Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình học môn Giáo dục chính trị trong trường cao đẳng

Rate this post

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH

Chương trình giáo dục chính trị đại học

Ngày 06/12/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH xác định chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc các môn học phổ thông trong chương trình khung trình độ trung học cơ sở, cấp khoa. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Bạn đang xem: Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH Giáo trình giáo dục chính trị tại khoa

Vì vậy, nội dung môn học bao gồm các môn học sau:

  • Mở bài;
  • Bài 1: Khái quát chủ nghĩa Mác-Lênin;
  • Bài 2: Khái quát Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng;
  • Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam;
  • Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 THÁNG thứ mười hai NĂM 2018

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG CÁC MÔN HỌC PHỔ THÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ CAO ĐẲNG ĐÃ PHÁT HÀNH.

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư ban hành Giáo trình giáo dục chính trị các môn học đại cương trong chương trình đào tạo cấp trung học và cấp khoa.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này chương trình giáo dục chính trị các môn học đại cương trong chương trình đào tạo cấp trung học và cấp khoa (không áp dụng đối với ngành nghề đào tạo và ngành nghề thuộc chức năng đào tạo). .

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tùy theo yêu cầu hiện nay, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, thống nhất điều chỉnh các đối tượng trong chương trình đào tạo. phù hợp với yêu cầu đào tạo. , bảo đảm khối lượng kiến ​​thức và thời lượng của khóa học sau khi điều chỉnh bằng hoặc lớn hơn khối lượng kiến ​​thức và thời lượng của khóa học quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 01 năm 2019. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy học môn Vật lý, Luận án chính trị thuộc khối các môn học đại cương trong chương trình đào tạo cấp trung học, cấp khoa trước đó sau ngày Thông tư này có hiệu lực, giáo viên được tiếp tục giảng dạy các môn học theo các quy định hiện hành cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 31/CT-TTg Về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.


Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Lê Quân

PHẦN MỀM

MÔN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THEO NHỮNG MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Giáo dục chính trị

Thời lượng khóa học: 30 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thảo luận: 13 giờ; kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của đối tượng

1. Vị trí

Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc trong các môn học phổ thông trong chương trình đào tạo ở cấp trung học.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 10137/2012/VPCP-QHQT Gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về tài chính vi mô do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ

2. Thuộc tính

Nội dung môn học bao gồm: Tổng quan về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp; góp phần giáo dục người lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt được:

1. Về kiến ​​thức

Trình bày một số nội dung khái quát của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu, nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Về kỹ năng

Vận dụng những kiến ​​thức tổng hợp đã học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống trở thành công dân tốt, lao động tốt, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc.

3. Về quyền tự chủ và trách nhiệm

Có khả năng vận dụng nội dung đã học vào rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện đúng quan điểm, chỉ đạo của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH Chương trình học môn Giáo dục chính trị trong trường cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *