Thông tư 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Rate this post

Thông tư 17/2019/TT-BCT

Thu hồi văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 19/09/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2019/TT-BCT hủy bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, 23 văn bản quy phạm pháp luật thuộc 11 lĩnh vực bị bãi bỏ, cụ thể:

  • Quản lý thị trường: Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV, Thông tư 34/2014/TT-BCT, Quyết định 50/2008/QĐ-BCT, Quyết định 441/2002/QĐ-BTM, Quyết định 1070QTTD/1TM9QL;
  • Công Thương trong nước: Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHCN, Thông tư 17/2016/TT-BCT;
  • Xúc tiến thương mại: Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC;
  • Điện lực: Quyết định 02/2007/QĐ-BCN;
  • Lĩnh vực Trao đổi Hàng hóa: Thông tư 03/2009/TT-BCT;
  • Sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy: Quyết định 24/2002/QĐ-BCN, Quyết định 115/2004/QĐ-BCN, Thông tư 12/2011/TT-BCT;
  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thông tư 06/2008/TT-BCT, Quyết định 36/2006/QĐ-BCN, Quyết định 28/2006/QĐ-BCN, Quyết định 136/2004/QĐ-BCN;

BỘ CÔNG THƯƠNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 17/2019/TT-BCT

Hà NộiNGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2019

Thông tư 17/2019/TT-BCT

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỔNG HỢP THÀNH CÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA NGOÀI BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành bị hủy bỏ như sau:

1. Lĩnh vực Quản lý thị trường

a) Quyết định số. Quyết định số 1070QĐ/TM-QLTT ngày 15/09/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại V/v công bố sổ đăng ký theo dõi hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng dẫn dắt thị trường;

b) Quyết định số 441/2002/QĐ-BTM ngày 16/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy định về việc sử dụng cờ Quản lý thị trường để cấm các phương tiện vận tải vận chuyển hàng lậu trong các huyện, thị xã biên giới;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

c) Quyết định số. Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường;

d) Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

đ) Thông tư liên tịch số. Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường. và Đội Quản lý thị trường trên địa bàn.

2. Công thương trong nước

a) Thông tư số. Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. với hiệu lực của Quyết định số. 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, hoàn thiện Điều 10 của Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2016220 .hướng dẫn xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực được công bố trên cơ sở Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009.

3. Lĩnh vực xúc tiến thương mại

Thông tư liên tịch số Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

4. Ngành điện

Quyết định số Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện đo lường năng lượng điện dùng cho nhà máy điện.

5. Lĩnh vực trao đổi hàng hóa

Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Thông tư số Nghị định của Chính phủ số Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 32/2010/NĐ-CP Về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

6. Lĩnh vực kinh doanh khí

a) Thông tư số. Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ lỏng;

b) Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ. để kinh doanh gas.

7. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

a) Thông tư liên tịch số. Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng có ô che của 16 nước, theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ;

b) Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu ô dù, ô tô chở người có phụ . 16 chỗ, mới (chưa sử dụng).

8. Sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy

a) Quyết định số. Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp V/v ban hành quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe mô tô hai bánh;

b) Quyết định số. Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định tiêu chuẩn công ty kinh doanh ô tô;

c) Thông tư số. Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN. ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh.

9. Lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

a) Thông tư số 06/2008/TT-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, kiểm tra nhà nước và quản lý chất lượng vật liệu, vật liệu nổ công nghiệp ;

b) Quyết định số. Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý kỹ thuật an toàn đối với việc nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL Danh mục giải bóng đá quốc tế được đặt cược năm 2018

c) Quyết định số. Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý kỹ thuật an toàn giao nhận và vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bằng tàu bồn;

d) Quyết định số. Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục máy, thiết bị, hóa chất nguy hiểm có yêu cầu an toàn đặc thù dùng trong ngành và Quy định quản lý kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị hóa chất nguy hiểm . thiết bị với các yêu cầu an toàn công nghiệp cụ thể.

10. Lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thông tư số Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

11. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn

Thông tư số Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện KSND; Tòa án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành;
– Thông báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, PC (10).

Bộ
Trần Tuấn Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *