Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí

Rate this post

Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT

Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý

Ngày 05/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế bồi dưỡng liên tục của nhà giáo. thủ trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý

Vì vậy, việc bồi dưỡng thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có trình độ đại học trở lên và có trình độ, năng lực chuyên môn tốt;
  • Nắm vững chương trình bồi dưỡng thường xuyên, có khả năng truyền đạt thường xuyên nội dung tài liệu bồi dưỡng phù hợp với đối tượng bồi dưỡng;
  • Có kinh nghiệm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý;
  • Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu cho giáo viên và cán bộ quản lý.

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 17/2022/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2022

nhà tròn

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy chế bồi dưỡng cá nhân đối với giáo viên, cán bộ quản lý của các cơ sở Ealjes Earcher, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên của Trung tâm GDTX số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc bồi dưỡng người giám hộ, nhân viên hộ tịch công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy chế bồi dưỡng liên tục của nhà giáo, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng liên tục của giáo viên, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham Khảo Thêm:  Công văn 260/BGDĐT-GDTC Hướng dẫn phòng, chống virus corona trong trường học

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 và điểm 2 Điều 2 như sau:

“1. Giáo viên trông nom, chăm sóc, giáo dục trong trường mầm non, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo độc lập (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non); giáo viên dạy trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc, cơ sở giáo dục phổ thông dành cho người khuyết tật (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) ; giáo viên giảng dạy trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên dạy các chương trình giáo dục thuộc chương trình trình độ của hệ thống giáo dục quốc dân tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên).

Giáo viên của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên gọi chung là giáo viên.

2. Giám đốc, Phó Giám đốc cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; giám đốc, phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (gọi chung là cán bộ quản lý)”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Điều 3 như sau:

“1. Phát huy kiến ​​thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm cho giáo viên, cán bộ quản lý; làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo yêu cầu của vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Tài liệu phải kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; lồng ghép, tích hợp các chương trình đào tạo có nội dung tương tự nhau; không nên trùng lặp. Chương trình, tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật, hoàn thiện phù hợp với tình hình hiện nay;

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 273/KH-BGDĐT Kế hoạch tập huấn giáo viên cốt cán mầm non

4. Khoản 1 Điều 9 cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên: Là giáo viên của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên; chuyên viên, cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông lớn; giáo viên, lãnh đạo cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm 2 điều này.”.

5. Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Có kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; có tinh thần trách nhiệm, khả năng hợp tác với đồng nghiệp; có năng lực hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên, cán bộ quản lý để tự học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kỹ thuật, phương pháp và hình thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên;

d) Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng, phát triển tài liệu, tài liệu dạy học cho giáo viên và cán bộ quản lý giám hộ.”.

6. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đánh giá việc vận dụng kiến ​​thức bồi dưỡng thường xuyên vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trẻ em, học sinh, học viên; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Việc đánh giá cần kết hợp giữa đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ bằng nhiều phương pháp và hình thức phù hợp thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu và các nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung đánh giá phù hợp với nội dung chương trình đào tạo chính quy, phù hợp với thực tiễn và quy định của quy chế này.

2. Bài kiểm tra, bài nghiên cứu, bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 10 (mười) và được coi là đạt nếu đạt từ 5 (năm) điểm trở lên.

3. Xếp loại kết quả rèn luyện thường xuyên:

a) Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên khi thực hiện đầy đủ các quy định về bồi dưỡng trong năm học; hoàn thành đầy đủ các thử nghiệm, nhiệm vụ nghiên cứu và nhiệm vụ thu hoạch với kết quả đạt yêu cầu quy định tại điểm 2 của điều này.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 33/2013/NĐ-CP Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

b) Không thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý không thực hiện các yêu cầu quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại rèn luyện được lưu trữ thường xuyên trong hồ sơ và là căn cứ để thực hiện các chế độ, chính sách khuyến khích phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.”.

7. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên, cán bộ quản lý hoàn thành các đợt bồi dưỡng trong năm học quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 13 như sau:

“c) Huấn luyện thường xuyên; thẩm định, đánh giá và gửi kết quả bồi dưỡng thường xuyên về Sở Giáo dục và Đào tạo.”.

9. Khoản 1 Điều 19 cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thứ nhất. Tôn trọng cơ chế phối hợp quy định tại Điều 13 của Quy chế này; xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và công bố danh sách báo cáo viên trước khi tổ chức bồi dưỡng”.

Điều 2. hiệu quả

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Ông bà. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở, ngành chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. trách nhiệm quản lý ngành giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Giáo dục của Quốc hội;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ GDĐT, Vụ Pháp chế.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Phạm Ngọc Thương

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *