Thông tư 203/2016/TT-BTC về phí ủy thác tư pháp dân sự Quy định mức thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Rate this post

Thông tư 203/2016/TT-BTC phí ủy thác tư pháp dân sự

Quy định về mức thu, nộp và quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Thông tư số Thông tư 203/2016 thay thế Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định về lệ phí thực hiện nghĩa vụ tư pháp trong vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài. Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu lệ phí thực hiện nghĩa vụ tư pháp trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư 203/2016/TT-BTC phí ủy thác tư pháp dân sự Quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí ủy thác tư pháp vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Ngoài ra, Thông tư số 203/2016/BTC hướng dẫn tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được hàng tháng và quyết toán năm theo hướng dẫn tại điểm 3, điều 19 và điểm 2, điều 26 của Thông tư Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, Thông tư 203/2016 quy định, vào ngày mùng 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Nội dung thông tư phí ủy thác tư pháp dân sự

TÀI CHÍNH
—————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————
Con số: 203/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

nhà tròn
QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY ĐỊNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ KHU ĐỂ THỰC HIỆN THẨM QUYỀN THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI BẦU CỬ ĐIỆN DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí giám đốc thẩm vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

1. Thông tư này quy định mức thu, phương thức thu, nộp và quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp trong vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  70 câu danh ngôn về thầy cô hay và ý nghĩa nhất

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí ủy thác tư pháp vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý lệ phí ủy thác tư pháp vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài hiện hành.

Điều 2. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết việc thi hành án dân sự làm ủy thác tư pháp vụ việc dân sự của Việt Nam ra nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu lệ phí thực hiện nghĩa vụ tư pháp trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Biểu thuế

1. Lệ phí giám đốc thẩm vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là 150.000 đồng/văn bản.

2. Lệ phí trung thực tư pháp vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài không bao gồm các chi phí khác như: chi phí giám định, phí công chứng, phí bưu phí. Các chi phí này do người yêu cầu ủy thác tư pháp chi trả theo quy trình hiện hành và theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước nhận ủy thác tư pháp trong vụ án dân sự.

Điều 5. Miễn phí

Công dân Việt Nam thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tương trợ. tự do khởi kiện trong vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1173/TCHQ-GSQL Nhập khẩu xe ô tô đầu kéo, đã qua sử dụng, sản xuất năm 2007

Điều 6. Khai và nộp lệ phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức biểu thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản biểu giá chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền thu hàng tháng và nộp hàng năm theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 19 và điểm 2 Điều 26 Thông tư số 11/2011/NĐ-CP. 156/2013/. TT-BTC ngày 6-6. tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 7. Quản lý phí

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước quy định trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí. để thực hiện hôn nhân hợp pháp dân sự.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, giao nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Thông tư này sẽ thực hiện theo quy định của Luật phí và thuế; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc in, phát hành, quản lý, sử dụng phiếu thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản thay đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Trang web của chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Vũ Thị Mai

Vui lòng truy cập trang tải xuống để biết chi tiết Thông tư số Thông tư 203/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 203/2016/TT-BTC về phí ủy thác tư pháp dân sự Quy định mức thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *