Thông tư 17/2022/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

Rate this post

Thông tư 17/2022/TT-BYT

Hướng dẫn khám và điều trị bệnh tâm thần

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2022/TT-BYT quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2022/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

Do đó, việc khám bệnh, chữa bệnh tâm thần theo hình thức ngoại trú, điều trị trong ngày, tại bệnh viện bao gồm:

  • Sơ cấp cứu và hồi sức;
  • Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần;
  • Tiến hành trị liệu tâm lý, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu ngôn ngữ, trị liệu âm nhạc, phục hồi chức năng tâm lý xã hội;
  • Nghiên cứu, triển khai các kỹ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh tâm thần mới;
  • Tư vấn nâng cao sức khỏe tâm thần, phòng chống rối nhiễu tâm trí;
  • Hỗ trợ hoặc tham gia khám, chữa bệnh tâm thần cho tuyến dưới và cộng đồng.

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 17/2022/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Thông tư 17/2022/TT-BYT

QUY CHẾ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TÂM THẦN CỦA HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm bệnh viện chuyên khoa tâm thần, khoa tâm thần trong bệnh viện, phòng khám chuyên khoa tâm thần và các phòng khám chuyên khoa tâm thần khác. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.

Điều 2. Nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa tâm thần

1. Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần theo hình thức ngoại trú, điều trị trong ngày và tại bệnh viện, bao gồm:

a) Sơ cứu, hồi sức;

b) Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần;

c) Thực hiện các hoạt động trị liệu tâm lý, vận động trị liệu, âm ngữ trị liệu, âm nhạc trị liệu, phục hồi chức năng tâm lý xã hội và các liệu pháp khác theo phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phê duyệt và theo quy chế chuyên môn;

đ) Nghiên cứu, triển khai các kỹ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh tâm thần mới theo quy định;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

đ) Tư vấn nâng cao sức khỏe tâm thần, phòng chống rối nhiễu tâm trí, định hướng nghề nghiệp và trợ giúp xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh;

e) Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần trong trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh;

g) Tổ chức hoặc tham gia khám và xác nhận tình trạng sức khỏe tâm thần cho đối tượng theo quy định;

h) Hỗ trợ hoặc tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần cho tuyến dưới và tại cộng đồng;

i) Tham gia các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khác khi được điều động, huy động.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế:

a) Thường xuyên đào tạo, nâng cao kiến ​​thức về trí tuệ;

b) Là cơ sở đào tạo thực hành chuyên ngành tâm thần cho các cơ sở đào tạo ngành y tế theo quy định;

c) Tiếp nhận thực tập sinh, chuyên gia nước ngoài vào học tập, nghiên cứu theo quy định.

3. Nghiên cứu khoa học:

a) Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định;

b) Tham mưu cho các cơ quan đầu ngành nghiên cứu khoa học về khám và điều trị bệnh tâm thần;

c) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học;

d) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định.

4. Chỉ đạo hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được phân công phụ trách, bao gồm:

a) chuyển giao kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tâm thần;

b) hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tâm thần;

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn chăm sóc sức khỏe tâm thần.

5. Phòng ngừa, truyền thông, giáo dục sức khỏe tâm thần:

a) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân;

b) Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tâm thần;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng và nâng cao sức khỏe tâm thần, trọng tâm là chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường.

6. Công tác dược: Tuân thủ nội quy, quy chế nhà thuốc bệnh viện, quản lý thuốc hướng tâm thần theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều động, huy động.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng Đối với người lao động làm việc theo HĐ LĐ

Điều 3. Nhiệm vụ của khoa tâm thần

1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h và i điểm 1 Điều 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tham gia khám, đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng theo quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khi được điều động, huy động.

Điều 4. Nhiệm vụ của phòng khám bệnh tâm thần và trạm y tế thành phố, phường, thị trấn và tương đương.

1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i điểm 1 Điều 2 của Thông tư này trong các hình thức điều trị ngoại trú.

2. Trạm y tế thành phố, phường, thị trấn và tương đương thực hiện thêm nhiệm vụ triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng theo quy định.

3. Phòng khám chuyên khoa tâm thần thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc khi có đủ điều kiện năng lực và được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khi được điều động, huy động.

Điều 5. Nhiệm vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tham gia khám bệnh, chữa bệnh tâm thần

Thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị bệnh tâm thần theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cục quản lý khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, phân phối, thanh tra, kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố do trung tâm quản lý:

a) Chỉ đạo, định hướng, phân phối, kiểm tra, rà soát việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở y tế do mình phụ trách;

b) Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các giải pháp kiện toàn hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần theo quy định tại Thông tư này để bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm thần của con người và điều kiện tập quán của địa phương;

c) Chỉ định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 4 Điều 2 của Thông tư này;

d) Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh).

3. Bộ Y tế, ngành:

a) Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

b) Chỉ định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Thông tư với cơ quan quản lý trực tiếp.

Điều 7. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

2. Quy chế làm việc của Khoa Tâm thần theo quy định tại điểm 7 Phần V của Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Nội quy bệnh viện hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Hướng dẫn thi hành

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Thông tư này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2028.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. .

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
– Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Các Bộ, ngành Y tế;
– Hội Tâm thần học Việt Nam;
– Bệnh viện đại học;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BKK, PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Trần Văn Thuận

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 17/2022/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh tâm thần . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *