Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT về trợ giúp xã hội

Rate this post

Qarkorja 21/2017/TT-BLDTBXH

Amendamenti i Qarkores së Përbashkët 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT për ndihmën sociale

Më 7 gusht 2017, Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale nxori Qarkoren 21/2017/TT-BLDTBXH që ndryshon Qarkoren e Përbashkët 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT që udhëzon regjimin e menaxhimit financiar dhe zbatimin e projekti “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale të Vietnamit” duke përdorur kreditë e Bankës Botërore. Qarkorja hyn në fuqi nga data 22 shtator 2017. Ju ftojmë të konsultoheni.

Po shikoni: Qarkorja 21/2017/TT-BLDTBXH Ndryshon Qarkoren e Përbashkët 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDĐT për ndihmën sociale

Përmbajtja e Qarkores 21/2017/TT-BLDTBXH

MINISTRIA E PUNËS – TRAFIKULTIT DHE SHOQËRISË
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——–o0o———

Nr: 21/2017/TT-BLDTBXH

lumi Brendshmedite 07 muaj 08 vit 2017

RRETHOREN

Amendamentet dhe plotësimet e një numri artikujsh të MONEDHËS SË KONFERENCËS Nr. 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT UDHËZIME MBI MENAXHIMIN FINANCIAR DHE ZBATIMIN E PROJEKTIT “HEQJA E SHBBASHKËSISË SË SË VIETNËS”

Në zbatim të Dekretit Nr. 14/2017/ND-CP, datë 17 shkurt 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 163/2016/ND-CP datë 21 dhjetor 2016 që udhëzon zbatimin e Ligjit për Buxhetin e Shtetit 2015;

Në bazë të Dekretit Nr. 163/2016/ND-CP të datës 14 korrik 2010 të Qeverisë për menaxhimin e borxhit publik;

Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 16/2016/ND-CP datë 16 mars 2016 për menaxhimin dhe përdorimin e kapitalit të asistencës zhvillimore zyrtare (ODA) dhe kredive koncesionare nga donatorët e huaj;

Në bazë të Marrëveshjes së financimit nr. 5354-VN të nënshkruar më 24 prill 2014 ndërmjet Qeverisë së Republikës Socialiste të Vietnamit dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Zhvillimit;

Në bazë të Shkresës Zyrtare Nr. 8858/BTC-QLN të Ministrisë së Financave, datë 3 korrik 2017, për komentimin e draft Qarkores që ndryshon Qarkoren e Përbashkët Nr. 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDĐT;

Në bazë të Shkresës Zyrtare Nr. 244/BGDĐT-KHTC të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit të datës 24 janar 2017 për komentimin e ndryshimeve në Qarkoren e Përbashkët Nr. 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDĐT;

Me kërkesë të Drejtorit të Departamentit Ligjor dhe Drejtorit dhe Drejtorit të Bordit të Menaxhimit të Projektit “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale vietnameze”:

Ministri i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale shpall Qarkoren që ndryshon dhe plotëson një sërë nenesh të Qarkores së Përbashkët Nr. 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT datë 22 shtator 2014 të Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjet Sociale Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale, Ministri i Financave dhe Ministri i Arsimit dhe Trajnimit drejtojnë regjimin e menaxhimit financiar dhe zbatimin e Projektit “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale në Vietnam” duke përdorur kredinë e Bankës Botërore.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Qarkores së Përbashkët Nr. 26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT datë 22 shtator 2014 të Ministrit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale, Ministrit të Financave dhe Ministrit të Edukimi dhe trajnimi udhëzojnë regjimin e menaxhimit financiar dhe zbatimin e Projektit “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale të Vietnamit” duke përdorur kreditë e Bankës Botërore:

1. Të shtohet pika 10, neni 2, si më poshtë:

“dhjetë. Përfituesi: është përfaqësuesi ligjor i familjes për të marrë paketën e konsoliduar të ndihmës sociale, duke përfshirë: (a) Ata që regjistrohen për të marrë para në emër të familjes; (b) Personi i cili është regjistruar për të marrë para nga përfaqësuesi i familjes; (c) Personi emri i të cilit është në listën për t’u marrë në emër të familjes, është i certifikuar nga Komiteti Popullor i Komunës, por nuk është nëpunës apo punonjës i agjencisë së pagesave.”

Tham Khảo Thêm:  Công văn 7444/BTC-TCHQ Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

2. Të ndryshohen dhe plotësohen pikat 5, 9 dhe 10 të nenit 6, si më poshtë:

a) Të ndryshohet pika b, pika 5 si më poshtë:

“b) Harton dhe përmbledh planin e funksionimit të projektit, planin financiar dhe raportin mbi funksionimin e projektit në provincë, raportin tremujor për funksionimin dhe disbursimin e projektit në provincë, Bordit Qendror të Menaxhimit të Projektit dhe kryen detyrat e përcaktuara në Rregulloren për Organizimi dhe funksionimi i Bordit të Menaxhimit të Projektit Provincial;

b) Të ndryshojë pikën 9 si më poshtë:

“9. Zyrat postare provinciale dhe rrethore: janë përgjegjëse për respektimin e dispozitave të pikës 2, nenit 15 të kësaj qarkoreje. Posta e rrethit paguan subjektet e duhura sipas listës së Drejtorisë së Punës të Rrethit – Invalidët dhe Çështjet Sociale; Çdo tremujor, në fund të vitit, buxheti cakton numrin e përfituesve dhe atyre që nuk marrin ende përfitime me Drejtorinë e Punës së Qarkut – Invalidët dhe Çështjet Sociale. Në rast të humbjes së parave në procesin e kryerjes së pagesës, kryerjes së pagesës për përfituesit e gabuar, jo shumën e saktë sipas listës së pagesave, posta e rrethit është përgjegjëse për rikuperimin dhe rimbursimin ndaj përfituesve ose agjencisë që ka nënshkruar. kontratës dhe është përgjegjës para ligjit.”

c) Të ndryshohet pika b, pika 10 si më poshtë:

“b) Bëni një listë të pagesave mujore sipas nivelit të parashikuar të mbështetjes; tërhiqni parashikimin e buxhetit për paketën e ndihmës sociale të përfshirë në vlerësimin e caktuar; Në fund të vitit buxhetor, shuma e papaguar përfituesve do të kthehet në buxhet. Transferoni para dhe jepni listën e pagesave mujore në postën e rrethit, siç përcaktohet në pikën b, pika 2, neni 15 i kësaj Qarkoreje.”

d) Shtoni pikën c pas pikës b, pikën 10 si më poshtë:

“c) Të këshillojë Kryetarin e Komitetit Popullor të rrethit për nxjerrjen e vendimit për miratimin e listës së bashkëpunëtorëve të fshatit. Menaxhimi i aktiviteteve të bashkëpunëtorëve të fshatit sipas Procesit të Menaxhimit, raportimi i rrjetit të bashkëpunëtorëve të fshatit, projekti “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale në Vietnam” nxjerrë në Vendimin Nr.76/QD-BQLDA datë 22 qershor 2016 të Drejtorit, Drejtori i Bordit të Menaxhimit të Projektit “Forcimi i sistemit të ndihmës sociale në Vietnam” dhe plani i punës së bashkëpunëtorëve të fshatit të miratuar nga Bordi Drejtues Projekt i miratuar nga qendra. Çdo muaj, bëni dhe transferoni në Postë një listë të bashkëpunëtorëve të fshatit dhe fshatit për të paguar dhe të jeni përgjegjës për menaxhimin dhe monitorimin e të dhënave të pagesave për bashkëpunëtorët e fshatit dhe fshatit (kopje) të transferuara nga Posta.”

3. Të ndryshohet dhe plotësohet pika a, pika 1, neni 14, si më poshtë:

“a) Aplikimi për pjesëmarrje: Subjektet që kualifikohen për politikën e mbështetjes duhet të kenë një aplikim për të marrë pjesë në Projekt (Shtojca e bashkangjitur) dhe dokumente për secilën lëndë si më poshtë:

– Për gratë shtatzëna: Një letër kontrolli antenatal ose një kartë me ultratinguj (me emrin e plotë, datën e lindjes, adresën e gruas shtatzënë, moshën e shtatzënisë dhe kohën e parashikuar të lindjes) e vërtetuar nga institucioni. mjekësore;

– Për fëmijët nga 0 deri në 03 vjeç: Një kopje e certifikatës së lindjes së fëmijës ose certifikatës së lindjes së fëmijës ose vërtetimit të Komitetit Popullor të Komunës (për komunat jashtëzakonisht të vështira) të datës së lindjes së fëmijës. Fëmijët në aplikimin për të marrë pjesë në projekt;

– Për fëmijët nga 3 deri në 15 vjeç: Kopje e certifikatës së lindjes së fëmijës ose vërtetim nga Komiteti Popullor i Komunës (për komunat me vështirësi të veçanta) të datës së lindjes së fëmijës dhe vërtetim se fëmijët nuk janë aktualisht në shkollën e Komiteti Popullor i Komunës në Aplikimin për Pjesëmarrje në Projekt.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 26/2009/QĐ-TTG Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

4. Të ndryshohet pika 2, neni 15, si më poshtë:

“2. Organizatat që paguajnë për paketat e ndihmës sociale përmes postës:

a) Organizata që lidh kontratën për pagesën e paketave të ndihmës sociale të integruar për familjet me Postën:

– Departamenti i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale caktohet nga një autoritet kompetent për të vlerësuar shpenzimet e buxhetit të shtetit (buxheti i brendshëm dhe kapitali i huaj) për zbatimin e politikave të përcaktuara në pikën 1, neni 15 të kësaj qarkoreje. paketën e integruar të ndihmës sociale për familjet me postën e qarkut dhe dërgoni 02 kopje të kontratës Bordit të Menaxhimit të Projektit Provincial dhe Bordit Qendror të Menaxhimit të Projektit si bazë për pagesën e tarifës në zyrën postare të qarkut;

– Bordi Krahinor i Menaxhimit të Projektit nënshkruan kontratën për pagesën e tarifave të shërbimit të paguar subjekteve dhe shpërblimin për bashkëpunëtorët e fshatit dhe fshatit me Postën Krahinore sipas përcaktimeve të pikës b, pikës 1, nenit 11 të kësaj qarkoreje.

b) Transferoni para për pagesë:

– Çdo muaj, Departamenti i Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale do të bazohet në listën e përfituesve të politikave të subvencionimit dhe mbështetjes sipas paketës së konsoliduar të ndihmës sociale për çdo familje (duke përfshirë ato që rriten, ulen në krahasim me muajin e kaluar); shtesat mujore dhe shpenzimet mbështetëse (përfshirë borxhet dhe shpenzimet e funeralit të përfituesve të mbrojtjes sociale); tërhiqni vlerësimin në Thesarin e Shtetit, vendosni një urdhër transferte parash për postën e rrethit dhe listën e pagesave të muajit të ardhshëm (përfshirë listën e paketave të ndihmës së familjes dhe listën e bashkëpunëtorëve të fshatit) për postën. energjia e qarkut para datës 30 ;

– Çdo muaj, Bordi Qendror i Menaxhimit të Projektit do të bazohet në kërkesën për paradhënie parash nga Bordi i Menaxhimit të Projektit Krahinor për tarifat e shërbimit postar dhe shpërblimin për bashkëpunëtorët e fshatit (muajin e ardhshëm); të kryejë procedurat e kontrollit dhe të transferojë para në llogarinë e transaksionit të Postës Krahinore të hapur në bankë brenda 7 ditëve pune;

– Postat provinciale transferojnë shpërblimin për bashkëpunëtorët e fshatit në llogaritë e transaksionit të zyrave postare të rretheve të hapura pranë bankave brenda 2 ditëve pune nga data e marrjes së parave nga Bordi Qendror i Menaxhimit të Projektit.

c) Vendi dhe koha e pagesës:

– Pagesa e paketës së konsoliduar të ndihmës sociale për familjet nga data 5 deri në datën 18 të çdo muaji në format e mëposhtme:

+ Mbledhja në zyrat postare kulturore të komunës, zyrat postare ose vendet e pagesave të rregulluara nga zyrat postare (për komunat dhe repartet që nuk kanë poste kulturore komunale, zyra postare) për familjet;

+ Në shtëpi për familjet që nuk mund të shkojnë në postën e kulturës së komunës, postën apo vendin e pagesës të rregulluar nga posta si p.sh. të moshuar të vetmuar, persona me aftësi të kufizuara të rënda, veçanërisht persona me aftësi të kufizuara të veçanta, nuk ka përfitues zëvendësues dhe familjet kanë vështirësi në marrjen e parave në pikat e centralizuara të pagesave. Lista e këtyre subjekteve bëhet nga zyrtarët e punës, invalidëve të luftës dhe çështjeve sociale në nivel komune, i dorëzohet për konfirmim Kryetarit të Komitetit Popullor të Komunës, i dërgohet për përmbledhje Divizionit të Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale dhe i përcillet posta e qarkut, paguaj;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất 3 sách Chân trời sáng tạo

– Pagesa e shpërblimit për bashkëpunëtorët e fshatit do të bëhet në vendin e centralizuar të pagesës dhe në të njëjtën kohë me pagesën e paketës së konsoliduar të ndihmës sociale. Bashkëpunëtorët e fshatit duhet të marrin drejtpërdrejt shpërblimin dhe nuk mund të autorizojnë të tjerët që ta marrin atë në emër të tyre. Për 3 muaj radhazi, nëse një bashkëpunëtor fshati nuk vjen për të marrë para, ky shpërblim do t’i ndërpritet dhe nuk do t’i paguhet bashkëpunëtorit të fshatit, posta e rrethit njofton Drejtorinë e Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale për ta trajtuar.

d) Procesi i kryerjes së pagesës:

– Për paketën e integruar të ndihmës sociale për familjet:

+ Bazuar në listën e pagesave mujore të ofruar nga Departamenti i Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale. Posta e qarkut transferon listën e familjeve në pikat e pagesave për të organizuar pagesat për familjet. Posta e qarkut do të organizojë pika të përshtatshme pagese për familjet për të marrë para;

+ Punonjësi i pagesës i zyrës postare i kërkon përfituesit të nënshkruajë për marrjen dhe të shkruajë emrin e tij të plotë në listën e pagesave; Në të njëjtën kohë, punonjësi i pagesës i zyrës postare nënshkruan dhe konfirmon faturën e ndihmës familjare. Në rast se marrësi i pagesës nuk është në gjendje të nënshkruajë, ai/ajo mund të përdorë gishtin për të treguar dhe marrësi do të kërkojë dhe do të shkruajë emrin e plotë të përfituesit. Në rast se familja nuk vjen për të marrë kompensimin ose zyrtari paguan në shtëpi, por nuk ka marrës, paguesi do ta kthejë shumën e papaguar në postën e qarkut për dorëzim muajin e ardhshëm;

+ Në rast se familja nuk merr para për 2 muaj rresht, punonjësi i pagesës së postës është përgjegjës për koordinimin me Komitetin Popullor të Komunës për të zbuluar arsyen. Në rast se subjekti vdes, mungon ose largohet nga zona, Komiteti Popullor i Komunës njofton Drejtorinë e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale, për kryerjen e procedurave për shkurtimin e përfitimeve ose pezullimin e pagesës së përfitimeve sipas rregulloreve. .

– Për pagesën e shpërblimit për bashkëpunëtorët e fshatit dhe fshatit: Posta e rrethit transferon listën e pagesave në zyrat postare që kryejnë pagesën dhe kërkon që bashkëpunëtorët e fshatit, marrësi të nënshkruajnë dhe të marrin dhe të specifikojnë emrin dhe adresën e tyre të plotë. listën e pagave.

d) Raportimi dhe shlyerja:

– Çdo muaj posta e rrethit përmbledh dhe raporton numrin e familjeve dhe bashkëpunëtorëve të fshatit që kanë marrë para, shumën e paguar dhe listën e familjeve dhe bashkëpunëtorëve të fshatit që nuk kanë marrë ende subvencionin. granti për të transferuar pagesën muajin e ardhshëm në Divizioni i Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale, Bordi Drejtues i Projektit Krahinor, Posta Provinciale para datës 20 të çdo muaji; dhe njëkohësisht dërgojnë një kopje në Komitetin Popullor të Komunës në zonë për monitorim dhe mbikëqyrje;

Sa dosje dokumenti i Departamentit të Arsimit Thay për më shumë detaje.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT về trợ giúp xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *