Thông tư 177/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

Rate this post

Qarkorja 177/2016/TT-BTC

Rregullore për shkallën e mbledhjes, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar

Qarkorja 177/2016/TT-BTC që përcakton normën, mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin licencë e biznesit ndërkombëtar të udhëtimit; tarifa e vlerësimit të nivelit kartën e udhërrëfyesit turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; Tarifat për licencimin për ngritjen e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam do të shpallen nga Ministri i Financave. Prandaj:

Po shikoni: Qarkorja 177/2016/TT-BTC që rregullon mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar

 • Tarifat për vlerësimin e kartave të reja, të rinovuara dhe të ri-lëshuara janë 650,000 VND/kartë (duke përfshirë ndërkombëtare dhe vendase);
 • Tarifat për vlerësimin dhe rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar janë 3,000,000 VND/licencë;
 • Tarifa për lëshimin e ri të licencës për të krijuar një degë ose zyrë përfaqësuese të një ndërmarrje të huaj turistike në Vietnam është 3,000,000 VND/licencë;
 • Tarifa për rinovimin, ridhënien dhe zgjatjen e licencës për të krijuar një degë ose zyrë përfaqësuese të një ndërmarrje të huaj turistike në Vietnam është 1,500,000 VND/licencë;
 • Tarifa për lëshimin e ri, zëvendësimin dhe rilëshimin e certifikatës së transmetuesit është 200,000 VND/letër.

Përmbajtja e Qarkores 177/2016/TT-BTC

FINANCIARE
—————

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————

Numri: 177/2016/TT-BTC Hanoi, 1 nëntor 2016

RRETHOREN
RREGULLORE PËR NIVELET E GRAKTIMIT, RREGULLAT PËR MBLEDHJE, PAGESË, MENAXHIM DHE PËRDORIM TË LEJEVE TË BIZNESIT FESTIVAL NDËRKOMBËTAR DHE TARIFAVE PËR VLERËSIM; TARIFAT E VLERËSIMIT TË KARTELËS SË UDHËTIMIT TË UDHËTIMIT; TARIFA PËR LËSHIM TË CERTIFIKATAVE TË SHPALLJES; TAKSAT E LICENCËS PËR VENDOSJEN E DEGËVE, ZYRAVE PËRFAQËSUESE TË NDËRMARRJEVE TË HUAJA TË TURIZMIT NË VIETNAM

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2015 për Tarifat dhe Ngarkesat;

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në zbatim të ligjit të turizmit të 14 qershorit 2005;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 120/2016/ND-CP të datës 23 gusht 2016 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 92/2007/ND-CP datë 1 qershor 2007 që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit nr. 180/2013/ND-CP datë 14 nëntor 2013 të Qeveria.Qeveria ndryshon dhe plotëson një sërë nene të Dekretit Nr.92/2007/ND-CP datë 1 qershor 2007.

Në bazë të Dekretit Nr. 215/2013/ND-CP të datës 23 dhjetor 2013 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Politikave Tatimore,

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe dhënien e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Gama e rregullimit

 • Kjo qarkore përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për:

 • Organizatat dhe individët dorëzojnë dosje për t’i kërkuar agjencisë shtetërore të menaxhimit përgjegjës për turizmin të japë një licencë biznesi ndërkombëtar udhëtimi; dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam; lëshon kartën e udhërrëfyesit turistik dhe certifikatën e transmetuesit;
 • Agjencitë kompetente kryejnë menaxhimin shtetëror të turizmit sipas dispozitave të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit të Qeverisë Nr. ;
 • Organizata dhe individë të tjerë të përfshirë në mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.

Neni 2. Paguesit e tarifave dhe tarifave

 • Organizatat dhe individët, me rastin e dorëzimit të dosjeve, kërkojnë nga agjencia shtetërore e administrimit përgjegjëse për turizmin të japë një licencë të biznesit ndërkombëtar të udhëtimit; dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam; lëshon kartat e udhërrëfyesve turistikë dhe certifikatat e transmetuesit sipas dispozitave të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit Nr. ligji i turizmit duhet të paguajë tarifat dhe tarifat e përcaktuara në këtë Qarkore.

Neni 3 Organizimi i mbledhjes së tarifave dhe tarifave

Turizmi; Departamentet e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit, Departamentet e Turizmit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra do të mbledhin tarifa dhe tarifa.

Neni 4 Tarifat dhe tarifat

Tarifat dhe tarifat përcaktohen si më poshtë:

1. Tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar (përfshirë: rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin): 3,000,000 VND/leje;

2. Tarifa për vlerësimin dhe lëshimin e kartave të udhërrëfyesit turistik (përfshirë: të reja, të rinovuara dhe të rilëshuara): 650,000 VND/kartë;

3. Tarifat për licencimin e krijimit të degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam:

 • Lëshimi i ri: 3,000,000 VND/licencë.
 • Lëshim, rinovim, rinovim: 1.500.000 VND/licencë.

4. Tarifa për lëshimin e certifikatës së transmetuesit (përfshirë: rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin): 200 000 VND/letër.

Neni 5. Deklarimi dhe pagesa e tarifave dhe tarifave të organizatave grumbulluese

 • Jo më vonë se data 5 e çdo muaji, organizata tarifore duhet të depozitojë shumën e arkëtuar të muajit të kaluar në llogarinë e tarifës në pritje të pagesës së buxhetit të hapur në Thesarin e Shtetit.
 • Organizata e mbledhjes së tarifave dhe tarifave do të deklarojë dhe paguajë tarifat dhe tarifat e mbledhura në baza mujore dhe t’i shlyejë ato çdo vit sipas udhëzimeve në pikën 3, neni 19 dhe pikën 2, neni 26 të qarkores nr. 156/2013/TT- BTC 6 nëntor 2013 i Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit Nr. 83/2013/ND-CP datë 22 korrik 2013 të Qeverisë.
 • Organizata mbledhëse e tarifës paguan tarifën e arkëtuar sipas shkallës së përcaktuar në nenin 6 të kësaj qarkoreje dhe derdh 100% të shumës së tarifës së arkëtuar në buxhetin e shtetit sipas kreut, seksionit dhe nënseksionit përkatës të indeksit të buxhetit të shtetit.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2010/TT-BCA Quy định về đăng ký xe

Neni 6. Menaxhimi dhe përdorimi i tarifave

1. Tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar:

a) Organizata mbledhëse e tarifës paguan në buxhetin e shtetit të gjithë shumën e arkëtuar të tarifës. Burimi i shpenzimeve për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave rregullohet nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës pritëse dhe normat e shpenzimeve të buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve.

b) në rast se organizata mbledhëse ka të drejtë të caktojë shpenzime operative sipas rregulloreve të Qeverisë ose të Kryeministrit për mekanizmin e autonomisë dhe vetëpërgjegjësisë në përdorimin e listëpagesave dhe përdorimin e fondeve të menaxhimit administrativ; agjencitë, tarifa e mbledhur mund të lihet për të mbuluar koston e vlerësimit dhe shërbimet e mbledhjes së tarifave si më poshtë:

 • Drejtorisë së Përgjithshme të Turizmit i lejohet të lërë 60% të tarifës totale të mbledhur; transferon 30% të tarifës totale të arkëtuar në Departamentin e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Departamentit të Turizmit dhe derdh 10% të tarifës së mbledhur në buxhetin e shtetit.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Turizmit dhe Drejtoritë e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Drejtoria e Turizmit menaxhojnë dhe përdorin tarifën e mbledhur sipas përcaktimeve të nenit 5 të dekretit nr.120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016. 2016 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat. Në të cilat, shpenzime të tjera që kanë të bëjnë me kryerjen e punës, shërbimet dhe mbledhjen e tarifave, duke përfshirë: Shpenzimet për vendosjen e softuerit të menaxhimit, ngritjen e sistemit të rrjetit, marrjen me qira të serverëve dhe mirëmbajtjen e sistemit të rrjetit të shërbimit Licencimi i biznesit të udhëtimit; trajnimi i biznesit të udhëtimit.

2. Për tarifën e vlerësimit dhe lëshimit të kartave të udhërrëfyesit turistik:

a) Organizata që mbledh taksën paguan në buxhetin e shtetit të gjithë shumën e arkëtuar të tarifës. Burimi i shpenzimeve për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave rregullohet nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës pritëse dhe normat e shpenzimeve të buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve.

b) në rast se organizata mbledhëse ka të drejtë të caktojë shpenzime operative sipas rregulloreve të Qeverisë ose Kryeministrit për mekanizmin e autonomisë dhe vetëpërgjegjësisë në përdorimin e listëpagesave dhe përdorimin e fondeve të menaxhimit administrativ; agjencive, tarifat e mbledhura mund të lihen për të mbuluar shpenzimet për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave; si në vazhdim:

 • Departamenti i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Departamenti i Turizmit mund të lërë 50% të tarifës totale të arkëtuar; të transferojë 40% të shumës totale të tarifës së mbledhur në Departamentin e Përgjithshëm të Turizmit dhe të paguajë 10% të shumës së tarifës së mbledhur në buxhetin e shtetit sipas kapitullit, seksionit dhe nënseksionit përkatës të Tabelës së Buxhetit të Shtetit.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Turizmit dhe Drejtoritë e Kulturës Sporteve dhe Turizmit ose Departamenti i Turizmit menaxhojnë dhe përdorin tarifën e mbledhur sipas përcaktimeve të nenit 5 të dekretit nr.120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016. 2016 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat. Në të cilat, shpenzime të tjera që lidhen me kryerjen e punës, shërbimeve dhe mbledhjes së tarifave, duke përfshirë: Shpenzimet për vendosjen e softuerit të menaxhimit, ngritjen e sistemit të rrjetit, marrjen me qira të serverëve dhe mirëmbajtjen e sistemit të rrjetit të shërbimit.punën e licencimit të lëshimit të udhërrëfyesit turistik. karta; Trajnim profesional i guidave turistike.
Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Lịch sử – Địa lí THCS

Neni 7. Organizimi zbatues

 • Kjo qarkore hyn në fuqi nga 1 janari 2017 dhe zëvendëson qarkoren nr. 48/2010/TT-BTC datë 12 prill 2010 të Ministrit të Financave që udhëzon mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për dhënien e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar, dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam, lëshimin e kartave të udhërrëfyesit turistik, lëshimin e certifikatave përkthyes.
 • Çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave dhe ngarkesave që nuk janë përmendur në këtë Qarkore do të jenë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Tarifat dhe Ngarkesat; Dekreti nr. 120/2016/ND-CP i datës 23 gusht 2016 i Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat; Qarkorja nr. 156/2013/TT-BTC datë 6 nëntor 2013 e Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit nr. 83/2013/ND-CP të datës 22 korrik 2013 të Qeverisë; Qarkore e Ministrit të Financave që drejton shtypjen, lëshimin, menaxhimin dhe përdorimin e kuponëve të mbledhjes së tarifave dhe tarifave dhe ndryshimet dhe shtesat (nëse ka).
 • Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem, organizatave dhe individëve u kërkohet që t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Financave për studime dhe udhëzime të mëtejshme.
Marrësit:
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Auditimi shtetëror;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Komitetet Popullore, Departamentet e Tatimeve, Departamentet e Financave, Thesaret e Shtetit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, Departamenti i CST (CST 5).
KT. MINISTRI
Zëvendës

Vu Thi Mai

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 177/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *