với thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng tại Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014.
  • Hủy bỏ báo cáo thường niên về an toàn, bảo mật cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Thông tư 36/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

Thông tư 24/2018/TT-NHNN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỎ LỠ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ, VĂN BẢN CÓ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư và văn bản quy định về chế độ báo cáo định kỳ.

Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chế độ báo cáo định kỳ

Tham Khảo Thêm:  Truyện Cây Khế (Có file nghe MP3)

1. Hủy bỏ báo cáo của người đại diện về tình hình tài chính kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác xã theo quy định tại Quyết định số. 61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nhà nước Việt Nam ban hành quy định. điều hành hỗ trợ vốn của Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trực thuộc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (sau đây gọi là Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN) như sau:

a) Bãi bỏ điểm 1 Điều 11 Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương công bố kèm theo Quyết định số 61/2006/QĐ-NHNN;

b) Hủy bỏ các phụ lục kèm theo quyết định số. 61/2006/QĐ-NHNN.

2. Hủy báo cáo năm về đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số Căn cứ Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 10/2016/TT-NHNN) như sau:

a) Bỏ điểm 2 Điều 34 của Thông tư số. 10/2016/TT-NHNN;

b) Thay thế phụ lục 15 ban hành kèm theo thông tư số 10/2016/TT-NHNN và các phụ lục ban hành kèm theo thông tư này.

3. Bỏ báo cáo mua, bán ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tín dụng được phép với cá nhân tại Thông tư số 01/2017/TT-BTC. Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép (sau đây gọi là Thông tư 20/2011/TT-NHNN) như sau:

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Lịch sử 10 sách Cánh diều (HKI)

a) Điều 10 Thông tư số. Thông tư 20/2011/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Chế độ báo cáo

Tổ chức tín dụng được lập báo cáo mua, bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Hàng ngoại.”;

b) Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số. 20/2011/TT-NHNN bị hủy bỏ.

4. Bãi bỏ báo cáo định kỳ hàng năm về việc thực hiện yêu cầu kỹ thuật an toàn, bảo mật đối với thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng tại Thông tư số Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định yêu cầu an toàn kỹ thuật, bảo mật đối với thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng (sau đây gọi là Thông tư số 47/2014/TT-Ngân hàng Nhà nước) như sau:

Bãi bỏ điểm 1 Điều 20 Thông tư số 47/2014/TT-NHNN.

5. Hủy bỏ báo cáo thường niên về an toàn bảo mật cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Thông tư số Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến (sau đây gọi là Thông tư số 35/2016/TT-NHNN) như sau :

Bãi bỏ điểm 3 Điều 20 Thông tư 35/2016/TT-NHNN.

6. Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các chính sách thí điểm tại Nghị quyết số 11/2015/NĐ-CP. 42/2017/QH14 tại Chỉ thị số. 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số Nghị định số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định số Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. kỳ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 06/CT-NHNN) như sau:

Tham Khảo Thêm:  15+ App Hack Game đỉnh Cao Giúp Bạn Làm Chủ Mọi Cuộc Chơi

Sửa đổi, hoàn thiện điểm thứ 7 (thứ bảy) Mục II Chỉ thị số 06/CT-NHNN như sau:

“Trước ngày 15/8/2021, có báo cáo đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các chính sách thí điểm tại Nghị quyết số 11/2020/NĐ-CP. 42/2017/QH14 trên cơ sở tổng kết việc thực hiện tại các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý nợ xấu. khoản nợ, tài sản bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Pháp chế).”

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong NHNN, Thủ trưởng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐTV), Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài Chi cục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Người nhận:
– Như Điều 2;

– Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
– Thông báo;
– VP Bảo vệ, Vụ PC, VP4.

KT. thống đốc
phó chính phủ
Đào Minh Tú

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2018/TT-NHNN Bãi bỏ nhiều quy định về chế độ báo cáo định kỳ của ngân hàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *