Thông tư 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Rate this post

Qarkorja 19/2016/TT-BYT

Udhëzime për menaxhimin e higjienës në punë dhe shëndetit të punëtorëve

Më 30 qershor 2016, Ministria e Shëndetësisë nxori Qarkoren 19/2016/TT-BYT që udhëzon menaxhimin e higjienës dhe shëndetit në punë të punonjësve, ndihmën e parë dhe punën e urgjencës në vendin e punës dhe regjimet raportojnë në institucionet shëndetësore në bazë, rrethe dhe provinciale. nivelet.

Po shikoni: Qarkorja 19/2016/TT-BYT Udhëzime për menaxhimin e higjienës në punë dhe shëndetin e punëtorëve

Përmbajtja kryesore e Qarkores 19/2016/TT-BYT përfshin 5 kapituj, 25 artikuj dhe 8 formularë shoqërues. Qarkorja 19/2016/TT-BYT hyri në fuqi më 15 gusht 2016.

Përmbajtja kryesore e Qarkores 19/2016/TT-BYT:

MINISTRIA E SHENDETESISE
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Numri: 19/2016/TT-BYT

Hanoi, ditë 30 muaj 06 2016

RRETHOREN
UDHËZIME PËR MENAXHIMIN E HIGJENËS SË PUNËSORËS DHE SHËNDETIT TË PUNONJËSVE

Në zbatim të Kodit të Punës të Kuvendit Kombëtar të datës 18 qershor 2012;

Në bazë të Ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë të datës 25 qershor 2015 të Kuvendit Kombëtar;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 39/2016/ND-CP i datës 15 maj 2016 që detajon zbatimin e një numri nenesh të Ligjit për sigurinë dhe higjienën në punë;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 44/2016/ND-CP i datës 15 maj 2016 që detajon një sërë nenesh të Ligjit për sigurinë dhe sanitarinë në punë për inspektimin teknik të sigurisë në punë, trajnimin për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe monitorimin e mjedisit të punës;

Në bazë të Dekretit nr. 63/2012/ND-CP të datës 3 gusht 2012 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Shëndetësisë;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Shëndetësisë së Menaxhimit të Mjedisit;

Ministri i Shëndetësisë nxjerr një qarkore që udhëzon menaxhimin e higjienës në punë dhe shëndetit të punëtorëve.

Kapitulli I
MENAXHIMI I HIGJENËS SË PUNËS DHE SHËNDETIT TË PUNONJËSVE

Neni 1. Përmbajtja e menaxhimit të higjienës në punë

1. Përmbajtja e menaxhimit të higjienës së punës në ndërmarrjen e punës përfshin:

a) Përgatit dhe përditëson dosjen e higjienës në punë të institucionit të punës;

b) Monitorimi i mjedisit të punës;

c) Kontrolli shëndetësor para punësimit, kontrolli periodik shëndetësor, ekzaminimi dhe zbulimi i sëmundjeve profesionale dhe ekzaminimi periodik i sëmundjeve profesionale;

d) Kontrolli, parandalimi dhe reduktimi ieh?u efektet e faktorëve të dëmshëm në mjedisin e punës në shëndet;

d) Higjiena dhe parandalimi i sëmundjeve, sigurimi i sigurisë ushqimore, përmirësimi shëndeti në punë;

e) Siguron që kërkesat për objektet sanitare dhe të mirëqenies në vendin e punës janë përmbushur siç specifikohet në Shtojcën 1 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore;

g) miliardëmakinë Të organizojë ndihmën e parë dhe ndihmën e parë për aksidentet në punë në vendin e punës (në tekstin e mëtejmë ndihma e parë dhe shkurt ndihma e parë) dhe të sigurojë ndihmën e parë dhe pajisjet e ndihmës së parë.

2. Çdo vit, ndërmarrjet prodhuese dhe afariste duhet të përpunojnë përmbajtjen e higjienës dhe menaxhimit të shëndetit në punë në planin e sigurisë dhe shëndetit në punë për ndërmarrjen.

Neni 2. Kërkesat për menaxhimin e shëndetit të punëtorëve

1. Menaxhimi, kujdesi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve profesionale për punonjësit duhet të kryhen që nga momenti kur punonjësit janëeh?punësimit dhe gjatë periudhës së punës në ndërmarrjen e punës.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 91/2018/TT-BTC Kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

2. Rregullimi, rregullimii pa tregtueshëmp pozicioni i punës duhet të jetë i përshtatshëm vGjendja shëndetësore e punonjësit dhe në të njëjtën kohë të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

a) Mosarranzhimi i personave që vuajnë nga sëmundje profesionale për të punuar në pozicione pune që janë të ekspozuar ndaj faktorëve të dëmshëm që shkaktojnë sëmundje të tilla profesionale, kur ato nuk janë kontrolluar ose reduktuar.eh?u ekspozohesh ndaj këtyre faktorëve të dëmshëm;

b) Kufizimi i sistemimit të punonjësve që vuajnë nga sëmundje kronike për të punuar në pozicione me faktorë të dëmshëm që lidhen me sëmundjen aktuale. Në rast se është e nevojshme të organizohen punonjës me sëmundje kronike për të punuar në pozicione pune me faktorë të dëmshëm që lidhen me sëmundjen aktuale. i infektuar atëherë punëdhënësi duhet të shpjegojë plotësisht faktorët e dëmshëm për shëndetin e punëtorit dhe mund të organizohet për të punuar vetëm pasi të ketë pëlqimin me shkrim të punëmarrësit.

Neni 3. Të dhënat e menaxhimit shëndetësor të punonjësve

1. Një dosje e menaxhimit shëndetësor të punonjësve përfshin:

a) kartela personale shëndetësore e punonjësit;

b) Të dhënat e menaxhimit të shëndetit dhe sëmundjeve të të gjithë punonjësve që punojnë në ndërmarrjen e punës (në tekstin e mëtejmë të referuara si të dhënat e menaxhimit të shëndetit dhe sëmundjeve).

2. Kartela personale shëndetësore e punonjësit përfshin:

a) Çertifikatë shëndetësore ose fletë kontrolli shëndetësor përpara se të organizohet në punë, për rastin kur punonjësi është i ekspozuar ndaj faktorëve të dëmshëm që shkaktojnë sëmundje profesionale, punëmarrësi kryen profesione ose punë të rënda ose të rrezikshme, të rrezikshme dhe veçanërisht të rënda, toksike dhe të rrezikshme sipas rregulloret aktuale ligjore;

b) Librezën periodike të kontrollit shëndetësor ose librin mjekësor të zbulimit të sëmundjeve profesionale, në rast se punonjësi është i ekspozuar ndaj faktorëve të dëmshëm që shkaktojnë sëmundje;H profesionet dhe punëmarrësit që bëjnë profesione dhe punë të rënda, të rrezikshme dhe të rrezikshme, dhe veçanërisht punë të rënda, të rrezikshme dhe të rrezikshme sipas rregulloreve aktuale të ligjit;

c) të dhënat për sëmundjet profesionale të punonjësit (nëse ka);

d) Lirimi nga spitali, pushimi mjekësor ose dokumentet përkatëse të trajtimit (nëse ka)

3. Pasojnë të dhënat e menaxhimit të shëndetit dhe sëmundjeve mostër rregullat të specifikuara në Shtojcën 2 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore.

Neni 4. Menaxhimi i regjistrave të ndihmës së parë të aksidenteve në punë

1. Të gjithasaj rastet e aksidenteve në punë ose të helmimit në vendin e punës duhet të regjistrohen në një kartelë mjekësore emergjente të aksidenteve në punë.

2. Dosja për ndihmën e parë për aksidente në punë duhet të respektohet mformularin e specifikuar në Shtojcën 3 të lëshuar së bashku me këtë Qarkore dhe duhet kurseni mbahet në ndërmarrjen e punës sipas dispozitave të ligjit aktual.

kapitulli II
NDIHMA E PARË, EMERGJENCA NË PUNË

Neni 5. Kërkesat për ndihmën e parë dhe operacionet emergjente

1. Rregullimi i forcave paraprake shpëtimndihma e parë, pajisje, pajisje, objekte Ndihma e parë, ndihma e parë dhe ndihma e parë duhet të bazohen në faktorët e mëposhtëm:

a) Lloji i prodhimit, natyra e faktorëve të rrezikshëm dhe të dëmshëm;

b) Numri i punonjësve, numri i turneve të punës; rregullimi i ndërrimeve të punës;

c) Rreziku i shkaktimit të një aksidenti mund të jetëeh? ndodh në punë;

d) Largësia nga vendi i punës deri në objektin më të afërt mjekësor;

dd) Shkalla e aksidenteve në punë (nëse ka).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5378/BNV-CCVC Điều kiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

2. Për pozicionet e punës ku përdoren kimikate toksike ose lëndë gërryese, duhet të pajiset me dush ajri.nFurnizimet dhe pajisjet për larjen e syve në një vend lehtësisht të aksesueshëm në zonën e punës dhe të mbrojtura infermierinë siç specifikohet nga prodhuesi ose siç kërkohet nga ligji (ni pa tregtueshëmkeni).

3. Për vendet e punës që përdorin kimikate që janë klasifikuar si kimikate të rrezikshme sipas dispozitave të ligjit. rreth Për kimikatet, duhet të ketë një kartë sigurie kimike në Vietnamisht, ku të tregohen qartë udhëzimet për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë për atë kimikat, dhe të vendosur pranë pozicionit të çantës së ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë për qasje të lehtë. GRATËi pa tregtueshëmNëse përdorni kimikate me antidotë, atëherësajUnë kam në dispozicion antidot dhe udhëzime në Vietnamisht në çantën e ndihmës së parë.

4. Të ketë një forcë të ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë që plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 7 të kësaj qarkoreje.

5. Të shpallë publikisht informacionin për vendndodhjen dhe sasinë e kompleteve të ndihmës së parë, pajisjeve, ambienteve të ndihmës së parë, dhomave ose zonave të ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë dhe listën e anëtarëve të forcave të ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë. kërkime në zonat e punës të institucionit të punëseh? që punonjësit të dinë dhe përdorin kur është e nevojshme.

6. Pajisjet dhe pajisjet e ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë (përfshirë çantat e ndihmës së parë) dhe numri i punonjësve të ndihmës së parë dhe të urgjencës duhet të kontrollohen dhe rishikohen periodikisht për t’u siguruar që ata janë gjithmonë në gjendje të mirë pune. të përdorura mirë dhe në përputhje me kërkesat të përcaktuara në këtë qarkore.

Neni 6. Rregulloret për thasët e ndihmës së parë

1. Çantat e ndihmës së shpejtë duhet të vendosen në zonën e punës së punonjësit, në një vend të dukshëm dhe lehtësisht të arritshëm, me simbolin e kryqit.

2. Përmbajtja dhe sasia e qeseve të ndihmës së parë është në përputhje me dispozitat në Shtojcën 4 të lëshuar me këtë Qarkore.

Neni 7. Organizimi i forcave të ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë

1. Ndihma e parë dhe forca e ndihmës së parë përfshin:

a) Punëmarrësi caktohet nga punëdhënësi për të marrë pjesë në forcën e ndihmës së parë. Caktimi i punonjësve në forcën e ndihmës së parë duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

– Jini mjaftueshëm të shëndetshëm dhe vullnetarë për të marrë pjesë në aktivitetet e ndihmës së parë dhe urgjencës;

– Mund të jetë i pranishëmeh?m në vendin e aksidentit në punë për të ofruar ndihmën e parë dhe ndihmën e parë gjatë kohës së punës;

– Të jenë të trajnuar për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë sipas udhëzimeve në nenin 9 të kësaj Qarkoreje.

b) Punonjësit shëndetësorë në ndërmarrjet e prodhimit dhe të biznesit.

2. Për ndërmarrjet prodhuese dhe afariste që kanë vende pune në listën e vendeve të punës me kërkesa strikte për sigurinë dhe higjienën në punë, punëdhënësi do të rregullojë dhe rregullojë numrin e punonjësve për të kryer punën. Ndihma e parë dhe ndihma e parë janë si më poshtë:

a) Nën 100 punonjës duhet të organizojnë të paktën 01 punonjës për të kryer ndihmën e parë dhe punë emergjente;

b) Për çdo 100 punonjës shtesë, duhet të sigurohet të paktën 01 punonjës shtesë për të kryer ndihmën e parë dhe punë emergjente.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 122/2017/NĐ-CP Quy định mới về doanh nghiệp kinh doanh xổ số Vietlott

3. Për objektet e tjera prodhuese dhe afariste, punëdhënësi rregullon dhe rregullon numrin e punonjësve për kryerjen e punëve të ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë si më poshtë:

a) Nën 200 punonjës, duhet të organizohet të paktën 01 punonjësg ndihma e parë, ndihma e parë;

b) Për çdo 150 punonjës shtesë, duhet të sigurohet të paktën 01 punonjës shtesë për të kryer ndihmën e parë dhe punë emergjente.

4. Të sigurohet që çdo turn ose grup pune i lëvizshëm të ketë një person ose forcë përgjegjëse për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë.

Neni 8. Kërkesat për ndihmën e parë dhe zonat e emergjencës

1. Rastet e më shumë se 300 personave që punojnë së bashkug Në një bazë, duhet të rregullohen zonat e ndihmës së parë dhe të ndihmës së parë.

2. Zonat e ndihmës së parë dhe emergjencave duhet të plotësojnë kërkesat minimale të mëposhtme:

a) Duhet të jetë mjaft i gjerë për tëeh? vendosni një barelë dhe keni një vend ku personi i dëmtuar të shtrihet dhe të ajroset, mat të ndritshme dhe po deti shenjë (kryq);

b) Organizoni pranë tualeteve, akses të lehtë në zonat e punës, prodhimit dhe magazinimiteh Lehtë në ndihmën e parë, urgjencë ose transporteh?n punonjësit kur kanë aksidente në punë;

c) Lista e pajisjeve të zonës parësore shpëtimndihma e parë duhet të jetë në përputhje me dispozitat në shtojcën 5 të nxjerra së bashku me këtë qarkore.

Neni 9. Trajnimi për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë

Objektetg Trajnimi për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë përfshin:

a) Punonjësi, me përjashtim të rasteve kur ai/ajo ka një certifikatë trajnimi për sigurinë dhe shëndetin në punë;

b) Personi i caktuar për t’u bashkuar me forcën Motra shpëtimi, ndihma e parë.

2. Koha dhe përmbajtja e trajnimit dhe rikualifikimit vjetor duhet të jetë në përputhje me dispozitat në Shtojcën 6 të nxjerra së bashku me këtë Qarkore. Kjo.

3. Praktikanti duhet të nënshkruajë SUmakinë të monitorojë trajnimin për ndihmën e parë dhe ndihmën e parë sipas formularit të specifikuar në shtojcën 7 të lëshuar me këtë Qarkore pasi të jetë trajnuar. Në rast se punonjësi tashmë ka certifikatën e trajnimit për sigurinë dhe shëndetin në punë, ai nuk kërkohet të nënshkruajëmakinë ndjekja e trajnimit për ndihmën e parë, ndihmën e parëUhduhet të mbajë një kopje të Certifikatës së trajnimit për sigurinë dhe shëndetin në punë.

—- Ka më shumë —-

Shkarkoni dokumentin për të parë përmbajtjen e plotë të Qarkores 19/2016/TT-BYT

Lista e formularëve të bashkangjitur Qarkores 19/2016/TT-BYT

  • Formulari 1: Menaxhimi shëndetësor përpara vendosjes në punë
  • Formulari 2: Menaxhimi i shëndetit të punonjësve përmes kontrollit periodik shëndetësor
  • Formulari 3: Situata e sëmundjes gjatë periudhës raportuese
  • Formulari 4: Situata e mungesës për shkak të sëmundjes, aksidentit në punë dhe sëmundjes profesionale
  • Forma 5: Menaxhimi i sëmundjeve kronike
  • Forma 6: Menaxhimi i sëmundjeve kronike sipas sëmundjes
  • Formulari 7: Monitorimi i sëmundjeve profesionale
  • Formulari 8: Lista e punonjësve që vuajnë nga sëmundjet profesionale

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *