Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

Rate this post

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn Luật Chăn nuôi đối với hoạt động chăn nuôi

Từ ngày 15/01/2019, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/11/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn Luật chăn nuôi trong hoạt động chăn nuôi.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi đối với hoạt động chăn nuôi

Theo đó, khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và khu dân cư tập trung tối thiểu là 100 m; Trường học, bệnh viện, chợ, cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150 m. Mời các bạn theo dõi và tải về Thông tư tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 23/2019/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 THÁNG 11 NĂM 2019

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI

Căn cứ Nghị định số Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi liên quan đến chăn nuôi.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này hướng dẫn khoản 3, điều 8, điểm a, điểm 2, điều 23, điểm 2, điều 54, điểm 3, điều 55 và điểm 3, điều 65 của Luật Chăn nuôi.

2. Tiêu chí, công nhận vùng sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh. được an toàn từ các bệnh động vật.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 18029/2012/BTC-CST Thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt - Lào năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi tại Việt Nam.

Chương II

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

Điều 3. Quy định về chứng chỉ đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, chứng chỉ đào tạo kỹ thuật cấy truyền phôi

1. Cục Chăn nuôi xây dựng khung nội dung, chương trình, thời lượng tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa.

2. Tổ chức có chức năng đào tạo về lĩnh vực chăn nuôi xây dựng nội dung, chương trình chi tiết đào tạo trên cơ sở khung nội dung, chương trình đào tạo của Cục Chăn nuôi; tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật cấy truyền phôi theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Khai báo hoạt động chăn nuôi

1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi đối với chủng loại, số lượng vật nuôi quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi kê khai sản lượng chăn nuôi từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

Điều 5. Quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại

1. Nguyên tắc xác định khoảng cách trong chăn nuôi trang trại

a) Nguyên tắc xác định khoảng cách từ cơ sở chăn nuôi đến đối tượng bị ảnh hưởng chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ ​​chuồng trại hoặc khu chứa chất thải chăn nuôi đến hàng rào, ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng chăn nuôi.

b) Nguyên tắc xác định khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến trang trại chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ ​​chuồng trại hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến chuồng trại hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại khác.

2. Khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu xử lý chất thải tập trung của khu sinh hoạt, khu công nghiệp và khu dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150 mét.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tập trung tối thiểu là 200 mét; Trường học, bệnh viện, chợ cách ít nhất 300m.

4. Khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và khu dân cư tập trung tối thiểu là 400 mét; Trường học, bệnh viện, chợ, nhà cấp nước cho cộng đồng dân cư tối thiểu 500m.

5. Khoảng cách tối thiểu giữa hai trang trại chăn nuôi của hai đối tượng khác nhau là 50 mét.

Điều 6. Quy định về khoảng cách và cách di chuyển của đàn ong

1. Khoảng cách giữa các điểm đặt ong mật

a) Nơi có đàn ong là nơi có ít nhất 50 đàn ong nội hoặc 100 đàn ong ngoại;

b) Khoảng cách tối thiểu giữa hai khu vực bên trong đàn ong là 01 km; giữa 02 điểm có ong ngoại là 02 kilômét; giữa 02 điểm có ong nội và ong ngoại là 02 km.

2. Cách di chuyển của ong mật

Đàn ong trong quá trình di chuyển phải có nguồn gốc rõ ràng; có một lịch trình trước khi bạn di chuyển; có đủ phương tiện bảo đảm an toàn sinh học cho đàn ong, an toàn cho người và môi trường.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm:

a) Tổ chức công khai hoạt động chăn nuôi và các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi cấp quốc gia.

b) Thiết kế chương trình khung (nội dung, thời gian) tập huấn kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa.

c) Thanh tra, kiểm tra chăn nuôi trên phạm vi cả nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi quy định tại Thông tư này trên địa bàn;

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 29/CT-TTg Giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động chăn nuôi trên địa bàn;

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả công bố hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Cục Chăn nuôi định kỳ trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi:

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

Trường hợp cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, Giấy chứng nhận kỹ thuật cấy truyền phôi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng.

Điều 9. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi./.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Thông báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, CN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Phùng Đức Tiến

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *