Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH

Rate this post

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH

Thay đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn về việc triển khai một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG HIỆU
VÀ XÃ HỘI
———————
Con số: 23/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

nhà tròn
Thay đổi, hoàn thiện một số nội dung của đồng tiền số. 19/2008/TT-bldtbxh 2 Ngày 23 tháng 9 năm 2008 Thay đổi, bổ sung đồng tiền số Thông tư số 03/2007/TT-Bldtbxh ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số NGHỊ ĐỊNH 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An ninh xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH),

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH

Tham Khảo Thêm:  Phân phối chương trình lớp 6 sách Cánh diều (9 môn)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 khoản 2 như sau:

“5. Trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì sổ bảo hiểm xã hội được gộp vào hồ sơ hưởng chế độ ốm đau; Giấy khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế nước ngoài và danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

2. Điểm 7 được cộng vào điểm 2 như sau:

“7. Trường hợp người lao động trước đó đã đóng BHXH rồi nghỉ việc và trở lại làm việc mà bị ốm ngay trong tháng đầu kể từ ngày trở lại làm việc và đã đóng BHXH thì mức tiền lương và mức lương cơ sở để tính hưởng chế độ ốm đau. chế độ đó là tiền lương. tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

3. Điểm 10 được cộng vào điểm 4 như sau:

“10. Trường hợp người lao động trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội, sau đó gián đoạn và trở lại làm việc mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng đầu trở lại làm việc có đóng bảo hiểm xã hội thì tiền lương hoặc mức tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

4. Sửa đổi điểm 9, điểm 6 như sau:

“9a. Điều kiện về tuổi nghỉ hưu:

Thời điểm tính tuổi nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề với tháng sinh của năm người lao động được hưởng tuổi nghỉ hưu. Trường hợp hồ sơ của người lao động không ghi ngày, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm tính đến tuổi nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề năm người lao động đủ điều kiện để nghỉ hưu. tuổi.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tất cả các môn

Ví dụ 1: Ông A là giảng viên đại học, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1955. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 4 năm 2015;

Ví dụ 2: Bệnh đa xơ cứng. C là nhân viên văn phòng. Hồ sơ của bà thể hiện bà sinh năm 1957. Thời điểm bà C đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu là ngày 01/01/2013.

9b. Thời điểm hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động:

Thời điểm hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH được tính từ ngày 01 của tháng tiếp theo tháng kết thúc mức suy giảm. trong khả năng đã được xác định. khả năng lao động từ 61% trở lên.

Ví dụ 3: Bà D, sinh ngày 5/10/1964, có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 23 năm. Tháng 6 năm 2012, bà Bà D làm đơn đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng lương hưu. Ngày 5/7/2012, Hội đồng giám định y khoa kết luận bà H. D bị suy giảm 63% khả năng lao động. Thời điểm mà Mrs. D được hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động từ ngày 01/8/2012.

9c. Thời điểm nghỉ hưu:

a) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu được xác định trong quyết định nghỉ hưu của người sử dụng lao động khi người lao động đã đủ điều kiện về tiền lương. lương hưu theo luật định.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với dự kiến ​​thì phải có văn bản giải trình rõ lý do.

Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập 27 trò chơi hữu ích dạy tiếng Anh cho học sinh

b) Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm người lao động kê khai trong Đơn đề nghị khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động có quyền hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Điều 2. Áp dụng các điều khoản

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng KP;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Ban của Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– BHXH Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Lưu: VT, PC, BHXH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)


Phạm Minh Huân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *