Thông tư 18/2016/TT-BXD Quy định thẩm định dự án thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình

Rate this post

Qarkorja 18/2016/TT-BXD

Rregulloret për vlerësimin e projektit, vlerësimin e projektimit dhe vlerësimin e kostos së ndërtimit

Më 30 qershor 2017, Ministri i Ndërtimit ka nxjerrë Qarkoren 18/2016/TT-BXD. udhëzues për vlerësimin dhe miratimin e projekteve dhe vlerësimet e kostos së projektimit dhe ndërtimit. Rrjedhimisht, Qarkorja parashikon investimet në ndërtim në rendin e mëposhtëm:

Po shikoni: Qarkorja 18/2016/TT-BXD Rregulloret mbi vlerësimin e projektit, vlerësimin e projektimit dhe vlerësimet e kostos së ndërtimit

  • Agjencia përgjegjëse për vlerësimin e projektit nën vendimmarrësin e investimeve përmbledh rezultatet e vlerësimit dhe e paraqet atë për miratim. Në rastet e mbetura, agjencitë e specializuara pranë vendimmarrësve të investimeve përmbledhin rezultatet e vlerësimit dhe i paraqesin për miratim.
  • Përmbajtja e miratimit të projektit duhet të jetë në përputhje me ligjet përkatëse dhe të përfshijë përmbajtje specifike të burimeve të kapitalit, rregullimin e pritshëm të planeve kapitale sipas kohës së zbatimit të projektit, numrit të hapave të projektimit, standardeve dhe rregulloreve, aplikimit dhe kohës së ndërtimit.

SET NDËRTIMOR
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 18/2016/TT-BXD

Hanoidite 30 muaj 06 vit 2016

RRETHOREN
DISPOZITA DHE UDHËZIME TË DETAJUARA PËR DISA PËRMBAJTJE MBI VLERËSIMIN DHE MIRATIMIN E PROJEKTIT DHE DIZAJNIM DHE VLERËSIM TË NDËRTIMIT TË PROJEKTIT

Në bazë të Ligjit të Ndërtimit Nr. 50/2014/QH13 datë 18 qershor 2014;

Në bazë të Dekretit nr. 62/2013/ND-CP të datës 25 qershor 2013 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Ndërtimit;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 59/2015/ND-CP datë 18 qershor 2015 për menaxhimin e projektit të investimeve ndërtimore;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 46/2015/ND-CP datë 12 maj 2015 për menaxhimin e cilësisë dhe mirëmbajtjen e ndërtimit;

Në bazë të Dekretit Nr. 32/2015/ND-CP të datës 25 mars 2015 të Qeverisë për Menaxhimin e kostove të investimeve në ndërtim;

Me kërkesë të Drejtorit të Departamentit të Menaxhimit të Ndërtimit,

Ministri i Ndërtimit nxjerr një qarkore që detajon dhe udhëzon një sërë përmbajtjesh për vlerësimin dhe miratimin e projektit, si dhe vlerësimin e projektimit dhe ndërtimit.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Fusha e rregullimit:

a) Kjo qarkore përcakton në mënyrë të detajuar vlerësimin dhe miratimin e projekteve të investimeve në ndërtim dhe vlerësimin e kostos së projektimit dhe ndërtimit sipas përcaktimeve të Dekretit Nr. në vijim referuar si Dekreti 59/2015/ND-CP).

b) Vlerësimi i raportit të studimit paraprak të fizibilitetit, propozimi i politikës së investimeve dhe vendimi për politikën e investimeve duhet të jenë në përputhje me ligjin për investimet dhe ligjin për investimet publike.

2. Subjektet e aplikimit: agjencitë e specializuara të ndërtimit të ministrive që drejtojnë punime të specializuara ndërtimi, Komitetet Popullore të krahinave dhe të rretheve; vendimmarrësit për investime, investitorët dhe organizatat dhe individët e lidhur.

Neni 2. Interpretimi i termave

Në këtë qarkore, termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. Kërkuesi i vlerësimit është investitori ose personi i autorizuar me shkrim nga investitori ose agjencia ose organizata e caktuar nga vendimmarrësi i investimit në rast se investitori nuk është identifikuar.

2. Agjencia vlerësuese është një agjenci e specializuar ndërtimi si e decentralizuar ose një agjenci e specializuar pranë vendimmarrësit të investimeve të përcaktuara në nenet 10, 24, 25 dhe 26 të Dekretit 59/2015/ ND-CP.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4733/BHXH-CSXH Hướng dẫn xử lý tồn tại trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội

Neni 3. Parimet e vlerësimit dhe miratimit të projektit, projektimit dhe vlerësimit të kostos së ndërtimit

1. Dorëzimi dhe vlerësimi i projekteve, projekteve dhe vlerësimeve të ndërtimit sipas kompetencës së tyre, duke siguruar procesin e vlerësimit dhe afatin kohor të përcaktuar.

2. Vlerësimi i projektit dhe vlerësimit të ndërtimit do të kryhet me të gjithë punën ose çdo punë të projektit ose sipas fazave dhe paketave të ofertave të projektit, por duhet të sigurojë konsistencën dhe sinkronizimin e përmbajtjes.baza e llogaritjes në rezultatet e vlerësimit .

3. Të jetë publik dhe transparent për rendin, procedurat, dosjet dhe rezultatet e vlerësimit dhe të jetë në përputhje me rregulloret për reformën e procedurës administrative gjatë procesit të vlerësimit.

4. Miraton projektin dhe projektin e ndërtimit dhe vlerësimin sipas autoritetit apo autorizimit pasi të jetë plotësuar dhe plotësuar njoftimi i rezultateve të vlerësimit dhe dosja për miratim me kërkesë të agjencisë.autoriteti vlerësues.

5. Për një projekt me më shumë hapa të projektimit se sa parashikohet, autoriteti ndërtues do të vlerësojë dosjen e projektimit vetëm në hapin e projektimit siç përcaktohet me ligj, hapat e mbetur të projektimit do të përcaktohen me ligj. Vendimtarët e investimeve vendosin për organizimin e vlerësimit dhe miratimi. Në rast se emri dhe përmbajtja e hapave të projektimit të projektit të zbatuar në përputhje me praktikat ndërkombëtare janë të ndryshme nga hapi i projektimit siç është përshkruar, autoriteti ndërtimor do të vlerësojë vetëm dosjen e projektimit me përmbajtjen përkatëse me projektin bazë, projektin teknik ose ndërtimin. dizajn vizatimi.

Neni 4. Përgjegjësitë e organizatave dhe individëve në vlerësimin dhe miratimin e projekteve dhe projektimin dhe vlerësimin e ndërtimit të punës

1. Përgjegjësitë e vendimmarrësve për investime:

a) Kërkojnë nga investitori të ndjekë me përpikëri procesin e vlerësimit në përputhje me shkallën, kapitalin e përdorur për projektin, llojin dhe shkallën e punimeve të ndërtimit. Për projektet që përdorin kapital të përzier, vendimmarrësi i investimit do të përcaktojë llojin e burimit të kapitalit të përdorur si bazë për paraqitjen, vlerësimin, miratimin e projektit dhe projektimin dhe koston e ndërtimit të veprës;

b) Cakton dhe inspekton kryerjen e vlerësimit nga agjencitë e specializuara të lidhura;

c) Miraton ose autorizon miratimin e projekteve dhe vlerësimet e kostos së projektimit dhe ndërtimit në përputhje me ligjin.

2. Përgjegjësitë e investitorit:

a) të paraqesë për vlerësim të projektit, projektit bazë dhe projektimit dhe vlerësimit të ndërtimit të punës sipas përcaktimeve të kësaj qarkoreje; organizojnë vlerësimin si bazë për shqyrtimin dhe miratimin e projekteve të vizatimit të ndërtimit, vlerësimet e kostos së ndërtimit të punës për rastin e projektimit me tre hapa;

b) shqyrton, shqyrton dhe merr përgjegjësi para agjencisë vlerësuese dhe ligjit për ligjshmërinë dhe përmbajtjen e dosjes së paraqitur për vlerësim; të shpjegojë dhe plotësojë aplikacionin për vlerësim me kërkesë të agjencisë vlerësuese;

c) Të zgjedhë drejtpërdrejt një konsulent të kualifikuar për të kryer punën e verifikimit në shërbim të vlerësimit dhe të jetë përgjegjës për të kontrolluar nëse përmbajtja e punës verifikuese të konsulentit përmbush kërkesat e verifikimit;

d) Mban regjistrat siç parashikohet në pikën 3 të nenit 6 të Dekretit nr. 59/2015/ND-CP.

3. Përgjegjësitë e agjencisë ose organizatës vlerësuese:

Tham Khảo Thêm:  Lý thuyết và bài tập FoxPro

a) Organizon vlerësimin e projektit dhe projektimin dhe vlerësimin e ndërtimit të punimeve sipas dispozitave të ligjit;

b) t’i përmbahet rregulloreve për të drejtat dhe përgjegjësitë e agjencive dhe organizatave të vlerësimit të përcaktuara në nenet 71 dhe 87 të Ligjit për Ndërtim;

c) Raporton dhe shpjegon vlerësimin me kërkesë të organeve kompetente shtetërore kur është e nevojshme;

d) Ruani shënimet dhe dokumentet e nevojshme në lidhje me vlerësimin, siç përcaktohet në pikën 4, neni 9, të kësaj qarkoreje.

4. Përgjegjësitë e organizatave konsulente ndërtimore:

a) Të respektojë të drejtat dhe detyrimet e konsulentëve të ndërtimit të përcaktuara në nenet 70 dhe 86 të Ligjit për Ndërtim gjatë formulimit dhe verifikimit të projekteve, projektimit bazë dhe projektimit dhe vlerësimit të ndërtimit;

b) Sigurimi i dosjeve të plota dhe shpjegimi, redaktimi i përmbajtjes së dosjeve të paraqitura për vlerësim me kërkesë të investitorëve dhe agjencive vlerësuese.

kapitulli II

VLERËSIMI I PROJEKTIT DHE PROJEKTIMI DHE VLERËSIMI I NDËRTIMIT

Neni 5. Procedurat për vlerësimin e projektit dhe projektimin dhe vlerësimin e ndërtimit të punimeve

Rendi i vlerësimit dhe projektimit të projektit, vlerësimi i kostos së ndërtimit siç përcaktohet në nenet 11 dhe 30 të Dekretit Nr. 59/2015/ND-CP udhëhiqet në mënyrë specifike si më poshtë:

1. Kërkuesit e vlerësimit janë përgjegjës për përgatitjen e dosjeve përpara se të dorëzojnë për vlerësimin e projektit dhe projektet dhe vlerësimet e ndërtimit të punës.

2. Vlerësimi i projektit:

a) Për projektet e financuara nga buxheti i shtetit: Dosjet e paraqitura për vlerësim i dërgohen agjencive të specializuara të ndërtimit sipas decentralizimit për vlerësimin e raporteve të studimit të fizibilitetit, raporteve ekonomiko-teknike të investimeve, investimeve në ndërtim;

b) Për projektet që përdorin kapital shtetëror jobuxhetor: Dosja e aplikimit për vlerësim i dërgohet agjencisë së specializuar të ndërtimit sipas decentralizimit për vlerësimin e kontabilitetit të projektit bazë (ose vizatimit të ndërtimit, projektimit të projektit etj.) për projektet që kërkojnë përgatitjen e raporteve ekonomiko-teknike) dhe një agjencie të specializuar të lidhur me vendimmarrësin e investimeve për të vlerësuar përmbajtjet e tjera të raportit të studimit të fizibilitetit, raportin e raportit ekonomiko-teknik për investimet në ndërtim, projektimin teknologjik (nëse ka);

c) Për projektet që përdorin kapital tjetër: Dosja e dorëzuar për vlerësim do t’i dërgohet një agjencie të specializuar ndërtimi sipas decentralizimit për vlerësimin e projektit bazë (ose dizajnit të vizatimit të ndërtimit, për projektet me kërkesa të veçanta). raportet ekonomiko-teknike) për investime në ndërtim. projekte me notë të veçantë, vepra e klasës I, punë publike, vepra me ndikim të madh në peizazhin, mjedisin dhe sigurinë e komunitetit. Agjencia e specializuar pranë vendimmarrësit të investimeve vlerëson përmbajtjet e tjera të raportit të studimit të fizibilitetit, raportit ekonomiko-teknik për investimet në ndërtim dhe projektimit teknologjik (nëse ka);

d) Për projektet e mbetura që nuk janë objekt vlerësimi nga agjencia e specializuar e ndërtimit, agjencia e specializuar pranë vendimmarrësit të investimeve vlerëson të gjithë përmbajtjen e raportit të studimit të fizibilitetit.Raporti ekonomiko-teknik i investimit në ndërtim.

3. Vlerësuesi i projektit të ndërtimit do të vendoset pas vlerësimit bazë të projektit dhe ndërtimit të punës:

a) Për punimet në kuadër të projekteve të financuara nga buxheti i shtetit: Dosjet e paraqitura për vlerësim u dërgohen agjencive të specializuara të ndërtimit sipas decentralizimit për vlerësim;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 15/2011/QĐ-TTG Về việc mua lương thực dự trữ Nhà nước hàng năm

b) Për punimet në projekte me kapital shtetëror jobuxhetor: Dosjet e paraqitura për vlerësim do t’u dërgohen agjencive të specializuara të ndërtimit sipas decentralizimit për vlerësim. Veçanërisht për projektimin teknologjik, projektimin e punimeve të klasës IV, punimet e ndërtimit të rrjetit të tensionit të mesëm, dosja e aplikimit për vlerësim do t’i dërgohet për vlerësim agjencisë së specializuar të lidhur me vendimmarrësin e investimeve;

c) Për punimet e projekteve që përdorin kapital tjetër dhe i nënshtrohen vlerësimit nga agjencitë e specializuara të ndërtimit, siç përcaktohet në pikën 1, neni 26 i dekretit 59/2015/ND-CP: Dosja e paraqitur për vlerësim t’u dërgohet agjencive të specializuara të ndërtimit sipas decentralizimit për vlerësim. të projekteve të ndërtimit dhe agjencive të specializuara të lidhura me vendimmarrësit e investimeve për vlerësimin e projekteve teknologjike (nëse ka) dhe vlerësimet e ndërtimit;

d) Për punimet që nuk janë objekt i vlerësimit nga agjencitë e specializuara të ndërtimit, agjencitë e specializuara pranë vendimmarrësve të investimeve vlerësojnë të gjithë përmbajtjen e projektit të ndërtimit të zbatuar pas projektit bazë dhe vlerësimeve të ndërtimit të projektit.

4. Agjencia vlerësuese organizon vlerësimin sipas rendit dhe përmbajtjes së përcaktuar në nenet 5 deri në 9 të kësaj qarkoreje.

Neni 6. Dosja e dorëzuar për vlerësimin e projektit, projektin bazë dhe projektimin dhe vlerësimin e ndërtimit të punës

1. Kërkuesi i vlerësimit dorëzon një (01) komplet dosjesh (dosja origjinale) në agjencinë vlerësuese siç është paraparë në nenin 5 të kësaj qarkoreje për vlerësim. Në rast se është e nevojshme të konsultohet me agjencitë dhe organizatat përkatëse, agjencia vlerësuese do të kërkojë nga vlerësuesi plotësimin e dosjes në lidhje me përmbajtjen e mbledhjes së opinionit.

2. Dosja e dorëzuar për vlerësim duhet të sigurojë ligjshmërinë dhe të jetë në përputhje me përmbajtjen e kërkesës për vlerësim. Dosja e paraqitur për vlerësim konsiderohet e vlefshme kur siguron që përmbajtja e përcaktuar në pikat 3, 4, 5 të këtij neni, në përputhje me specifikimet, është paraqitur në Vietnamisht ose dygjuhëshe (gjuha kryesore është Vietnamisht) dhe është e kontrolluar, e vulosur. dhe vërtetuar nga personi që kërkon vlerësimin.

3. Dosja e aplikimit për vlerësimin e projektit dhe projektit bazë përfshin: Raportin e vlerësimit dhe listën e dokumenteve të paraqitura për vlerësim siç parashikohet në formularin nr.01, shtojca II e dekretit nr.59/2015/ND-CP.

4. Dosja për dorëzimin e vlerësimit të raportit ekonomiko-teknik të investimit në ndërtim përfshin: Raportin e vlerësimit dhe listën e dokumenteve që do të dorëzohen për vlerësim sipas formularit nr.04, shtojca II e dekretit nr. 59/2015/ ND- CP.

5. Dokumentet e dorëzuara për vlerësimin e projekteve teknike, vizatimet e ndërtimit dhe vlerësimet e kostos së ndërtimit përfshijnë: Raportin e vlerësimit dhe listën e dokumenteve të dorëzuara për vlerësim sipas formularit nr.06, shtojca II e këtij dekreti.Dekreti nr.59/2015/ ND-CP.

Sa Thay Dokumenti i Departamentit të Arsimit për të parë përmbajtjen më të detajuar.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 18/2016/TT-BXD Quy định thẩm định dự án thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *