Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT Quy định mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Rate this post

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT

Quy định mới về thăng hạng nhà giáo

Ngày 18/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập . Vì vậy, ngoài việc đạt chuẩn nghề nghiệp, giáo viên còn phải đáp ứng một số điều kiện khác.

Bạn đang xem: Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT Quy định mới về thi nâng ngạch giáo viên

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành thông tư này. 10/2017, thay thế Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, giáo viên THCS, giáo viên hạng II.

Nội dung Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT xét thăng hạng nhà giáo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: 20/2017/TT-BGDĐT

Hà NộiNGÀY 18 THÁNG số 8 20 năm17

nhà tròn
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA HỘI KHUYẾN MÃI TIỀM NĂNG, GIÁO VIÊN TRÌNH BÀY RIÊNG

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi được sự đồng ý của Bộ Nội vụ tại Công văn số. Công văn số 3474/BNV-CCVC ngày 03/7/2017 về việc công bố Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi/kiểm tra và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. của giáo viên mầm non, THCS công lập;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập.

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông (sau đây gọi là thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi

2. Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi là giáo viên) giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, giáo dục chuyên nghiệp cấp huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên (trong văn bản sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và được xếp lương theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên; tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Giáo viên mầm non được vận dụng Thông tư này để dự thi nâng chức danh nghề nghiệp sau khi đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 2. Nguyên tắc thi nâng chức danh nghề nghiệp giáo viên

1. Việc cử giáo viên dự thi nâng chức danh nghề nghiệp cần căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương.

2. Giáo viên được dự thi thăng hạng từ hạng thấp nhất lên hạng cao nhất của cùng chức danh nghề nghiệp do mình đảm nhiệm.

3. Giáo viên dự thi thăng tiến phải có đầy đủ hồ sơ, minh chứng. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận thì bằng chứng là xác nhận của cơ quan tuyển dụng giáo viên về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí này của giáo viên.

4. Việc tổ chức thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Cơ sở giáo dục có yêu cầu tuyển dụng chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký dự thi và được cơ quan có thẩm quyền cử đi thi.

2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá là đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển; có đủ trình độ chuyên môn và đạo đức; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian nhận thông báo xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mẫu giáo; Thông tư liên tịch số Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Giáo viên mầm non khi áp dụng Thông tư này để dự thi tốt nghiệp phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non. giáo viên đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Chương II

NỘI DUNG, PHIẾU THI XÃ HỘI CÔNG GIÁO VIÊN

Điều 4. Đối với kỳ thi nâng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I

1. Thi kiến ​​thức chung

a) Hình thức thi:

Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tốt nghiệp quyết định lựa chọn một trong ba hình thức sau: Tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm.

b) Thời gian thi: Thi tự luận 150 phút; thi tự chọn 45 phút; Bài thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, thời gian làm bài là 120 phút.

c) Nội dung thi: Nhằm kiểm tra kiến ​​thức, hiểu biết của giáo viên về Luật Viên chức, pháp luật chuyên ngành, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo. đặc biệt; xu thế quốc tế, định hướng chiến lược phát triển ngành và chiến lược, chính sách phát triển giáo dục các cấp học hiện nay. Vận dụng kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề nêu trên để tìm hướng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế ở cấp trường theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Năng lực hiểu biết của đề thi và nội dung bài thi luật viên chức là 30%; trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 70%.

2. Môn thi nghiệp vụ

a) Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp

b) Thời gian thi

– Chuẩn bị: giáo viên coi thi chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn về nội dung thi tại tiết c điểm này.

– Thuyết trình: tối đa 15 phút/giáo viên.

– Phỏng vấn trực tiếp: tối đa 15 phút/giáo viên.

c) Nội dung thi: Giáo viên dự thi nộp báo cáo tóm tắt kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh, kết quả công tác quản lý, chỉ đạo (đối với giáo viên làm công tác quản lý) kể từ khi được phân công phụ trách. bổ nhiệm vào ngạch của chức danh đang giữ đến thời điểm đăng ký dự thi thăng hạng; Phỏng vấn những vướng mắc chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, giải pháp tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục liên quan đến tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I.

3. Thi Ngoại ngữ

a) Hình thức thi: trắc nghiệm

b) Thời gian thi: 45 phút

c) Nội dung thi: Kiểm tra kỹ năng đọc, viết trình độ bậc 3 của một ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành ngoại ngữ. 6 cấp độ. khung năng lực Việt Nam (gọi tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

d) Môn ngoại ngữ dự thi: giáo viên dự thi đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

Đối với giáo viên dạy một trong các ngoại ngữ trên phải dự thi ngoại ngữ thứ 2 bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

4. Thi Tin học

a) Hình thức thi:

Lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tốt nghiệp quyết định lựa chọn một trong hai hình thức thi trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính.

b) Thời gian thi: 45 phút

c) Nội dung thi: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I.

Phòng giáo dục Sa Thầy Tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT Quy định mới về thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *