Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT

Rate this post

Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT

Thay đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế đăng ký đại học, khoa hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT.

Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT thay đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế đăng ký vào đại học hệ chính quy, khoa ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT Về việc thay đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế đăng ký xét tuyển đại học, khoa hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Con số: 24/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

nhà tròn

THAY ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN quy định tại ĐIỂM A KHOẢN 1 VÀ ĐIỂM TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 7 QUY CHẾ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA HỆ THỐNG CAO ĐẲNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG CAO ĐẲNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH CỦA ALBANIA 2010 Và được hoàn thành bằng đồng tiền số. 24/2012/TT-BGDĐT Ngày 29 tháng 6 năm 2012, loại tiền số. 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Đồng tiền số. 21/2013/TT-GDĐT Ngày 18 tháng 6 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 điều 1 nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 75. /2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế đăng ký vào đại học, hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 2012/TT-BGDĐT ngày 03/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012. 2012, Thông tư số. TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, khoa hệ chính quy công bố kèm theo Thông tư số Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/06/2012 Thông tư số 03/2013/TT- BGDĐT ngày 20/03/2013 và Thông tư số 21/201. TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 Dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

1. Thay đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:

a) Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 03 gồm:

“+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Người có công với cách mạng”.

b) Sửa đổi đối tượng ưu tiên “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945” của đối tượng 04 thành “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945”. 01/01/1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945”.

c) Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 04, bao gồm:

“+ Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Con của người có công với cách mạng”.

2. Bổ sung đối tượng ưu tiên tại điểm a khoản 2 Điều 7:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì - Hà Nội

“Anh hùng lao động trong thời đại kháng chiến”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các trường đại học, học viện; Giám đốc các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội; (Báo cáo)
– Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục Tài nguyên và Môi trường của Quốc hội; (Báo cáo)
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia; (Báo cáo)
– Ban Tuyên giáo Trung ương; (Báo cáo)
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Các Bộ có trường đại học, cao đẳng (Để thực hiện);
– Kiểm toán nhà nước;
– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Chịu sự chỉ đạo của th/h);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ; Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Cục KT-KĐCLGD.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *