Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Rate this post

Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học

Từ ngày 25/11/2017, Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực. Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT thay thế quy định về Danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ đại học tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GDĐT về việc công bố danh mục giáo dục đào tạo trình độ IV trong các trường cao đẳng, đại học và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 24/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

nhà tròn

CÔNG BỐ DANH MỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP IV

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố danh mục giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư công bố Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

Điều 1. Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học được công bố kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội Tiểu học

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân loại, thống kê và bổ sung các ngành học mới vào Danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ đại học. Căn cứ vào lĩnh vực được phép đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học chủ động phát triển các chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế nội dung quy định về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học tại Thông tư số Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư số Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 sửa đổi, hoàn thiện danh mục giáo dục và đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học công bố kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 24/04/2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành của thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GD ĐH, Vụ PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Hack Tài Xỉu Sunwin - Tool Hack Sunwin

LOẠI

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Ngoài khối kiến ​​thức cơ sở và kiến ​​thức cơ sở (của ngành, nhóm ngành), khối kiến ​​thức ngành (gồm kiến ​​thức đại cương và kiến ​​thức chuyên sâu ngành) trong mỗi chương trình đào tạo trình độ đại học phải có khối lượng tối thiểu 30 tín chỉ. không trùng với kiến ​​thức ngành của các ngành có liên quan trong ngành, nhóm ngành.

2. Mã ngành là một dãy số có bảy chữ số liên tiếp, trong đó từ trái sang phải được quy định như sau: chữ số đầu tiên xác định mã trình độ đào tạo; hai chữ số thứ hai và thứ ba ghi mã trường đào tạo; chữ số thứ tư và thứ năm ghi mã nhóm ngành đào tạo; Hai chữ số cuối chỉ định mã đào tạo.

3. Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học

Mã số

tên tiếng Việt

714

Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên

71401

giáo dục khoa học

7140101

trường giáo dục

7140114

Quản lý giáo dục

71402

Đào tạo giáo viên

7140201

giáo dục mầm non

7140202

Trường tiểu học

7140203

Giáo dục đặc biệt

7140204

giáo dục công dân

7140205

Giáo dục chính trị

7140206

Giáo dục thể chất

7140207

Đào tạo thể thao

7140208

Giáo dục quốc phòng và an ninh

7140209

Sư phạm Toán học

7140210

sư phạm tin học

7140211

sư phạm vật lý

7140212

Sư phạm Hóa học

7140213

sư phạm sinh học

7140214

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

7140215

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

7140217

sư phạm ngôn ngữ

7140218

sư phạm lịch sử

7140219

sư phạm địa lý

7140221

sư phạm âm nhạc

7140222

nhà giáo dục nghệ thuật

7140223

sư phạm tiếng Tây Ban Nha

7140224

Còn sư phạm ngữ văn

7140225

Sư phạm tiếng Jrai

7140226

sư phạm khmer

7140227

sư phạm tiếng Mông

7140228

sư phạm tiếng Chăm

7140229

Sư phạm tiếng M’nông

7140230

sư phạm Xê Đăng

7140231

sư phạm tiếng anh

7140232

sư phạm tiếng Nga

7140233

sư phạm tiếng pháp

7140234

sư phạm tiếng trung

7140235

sư phạm tiếng đức

7140236

sư phạm tiếng nhật

7140237

sư phạm tiếng Hàn

7140245

sư phạm mỹ thuật

7140246

sư phạm công nghệ

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

7140248

Giáo dục pháp luật

71490

Người khác

721

Nghệ thuật

72101

nghệ thuật

7210101

Lý thuyết nghệ thuật, lịch sử và phê bình

7210103

Bức vẽ

7210104

đồ họa

7210105

Điêu khắc

7210107

gốm sứ

7210110

Nghệ thuật đô thị

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 24/2013/TT-BCA Quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *