Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Rate this post

Qarkorja 22/2016/TT-BGDDT

Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Rregullores për notimin e nxënësve të shkollave fillore

Qarkorja 22/2016/TT-BGDĐT që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore të shpallur së bashku me qarkoren nr. 30/2014/TT-BGDĐT.

Po shikoni: Qarkorja 22/2016/TT-BGDĐT Për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore

Kjo është një përmbajtje e re mbresëlënëse e specifikuar në Qarkoren 22/2016/TT-BGDĐT që ndryshon dhe plotëson një sërë nene të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore të nxjerrë së bashku me Qarkoren 30/2014/TT- Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit të Ministrisë. të Arsimit dhe Trajnimit.

Prandaj, lejimi i mësuesve që të vlerësohen periodikisht me pikë të kombinuara me komente për nxënësit e shkollës fillore; për vlerësimin e rregullt mësuesi/ja vlerëson me koment; në të njëjtën kohë kombinoni vlerësimin e mësuesve, nxënësve dhe prindërve, në të cilin vlerësimi i mësuesit është më i rëndësishmi. Qarkorja 22/2016/TT-BGDDT ka hyrë në fuqi nga 6 nëntori 2016.

Përveç kësaj, Qarkorja 22/2016/TT-BGDDT gjithashtu ndryshoni dhe shtoni shumë përmbajtje të tjera të rëndësishme si:

  • Rishikoni rregullisht.
  • Vlerësimi periodik.
  • Vlerësoni nxënësit me aftësi të kufizuara dhe nxënësit në klasa fleksibël.
  • Të dhënat e vlerësimit dhe përmbledhja e rezultateve të vlerësimit.
  • Pranimi dhe dorëzimi i cilësisë së arsimimit të studentëve.
  • Bonus.
  • Përgjegjësitë e Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit, Departamentit të Arsimit dhe Trajnimit.
  • Përgjegjësitë kryesore.
  • Përgjegjësitë e mësuesit.
  • Të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve.
MINISTRIA E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT
———
REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————
Nr: 22/2016/TT-BGDĐT Hanoi, 22 shtator 2016

Qarkorja 22/2016/TT-BGDĐT

Ndryshime dhe plotësime në një sërë nenesh të Rregullores për Vlerësimin e Nxënësve të Filloreve të nxjerra së bashku me Qarkoren nr. 30/2014/TT-BGDĐT datë 28 gusht 2014 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit.

Në bazë të Dekretit Nr. 36/2012/ND-CP të datës 18 prill 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të ministrive dhe agjencive të nivelit ministror;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 32/2008/ND-CP datë 19 mars 2008 që përcakton funksionet, detyrat, kompetencat dhe strukturën organizative të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP i datës 2 gusht 2006 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 31/2011/ND-CP i datës 11 maj 2011 i Qeverisë që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr. 75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që rregullon shpenzimet duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin të një numri nenesh të Ligjit për Arsimin; Dekreti nr. 07/2013/ND-CP datë 9 janar 2013 i Qeverisë për ndryshimin e pikës b, pikës 13, nenit 1 të dekretit të qeverisë nr. 31/2011/ND-CP datë 11 maj 2011 për ndryshimin e Dekretit të Qeverisë Nr. ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë Nr.75/2006/ND-CP datë 2 gusht 2006 që detajojnë dhe udhëzojnë zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Arsimin;

Me propozim të drejtorit të Departamentit të Arsimit Fillor,

Ministri i Arsimit dhe Arsimit nxjerr një qarkore që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore të nxjerra së bashku me Qarkoren nr. 30/2014/TT-BGDDT datë 28 gusht 2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Ministri i Arsimit dhe Trajnimit.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Rregullores për vlerësimin e nxënësve të shkollave fillore të shpallur së bashku me Qarkoren nr. 30/2014/TT-BGDĐT datë 28 gusht 2014 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 31/CT-TTg Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

1. Të ndryshohen dhe plotësohen emrat e nenit 4 dhe pikave 1 dhe 3 të nenit 4 si më poshtë:

a) Të ndryshohet dhe plotësohet emri i nenit 4 si më poshtë:

“Neni 4. Kërkesa për vlerësim”

b) Të ndryshojë dhe plotësojë pikat 1 dhe 3 të nenit 4 si më poshtë:

“e para. Vlerësimi për përparimin e nxënësve; i kushtojnë rëndësi të madhe motivimit dhe inkurajimit të përpjekjeve të nxënësve në mësim dhe trajnim; ndihmoni studentët të zhvillojnë potencialin e tyre maksimal; të sigurojë afate kohore, drejtësi dhe objektivitet.”

“3. Vlerësim i rregullt me ​​komente, vlerësim periodik sipas pikëve i kombinuar me komente; kombinoni vlerësimet e mësuesve, nxënësve dhe prindërve, në të cilat vlerësimi i mësuesit është më i rëndësishmi”.

2. Të ndryshohet dhe plotësohet pika 2, neni 5, si më poshtë:

“2. Vlerësimi i formimit dhe zhvillimit të aftësive dhe cilësive të nxënësve:

a) Kapaciteti: vetëshërbim, vetëmenaxhimi; bashkëpunojnë; vetë-studimi dhe zgjidhja e problemeve;

b) Cilësitë: studioni shumë, punoni shumë; besim, përgjegjësi; ndershmëria, disiplina; solidaritet, dashuri.”

3. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 6 si më poshtë:

“Neni 6. Vlerësimi i rregullt

1. Vlerësimi i rregullt është vlerësim në procesin e të mësuarit dhe aftësimit mbi njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe disa shprehje të aftësive dhe cilësive të nxënësve, i cili kryhet sipas ecurisë përmbajtësore të lëndëve, lëndëve dhe veprimtarive arsimore. Vlerësimet e rregullta ofrojnë reagime për mësuesit dhe studentët për të mbështetur, për të bërë rregullime në kohë dhe për të promovuar përparimin e nxënësve drejt qëllimeve të arsimit fillor.

2. Vlerësimi i rregullt i të nxënit:

a) Mësuesit përdorin fjalë për t’u treguar nxënësve se çfarë është e drejtë dhe e gabuar dhe si ta korrigjojnë atë; të shkruajë komente në fletoret e nxënësve ose në produktet mësimore kur është e nevojshme, të marrë masa specifike për të ndihmuar në kohën e duhur;

b) Nxënësit vetë-rishikojnë dhe marrin pjesë në komentimin e produkteve mësimore të juve dhe grupit tuaj në procesin e kryerjes së detyrave mësimore për të mësuar dhe për të bërë më mirë;

c) Inkurajoni prindërit e nxënësve të diskutojnë me mësuesit rreth komenteve dhe vlerësimit të nxënësve në format e duhura dhe të bashkëpunojnë me mësuesit për të inkurajuar dhe ndihmuar nxënësit të studiojnë dhe praktikojnë.

3. Vlerësimi i rregullt i kapacitetit dhe cilësisë:

a) Mësuesit bazuar në manifestimet e ndërgjegjësimit, aftësive dhe qëndrimeve të nxënësve në çdo kapacitet dhe cilësi të komentojnë dhe marrin masa në kohë për të ndihmuar;

b) Nxënësve u lejohet të rishikojnë veten dhe të marrin pjesë në komentimin e miqve dhe grupeve të miqve mbi manifestimet e çdo kapaciteti dhe cilësie për të përmirësuar veten;

c) Inkurajoni prindërit e nxënësve që të shkëmbejnë dhe koordinohen me mësuesit për të inkurajuar dhe ndihmuar nxënësit të praktikojnë dhe zhvillojnë aftësitë dhe cilësitë e tyre”.

4. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 10 si më poshtë:

“Neni 10. Vlerësimi periodik

1. Vlerësimi periodik është vlerësimi i rezultateve arsimore të nxënësit pas një periudhe studimi dhe trajnimi, për të përcaktuar shkallën e kryerjes së detyrës mësimore të nxënësit në krahasim me standardet e përcaktuara të njohurive dhe aftësive në shkollën fillore të arsimit të përgjithshëm. programin dhe formimin dhe zhvillimin e aftësive dhe cilësive të nxënësve.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 33/2010/NĐ-CP Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

2. Vlerësimi periodik i të nxënit

a) Në mes të semestrit të parë, në fund të semestrit të parë, në mes të semestrit të dytë dhe në fund të vitit shkollor, mësuesit bazohen në procesin e rregullt të vlerësimit dhe në standardet e njohurive dhe aftësive për të vlerësuar nxënësit për secilin. lënda.veprimtaritë edukative në këto nivele:

– Përfundojnë me sukses: kryejnë mirë kërkesat mësimore të lëndës ose veprimtarisë arsimore;

– Plotësoni: plotësoni kërkesat mësimore të lëndës ose veprimtarisë arsimore;

– E papërfunduar: disa kërkesa mësimore të lëndës ose veprimtarisë edukative nuk janë plotësuar;

b) Në fund të semestrit të parë dhe në fund të vitit shkollor, për lëndët: Vietnamisht, Matematikë, Shkencë, Histori dhe Gjeografi, Gjuhë të Huaja, Informatikë, Gjuhë Etnike, bëhen teste periodike;

Për klasat 4 dhe 5, ka një test periodik për Vietnamisht dhe Matematikë në mes të semestrit të parë dhe të dytë;

c) Testi periodik në përputhje me standardet e njohurive, aftësive dhe orientimit për zhvillimin e kapaciteteve, duke përfshirë pyetjet dhe ushtrimet e hartuara sipas niveleve të mëposhtme:

– Niveli 1: njohin dhe kujtojnë njohuritë dhe aftësitë e mësuara;

– Niveli 2: të kuptojë njohuritë dhe aftësitë e mësuara, të paraqesë dhe të shpjegojë njohuritë në kuptimin personal;

– Niveli 3: di të zbatojë njohuritë dhe aftësitë e mësuara për të zgjidhur probleme të njohura dhe të ngjashme në studim dhe jetë;

– Niveli 4: zbatoni njohuritë dhe aftësitë e mësuara për të zgjidhur probleme të reja ose për të dhënë reagime të arsyeshme në mësim dhe jetë në mënyrë fleksibël;

d) Testi korrigjohet, komentohet nga mësuesi, shënohet me 10 pikë, nuk jepet 0 pikë, nuk jepet pikë dhjetore dhe u kthehet nxënësve. Rezultatet e testeve periodike nuk përdoren për të krahasuar një student me një tjetër. Nëse rezultatet e testit në fund të gjysmëvjetorit të parë dhe në fund të vitit shkollor janë jonormale në krahasim me vlerësimin e rregullt, mësuesi i sugjeron shkollës që nxënësit të bëjnë një test tjetër për të vlerësuar siç duhet rezultatet e të nxënit të nxënësit.lindur.

3. Vlerësimi periodik i kapacitetit dhe cilësisë

Në mesin e semestrit të parë, në fund të semestrit të parë, në mes të semestrit të dytë dhe në fund të vitit shkollor, mësuesi i klasës së shtëpisë do të bazohet në manifestimet që lidhen me ndërgjegjësimin, aftësitë dhe qëndrimet në procesin e vlerësimit të rregullt. e progresit të nxënësit Formimi dhe zhvillimi i aftësive dhe cilësisë së çdo nxënësi, të përmbledhura sipas niveleve të mëposhtme:

a) Mirë: plotëson mirë kërkesat arsimore, manifestohet qartë dhe shpesh;

b) I kënaqur: plotësimi i kërkesave arsimore, shfaqur por jo shpesh;

c) Të bëhen përpjekje: kërkesat arsimore nuk janë plotësuar plotësisht, shprehja nuk është e qartë.”

5. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 12 si më poshtë:

“Neni 12. Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nxënësve në klasa fleksibël

Vlerësoni studentët me aftësi të kufizuara dhe studentët në klasa fleksibël që garantojnë të drejtën e tyre për kujdes dhe arsimim.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

1. Studentët me aftësi të kufizuara që marrin arsim gjithëpërfshirës do të vlerësohen në të njëjtën mënyrë si studentët pa aftësi të kufizuara me përshtatjen e kërkuar ose siç kërkohet nga plani arsimor individual.

2. Nxënësit me aftësi të kufizuara që marrin arsim special vlerësohen sipas rregullores për arsimin special ose sipas planit individual të arsimit.

3. Për nxënësit që studiojnë në klasa fleksibël: mësuesit bazohen në komente dhe vlerësime të rregullta përmes mësimeve në klasa fleksibël dhe në rezultatet e vlerësimit periodik të lëndëve matematikore dhe vietnameze. respektoni dispozitat e nenit 10 të kësaj rregulloreje.

6. Të ndryshohen dhe plotësohen emrat e neneve 13 dhe 13 si më poshtë:

a) Të ndryshojë dhe plotësojë emrin e nenit 13 si më poshtë:

“Neni 13. Dosja e vlerësimit dhe përmbledhja e rezultateve të vlerësimit”

b) Të ndryshohet dhe plotësohet neni 13 si më poshtë:

“Neni 13. Dosja e vlerësimit dhe përmbledhja e rezultateve të vlerësimit

1. Dosja e vlerësimit përfshin Kartën e Raportit Akademik dhe Përmbledhjen e rezultateve të vlerësimit arsimor të klasës.

2. Në mes të semestrit dhe në fund të semestrit, mësuesi regjistron rezultatet e vlerësimit arsimor të nxënësit në Përmbledhjen e rezultateve të vlerësimit arsimor të klasës. Tabela përmbledhëse e rezultateve të vlerësimit arsimor të klasave mbahet në shkollë sipas rregullores.

3. Në përfundim të vitit shkollor, mësuesi i klasës regjistron rezultatet e vlerësimit arsimor të nxënësit në procesverbal. Transkriptet ruhen nga shkolla për kohëzgjatjen e qëndrimit të nxënësit në shkollë dhe i jepen nxënësit pas përfundimit të shkollës fillore ose kur ndjek një shkollë tjetër.”

7. Të ndryshohet dhe plotësohet pika 1 e nenit 14 si vijon:

“e para. Duke marrë parasysh përfundimin e programit të klasës:

a) Studentët që konfirmohen për të përfunduar programin e klasës duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

– Vlerësimi periodik i mësimit të përfundimit të vitit shkollor të çdo lënde dhe veprimtarie edukative: E përfunduar mirë ose e përfunduar;

– Vlerësimi periodik i çdo kapaciteti dhe cilësie në fund të vitit shkollor: I mirë ose i kalueshëm;

– Provimet periodike në fund të vitit shkollor për lëndët me pikë 5 e lart;

b) Për nxënësit që nuk janë konfirmuar për të përfunduar programin e klasës, mësuesit planifikojnë, udhëzojnë dhe ndihmojnë; vlerësim shtesë për përfundimin e programit në klasë;

c) Për nxënësit që janë udhëzuar dhe ndihmuar, por nuk kanë të drejtë të plotësojnë programin e klasës, në varësi të shkallës së paplotësimit në lëndë, veprimtarive arsimore, nivelit të formimit dhe zhvillimit; disa kompetenca dhe cilësi, mësuesi bën një listë. dhe i raporton drejtorit për shqyrtim dhe vendim për ngritje në detyrë ose mbajtje.”

8. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 15 si më poshtë:

……

Shkarkoni skedarin për t’iu referuar përmbajtjes së detajuar!

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *