Thông tư 177/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

Rate this post

Qarkorja 177/2016/TT-BTC

Rregullore për shkallën e mbledhjes, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar

Qarkorja 177/2016/TT-BTC që përcakton normën, mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin licencë e biznesit ndërkombëtar të udhëtimit; tarifa e vlerësimit të nivelit kartën e udhërrëfyesit turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; Tarifat për licencimin për ngritjen e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam do të shpallen nga Ministri i Financave. Prandaj:

Po shikoni: Qarkorja 177/2016/TT-BTC që rregullon mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar

 • Tarifat për vlerësimin e kartave të reja, të rinovuara dhe të ri-lëshuara janë 650,000 VND/kartë (duke përfshirë ndërkombëtare dhe vendase);
 • Tarifat për vlerësimin dhe rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar janë 3,000,000 VND/licencë;
 • Tarifa për lëshimin e ri të licencës për të krijuar një degë ose zyrë përfaqësuese të një ndërmarrje të huaj turistike në Vietnam është 3,000,000 VND/licencë;
 • Tarifa për rinovimin, ridhënien dhe zgjatjen e licencës për të krijuar një degë ose zyrë përfaqësuese të një ndërmarrje të huaj turistike në Vietnam është 1,500,000 VND/licencë;
 • Tarifa për lëshimin e ri, zëvendësimin dhe rilëshimin e certifikatës së transmetuesit është 200,000 VND/letër.

Përmbajtja e Qarkores 177/2016/TT-BTC

FINANCIARE
—————

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
———————

Numri: 177/2016/TT-BTC Hanoi, 1 nëntor 2016

RRETHOREN
RREGULLORE PËR NIVELET E GRAKTIMIT, RREGULLAT PËR MBLEDHJE, PAGESË, MENAXHIM DHE PËRDORIM TË LEJEVE TË BIZNESIT FESTIVAL NDËRKOMBËTAR DHE TARIFAVE PËR VLERËSIM; TARIFAT E VLERËSIMIT TË KARTELËS SË UDHËTIMIT TË UDHËTIMIT; TARIFA PËR LËSHIM TË CERTIFIKATAVE TË SHPALLJES; TAKSAT E LICENCËS PËR VENDOSJEN E DEGËVE, ZYRAVE PËRFAQËSUESE TË NDËRMARRJEVE TË HUAJA TË TURIZMIT NË VIETNAM

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2015 për Tarifat dhe Ngarkesat;

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në zbatim të ligjit të turizmit të 14 qershorit 2005;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 120/2016/ND-CP të datës 23 gusht 2016 që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. 92/2007/ND-CP datë 1 qershor 2007 që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit nr. 180/2013/ND-CP datë 14 nëntor 2013 të Qeveria.Qeveria ndryshon dhe plotëson një sërë nene të Dekretit Nr.92/2007/ND-CP datë 1 qershor 2007.

Në bazë të Dekretit Nr. 215/2013/ND-CP të datës 23 dhjetor 2013 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Financave;

Me propozimin e Drejtorit të Departamentit të Politikave Tatimore,

Ministri i Financave nxjerr një qarkore që përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe dhënien e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.

Neni 1. Fusha e rregullores dhe subjektet e zbatimit

1. Gama e rregullimit

 • Kjo qarkore përcakton shkallën e arkëtimit, mënyrën e arkëtimit, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

2. Subjektet e aplikimit

Kjo qarkore zbatohet për:

 • Organizatat dhe individët dorëzojnë dosje për t’i kërkuar agjencisë shtetërore të menaxhimit përgjegjës për turizmin të japë një licencë biznesi ndërkombëtar udhëtimi; dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam; lëshon kartën e udhërrëfyesit turistik dhe certifikatën e transmetuesit;
 • Agjencitë kompetente kryejnë menaxhimin shtetëror të turizmit sipas dispozitave të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit të Qeverisë Nr. ;
 • Organizata dhe individë të tjerë të përfshirë në mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar; tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e kartelave udhërrëfyes turistik; tarifat për lëshimin e certifikatave të transmetuesit; tarifa e licencës për të ngritur degë dhe zyra përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam.

Neni 2. Paguesit e tarifave dhe tarifave

 • Organizatat dhe individët, me rastin e dorëzimit të dosjeve, kërkojnë nga agjencia shtetërore e administrimit përgjegjëse për turizmin të japë një licencë të biznesit ndërkombëtar të udhëtimit; dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam; lëshon kartat e udhërrëfyesve turistikë dhe certifikatat e transmetuesit sipas dispozitave të Ligjit për Turizmin dhe Dekretit Nr. ligji i turizmit duhet të paguajë tarifat dhe tarifat e përcaktuara në këtë Qarkore.

Neni 3 Organizimi i mbledhjes së tarifave dhe tarifave

Turizmi; Departamentet e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit, Departamentet e Turizmit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra do të mbledhin tarifa dhe tarifa.

Neni 4 Tarifat dhe tarifat

Tarifat dhe tarifat përcaktohen si më poshtë:

1. Tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar (përfshirë: rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin): 3,000,000 VND/leje;

2. Tarifa për vlerësimin dhe lëshimin e kartave të udhërrëfyesit turistik (përfshirë: të reja, të rinovuara dhe të rilëshuara): 650,000 VND/kartë;

3. Tarifat për licencimin e krijimit të degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam:

 • Lëshimi i ri: 3,000,000 VND/licencë.
 • Lëshim, rinovim, rinovim: 1.500.000 VND/licencë.

4. Tarifa për lëshimin e certifikatës së transmetuesit (përfshirë: rinovimin, rinovimin dhe rilëshimin): 200 000 VND/letër.

Neni 5. Deklarimi dhe pagesa e tarifave dhe tarifave të organizatave grumbulluese

 • Jo më vonë se data 5 e çdo muaji, organizata tarifore duhet të depozitojë shumën e arkëtuar të muajit të kaluar në llogarinë e tarifës në pritje të pagesës së buxhetit të hapur në Thesarin e Shtetit.
 • Organizata e mbledhjes së tarifave dhe tarifave do të deklarojë dhe paguajë tarifat dhe tarifat e mbledhura në baza mujore dhe t’i shlyejë ato çdo vit sipas udhëzimeve në pikën 3, neni 19 dhe pikën 2, neni 26 të qarkores nr. 156/2013/TT- BTC 6 nëntor 2013 i Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit Nr. 83/2013/ND-CP datë 22 korrik 2013 të Qeverisë.
 • Organizata mbledhëse e tarifës paguan tarifën e arkëtuar sipas shkallës së përcaktuar në nenin 6 të kësaj qarkoreje dhe derdh 100% të shumës së tarifës së arkëtuar në buxhetin e shtetit sipas kreut, seksionit dhe nënseksionit përkatës të indeksit të buxhetit të shtetit.
Tham Khảo Thêm:  Công văn 155/BGTVT-CYT Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19

Neni 6. Menaxhimi dhe përdorimi i tarifave

1. Tarifat për vlerësimin dhe lëshimin e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar:

a) Organizata mbledhëse e tarifës paguan në buxhetin e shtetit të gjithë shumën e arkëtuar të tarifës. Burimi i shpenzimeve për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave rregullohet nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës pritëse dhe normat e shpenzimeve të buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve.

b) në rast se organizata mbledhëse ka të drejtë të caktojë shpenzime operative sipas rregulloreve të Qeverisë ose të Kryeministrit për mekanizmin e autonomisë dhe vetëpërgjegjësisë në përdorimin e listëpagesave dhe përdorimin e fondeve të menaxhimit administrativ; agjencitë, tarifa e mbledhur mund të lihet për të mbuluar koston e vlerësimit dhe shërbimet e mbledhjes së tarifave si më poshtë:

 • Drejtorisë së Përgjithshme të Turizmit i lejohet të lërë 60% të tarifës totale të mbledhur; transferon 30% të tarifës totale të arkëtuar në Departamentin e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Departamentit të Turizmit dhe derdh 10% të tarifës së mbledhur në buxhetin e shtetit.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Turizmit dhe Drejtoritë e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Drejtoria e Turizmit menaxhojnë dhe përdorin tarifën e mbledhur sipas përcaktimeve të nenit 5 të dekretit nr.120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016. 2016 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat. Në të cilat, shpenzime të tjera që kanë të bëjnë me kryerjen e punës, shërbimet dhe mbledhjen e tarifave, duke përfshirë: Shpenzimet për vendosjen e softuerit të menaxhimit, ngritjen e sistemit të rrjetit, marrjen me qira të serverëve dhe mirëmbajtjen e sistemit të rrjetit të shërbimit Licencimi i biznesit të udhëtimit; trajnimi i biznesit të udhëtimit.

2. Për tarifën e vlerësimit dhe lëshimit të kartave të udhërrëfyesit turistik:

a) Organizata që mbledh taksën paguan në buxhetin e shtetit të gjithë shumën e arkëtuar të tarifës. Burimi i shpenzimeve për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave rregullohet nga buxheti i shtetit në vlerësimin e organizatës pritëse dhe normat e shpenzimeve të buxhetit të shtetit sipas përcaktimeve.

b) në rast se organizata mbledhëse ka të drejtë të caktojë shpenzime operative sipas rregulloreve të Qeverisë ose Kryeministrit për mekanizmin e autonomisë dhe vetëpërgjegjësisë në përdorimin e listëpagesave dhe përdorimin e fondeve të menaxhimit administrativ; agjencive, tarifat e mbledhura mund të lihen për të mbuluar shpenzimet për vlerësimin dhe mbledhjen e tarifave; si në vazhdim:

 • Departamenti i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit ose Departamenti i Turizmit mund të lërë 50% të tarifës totale të arkëtuar; të transferojë 40% të shumës totale të tarifës së mbledhur në Departamentin e Përgjithshëm të Turizmit dhe të paguajë 10% të shumës së tarifës së mbledhur në buxhetin e shtetit sipas kapitullit, seksionit dhe nënseksionit përkatës të Tabelës së Buxhetit të Shtetit.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Turizmit dhe Drejtoritë e Kulturës Sporteve dhe Turizmit ose Departamenti i Turizmit menaxhojnë dhe përdorin tarifën e mbledhur sipas përcaktimeve të nenit 5 të dekretit nr.120/2016/ND-CP datë 23 gusht 2016. 2016 të Qeverisë duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat. Në të cilat, shpenzime të tjera që lidhen me kryerjen e punës, shërbimeve dhe mbledhjes së tarifave, duke përfshirë: Shpenzimet për vendosjen e softuerit të menaxhimit, ngritjen e sistemit të rrjetit, marrjen me qira të serverëve dhe mirëmbajtjen e sistemit të rrjetit të shërbimit.punën e licencimit të lëshimit të udhërrëfyesit turistik. karta; Trajnim profesional i guidave turistike.
Tham Khảo Thêm:  Nghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Neni 7. Organizimi zbatues

 • Kjo qarkore hyn në fuqi nga 1 janari 2017 dhe zëvendëson qarkoren nr. 48/2010/TT-BTC datë 12 prill 2010 të Ministrit të Financave që udhëzon mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave për dhënien e licencave të biznesit të udhëtimit ndërkombëtar, dhënien e licencave për krijimin e degëve dhe zyrave përfaqësuese të ndërmarrjeve të huaja turistike në Vietnam, lëshimin e kartave të udhërrëfyesit turistik, lëshimin e certifikatave përkthyes.
 • Çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbledhjen, pagesën, menaxhimin dhe përdorimin e tarifave dhe ngarkesave që nuk janë përmendur në këtë Qarkore do të jenë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Tarifat dhe Ngarkesat; Dekreti nr. 120/2016/ND-CP i datës 23 gusht 2016 i Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Tarifat dhe Tarifat; Qarkorja nr. 156/2013/TT-BTC datë 6 nëntor 2013 e Ministrit të Financave që udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore; Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e një numri nenesh të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Dekretit nr. 83/2013/ND-CP të datës 22 korrik 2013 të Qeverisë; Qarkore e Ministrit të Financave që drejton shtypjen, lëshimin, menaxhimin dhe përdorimin e kuponëve të mbledhjes së tarifave dhe tarifave dhe ndryshimet dhe shtesat (nëse ka).
 • Gjatë zbatimit, nëse lindin ndonjë problem, organizatave dhe individëve u kërkohet që t’i raportojnë menjëherë Ministrisë së Financave për studime dhe udhëzime të mëtejshme.
Marrësit:
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Kongresit;
– Zyra e Presidentit;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Organi qendror i sindikatave;
– Auditimi shtetëror;
– Njoftim;
– Faqja e internetit e qeverisë;
– Komitetet Popullore, Departamentet e Tatimeve, Departamentet e Financave, Thesaret e Shtetit të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Departamenti i Inspektimit të Dokumenteve (Ministria e Drejtësisë);
– Njësitë në varësi të Ministrisë së Financave;
– Faqja e internetit e Ministrisë së Financave;
– Ruaj: VT, Departamenti i CST (CST 5).
KT. MINISTRI
Zëvendës

Vu Thi Mai

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 177/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *