Thông tư 233/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí

Rate this post

Thông tư 233/2012/TT-BTC

Quy định về mức thu phí, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đối với trạm thu phí BOT, trạm thu phí trung chuyển

Thông tư 233/2012/TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT, trạm chuyển nhượng quyền thu phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 233/2012/TT-BTC Quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trạm thu phí BOT, trạm thu phí trung chuyển

TÀI CHÍNH
————
Con số: 233/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯU LƯỢNG, QUY CHẾ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM KIỂM ĐỊNH BOT
VÀ PHÍ CHUYỂN TRẠM

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2250/TTg-KTN ngày 28/12/2012 V/v xử lý, điều tiết các trạm thu phí khi đưa Quỹ bảo trì đường bộ vào hoạt động;

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số. 10460/BGTVT-TC ngày 12/10/2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí điểm thu phí BOT, trạm trung chuyển quyền thu phí như sau:

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí chuyển nhượng quyền thu phí (gồm: Trạm thu phí số 2, Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ và các trạm thu phí). thu tại trạm thu phí Hoàng Mai, Bàn Thạch trên QL1) và trạm thu phí hỗ trợ hoàn vốn BOT (gồm: 02 trạm thu phí trên QL5, trạm thu phí Tiên Cư trên QL10, trạm thu phí Phả Lại, QL18 và Trạm thu phí Ninh An trên Quốc lộ 1).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1726/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Viết Muôn giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng nộp phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư này phải thực hiện theo quy định tại Mục III Phần I Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 3. Biểu giá cước

Công bố kèm theo Thông tư này biểu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư này. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, mức phí áp dụng tại trạm thu phí Ninh An đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Hồ sơ thu lệ phí

Hồ sơ thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư này phù hợp với quy định tại Thông tư số hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý hàng hóa, dịch vụ và quản lý, sử dụng hóa đơn phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quản lý, sử dụng phí thu được

1. Đối với trạm thu phí: Việc quản lý, sử dụng tiền thu phí phải theo quy định trong hợp đồng thu phí đã ký giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. Đối với các trạm thu phí hỗ trợ dự án BOT: Việc quản lý, sử dụng tiền phí phải phù hợp với quy định của hợp đồng BOT và văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước đối với từng trạm thu phí do cơ chế tài chính của các trạm thu phí đang thực hiện).

2. Việc thu, giao, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí qua trạm thu phí không quy định tại Thông tư này phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002./TT-BTC ngày 24 Ngày 7/2002, Thông tư số. 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02. , 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định hướng dẫn số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP dt. ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải chỉ định tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư này và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Phó Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 302/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu

CÁC ĐIỂM KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TRẠM CHUYỂN XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 233/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính)

KHÔNG.

Xe phải nộp phí đường bộ

chỉ định

Vé một chiều (đồng/vé/chiều)

Vé tháng (đồng/vé/tháng)

Vé quý (đồng/vé/quý)

Đầu tiên

Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng

10.000 thu nhập

300.000 lợi nhuận

800.000 lợi nhuận

2

Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000 thu nhập

450.000 thu nhập

1.200.000 thu nhập

3

Xe từ 31 chỗ ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

22.000 thu nhập

660.000 thu nhập

1.800.000 thu nhập

4

Xe tải chở hàng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe container 20 feet

40.000 thu nhập

1.200.000 thu nhập

3.200.000 thu nhập

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet

80.000 thu nhập

2.400.000 thu nhập

6.500.000

Ghi chú:

– Tải trọng của từng loại xe áp dụng định mức trên là tải trọng thiết kế (tải trọng), căn cứ vào Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Đối với việc áp dụng mức giá cước đối với xe container (kể cả xe đầu kéo chuyên dụng): Áp dụng mức giá cước theo tải trọng thiết kế của phương tiện, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng. Ngay cả trong trường hợp hàng hóa đóng trong container thấp hơn tải trọng thiết kế thì vẫn áp dụng mức tải trọng thiết kế.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 233/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *