Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa

Rate this post

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Sửa đổi quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2020 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa phổ thông theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT thay đổi quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa

Theo đó, trình tự xử lý hồ sơ thẩm định sách giáo khoa phổ thông được thay đổi, bổ sung như sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận yêu cầu tổ chức thẩm định sách giáo khoa phổ thông tối đa 02 lần trong năm; Trong mỗi kỳ thẩm định, một văn bản được thẩm định nhiều nhất 02 vòng, mỗi vòng không quá 05 ngày. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải về Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——o0o—-

Số: 23/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chuẩn, quy trình biên soạn,
chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa;
tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định văn bản của Hội đồng
ban hành kèm theo thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa phổ thông; tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định nội dung dạy học ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Thay đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa phổ thông; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân thiết kế sách giáo khoa; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định nội dung dạy học ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tham Khảo Thêm:  Truyện Sự tích con kiến (Có file nghe MP3)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Là công dân Việt Nam có lý tưởng và phẩm chất đạo đức tốt.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 19 như sau:

“b) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí theo quy định phục vụ hoạt động của Hội đồng và tổ chức thẩm định sách giáo khoa nhà trường. Tùy điều kiện thực tế, đơn vị chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định văn bản dưới hình thức trại thẩm định hoặc họp thẩm định.

3. Khoản 2 Điều 20 cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định sách giáo khoa phổ thông tối đa 02 (hai) lần trong năm; trong mỗi lần thẩm định, một mẫu văn bản được thẩm định nhiều nhất 02 (hai) vòng, mỗi vòng tối đa là 05 (năm) ngày, nếu hồ sơ không đáp ứng quy định tại Điều 17 của Thông tư này thì trả lại hồ sơ cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ ứng dụng.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 6 Điều 20 như sau:

“b) Trường hợp văn bản mẫu được hội đồng thẩm định “đạt nhưng cần chỉnh sửa” ở vòng thẩm định thứ nhất, tổ chức thẩm định có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định lại theo quy định tại điểm 2 Điều 17 của Thông tư này. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tối đa là 30 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định của tổ chức thẩm định.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 19/CT-TTg Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

“c) Trường hợp mẫu sách giáo khoa được Hội đồng thẩm định đánh giá ở mức “Không đạt” ở lần thẩm định thứ nhất, “Không đạt” hoặc “Đạt nhưng cần chỉnh sửa” ở lần thẩm định lần hai thì tổ chức thẩm định phải thông báo cho tổ chức thẩm định biết. kết quả ở đơn vị yêu cầu thẩm định sách giáo khoa. Trường hợp tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì xây dựng lại mẫu sách giáo khoa để tổ chức thẩm định, tương tự như thẩm định lần đầu.”;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Các lấy:

– Văn phòng Đại hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Kiểm toán nhà nước;

– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);

– Thông báo;

– Như điều 3;

– Cổng TTĐT Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GD

KT. Bộ

TRỢ LÝ

nguyễn hữu độ

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1133/BYT-MT Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc của người lao động

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *